Guide for skoleledere, praksis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning - Student

Guide for skoleledere - praksis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Guide for skoleledere - praksis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Velkommen som praksisansvarlig skoleleder. Denne guiden har som mål å gi svar på de fleste spørsmål angående rutiner og oppgaver for skoleledere med ansvar for praksis.

Siden er under utvikling

 • Samarbeidsavtalen - institutt GFU - planlegging og rammer for praksis

  Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

  Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har fire institutt:

  IST og BLU har i dag ingen utdanninger med praksis i grunnskolen, men YLU arrangerer observasjonspraksis i grunnskolens ungdomstrinn for følgende utdanninger:

  Ved GFU har følgende utdanninger praksis i grunnskolen fra småtrinn til ungdomstrinn:

  Samarbeidsavtalen mellom LUI og praksisskolene

  Samarbeidsavtalen mellom Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) og praksisskolene inngås med en varighet av seks år. 

  Avtalen bygger på den sentralen avtalen om praksisopplæring mellom kunnskapsdepartementet og lærerorganisasjonene 18.03.2005, og nasjonale retningslinjer for utdanningene. 

  Skoleledere har i samarbeid med instituttet utarbeidet egne retningslinjer for skoleleders oppgaver knyttet til praksisopplæringen.

  Det forventes at rektor og skoleleder med ansvar for praksis setter seg godt inn i samarbeidsavtalen og retningslinjene.

   

  (Hvis du ikke får opp videoen over, kan du se den på nettsidene til OsloMet FilMet)

  Aktører i praksis - ansvarsområder og arbeidsoppgaver ved OsloMet

  Kontaktlærerne

  Kontaktlærerne ved OsloMet er faglærere som, i samarbeid med praksislærer og rektor ved praksisskolen, har ansvar for veiledning og vurdering av studenter i praksis. De har samtaler med studentene, og kommer til skolene på praksisbesøk. Kontaktlærerne organiserer og leder også, i samarbeid med praksiskoordinator, samarbeidsmøter ved OsloMet for praksislærere.

  Praksiskoordinatorene

  Praksiskoordinatorene ved OsloMet har ansvar for at faglige sammenhenger i praksis blir ivaretatt. De har en spesiell rolle når særskilte situasjoner oppstår i tilknytning til en praksisperiode, som når studenter står i fare å stryke i praksis, eller ved klage på praksisopplæringen. Når en student skal ha melding om fare for ikke bestått praksis (jf. prosedyre for melding om fare for ikke bestått), er det normalt praksiskoordinator som kommer til praksisskolen. Les funksjonsbeskrivelsen for praksiskoordinatorene her.

  Studielederne

  Studielederne ved OsloMet har overordnet ansvar for sine studentkull, og én studieleder har overordnet ansvar for praksisopplæringen.

  Praksisadministrasjonen

  Praksisadministrasjonen administrerer avtaleinngåelser med skoler og skoleeiere, behandler refusjonskrav fra skoleeiere, og har administrative oppgaver i tilknytning til studentkull, som saksbehandling ved formelle klagesaker og studentfravær i praksisperiodene.

  Planlegging av nytt studieår

     Praksiskalender og møteplan publiseres i løpet av vårsemesteret på instituttets nettside for informasjon om praksis. 

  • Praksiskalenderen gir oversikt over praksisperiodene for alle utdanningene ved GFU i løpet av neste studieår. 
  • Møteplanen angir tidspunkt for samarbeidsmøter i tilknytning til de enkelte praksisperiodene, møter for skoleledere, og kurs for nye praksislærere og skoleledere.

  Innmelding av praksislærere - tidsplan

  • Desember-januar: Praksiskalenderen for kommende studieår blir lagt av instituttleder, studieleder og praksisadministrasjon
  • 15. februar: Praksisadministrasjonen sender ut informasjon om praksisperioder og rutine for innmelding av funksjonsstillinger per epost til skoleledere
  • 25. februar: Møte for rektorer/praksisansvarlige skoleledere. Informasjon om funksjonsinnmelding, spesielt om eventuelle endringer fra tidligere år
  • 15.mars: Skolenes frist for å melde inn praksislærere til funksjonsstillinger
  • 15. mars til 15. mai: Praksisadministrasjonen fordeler innmeldte praksislærere på praksisperioder og studentkull
  • 15. mai: Tilbakemelding til praksisskolene om tildelte praksislærerfunksjoner. Oversikt sendes også skoleeiere som grunnlag for lønnsutbetaling og refusjon
  • Ved studiestart, i god tid før praksis: Praksisadministrasjonen sender velkomstbrev til praksislærerne med kullspesifikk informasjon.

  Det vil alltid være meldt inn for mange praksislærere til enkelte utdanninger/kull, og for få til andre. Dersom praksislærere/skole ikke kan få ønsker oppfylt, tar praksisadministrasjonen kontakt med skoleledere med forslag om andre utdanninger/kull der det er behov for lærere.

  Normalt er ikke alt på plass ved første tildeling 15. mai. Arbeidet med tildeling av funksjon fortsetter fram til sommerferien, og gjenopptas ved studiestart, da det både kan komme endringer fra praksisskolene og justeringer i studenttall ved OsloMet. Først etter studiestart har praksisadministrasjonen den reelle oversikt over antall studenter ved ulike utdanninger/kull.

  Å stille en samarbeidsavtale i bero

  Når arbeidet med fordeling av funksjonsstillinger for praksislærere starter på nyåret, kan praksisskolene be om å bli stilt i bero det kommende studieåret dersom de ser at de ikke har nok praksislærere, eller når det finnes andre årsaker til at det er vanskelig å ta imot studenter. Likeledes kan praksisadministrasjonen vurdere å be om at en skole stilles i bero, dersom skolen har færre en tre praksislærere.

  Nye praksislærere

  Rektor han ansvar for å kvalitetssikre praksisopplæringen. Det er et mål at praksislærere har minst 5 års yrkeserfaring som lærer. 

  For lærere som meldes inn som praksislærer for første gang, skal skoleleder sende innstillingsskjema til praksisadministrasjonen. Dette for å oppfylle følgende krav i øvingslæreravtalen:

  Lærere ved den enkelte praksisskole gis funksjon som øvingslærer. Funksjonstidens lengde, på inntil 4 år fastsettes av høyskolen. (..)  Utvelgelsen av hvilke lærere/team som skal ha funksjon som øvingslærer, samt utpeking av koordinator for de enkelte team foretas etter intern utlysning av rektor, en representant for høyskolen og en tillitsvalgt.

  LUI gjør normalt avtale om ett års funksjonstid om gangen for praksislærerne.

  LUI har ikke utarbeidet mal for avtale mellom praksisskole og praksislærer, men har overlatt til hver enkelt praksisskole å utarbeide sine avtaler.

  Pedagogisk veiledning

  Forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjer krever at praksislærere har minst 15 studiepoeng i pedagogisk veiledning. Skolen skal legge til rette for at dette kravet kan oppfylles. Per i dag er det for få praksislærere med utdanningen til at kravet kan oppfylles.

  OsloMet tilbyr 30 studiepoeng pedagogisk veiledning ved LUI, og lærere tilknyttet fakultetet blir prioritert ved opptak til studiet. Praksislærere får tillegg i lønn for fullførte 30 og 60 studiepoeng i pedagogisk veiledning.

   (Hvis du ikke får opp videoen over, kan du se den på nettsidene til OsloMet FilMet)

  Kurs for nye praksislærere

  Instituttet arrangerer kurs for nye praksislærere kort tid etter studiestart. Tidspunkt er oppgitt i møteplanen. Praksisadministrasjonen sender epost til rektor/skoleledere med lenke til påmelding av nye praksislærere.

  Møtedeltakelse i tilknytning til praksisperioder

   Praksislæreres deltakelse på møter er vesentlig for å få til en god praksisopplæring. Møter for praksislærere er normalt lagt til mandager. Alle møter, tid og sted, skal være oppgitt i møteplanen. Rektor må påse at praksislærer ikke pålegges andre aktiviteter i denne tiden.

  En praksisperiode på 4 uker eller mer er normalt delt i to deler, en del høst og en del vår. Normalt gjennomføres to samarbeidsmøter og et vurderingsmøte forut for, og underveis i, en praksisperiode. Ved praksisperiodens slutt arrangeres refleksjonsseminar. For kortere praksisperioder, eller når det er kort tid mellom delene av perioden, kan møter være slått sammen eller utelatt. Møtestrukturen er i stadig utvikling.

  • Samarbeidsmøter:  Et felles møte mellom praksislærer og faglærere. Kan også inkludere studentene. Arrangeres i forkant av praksisperiodene.
  • Vurderingsmøte: Praksislærere og faglærere drøfter spørsmål knyttet til vurdering av studentene. Arrangeres midt i praksisperioden, forut for frist for å melde fare for ikke bestått (jf. avsnittet Vurdering i praksis.)
  • Refleksjonsseminar: Studentene oppsummerer og drøfter praksiserfaringer med faglærere. Kan også inkludere praksislærere. Arrangeres etter praksisperiodens slutt.

  Møtene for praksislærere er normalt obligatoriske, og OsloMet betaler for praksislærernes tilstedeværelse. Praksislærere i funksjonsstilling med nedslag er frikjøpt fra undervisning, og i frikjøpet ligger en andel som er beregnet til møtevirksomhet i forbindelse med praksisopplæringen. 

  Det forventes at det er rektor/skoleleder med ansvar for praksis som gir beskjed om sykdom eller innvilget permisjon dersom praksislærer ikke kan møte.

  Møter for rektorer/skoleledere med ansvar for praksis

  Rektormøtet har som formål å være arena for samhandling, for å utvikle god praksisopplæring i tråd med nasjonale retningslinjer. 

  Det holdes ett møte høst og ett møte vår for rektorer/skoleledere med ansvar for praksis. Tid og sted er oppgitt i møteplanen. Da det vi være behov for å vite hvor mange som kommer, sender praksisadministrasjonen innkalling med lenke til nettskjema for svar.

  Kurs for nye rektorer/skoleledere

  I forlengelse av høst-møtet for rektorer arrangeres det kurs for nye rektorer/skoleledere.

 • Skolen som praksisarena

  Skolen som praksisarena - utover ordinære praksisperioder

  Praksisskolene forplikter seg til å ta imot studenter og ansatte til hospitering og observasjon utover ordinære praksisperioder. Praksisskolene kan forvente henvendelser om dette fra praksisadministrasjonen, faglærere og studenter.

  Noen av observasjonsperiodene er kjent for praksisskolene, gjentakende hvert år, og knyttet til funksjonsinnmelding til bestemte kull. Utover disse kan skolene få henvendelser fra faglærere i forbindelse med forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU), og fra studenter som skriver bachelor- eller masteroppgave.

  Utvikling av hele skolen som praksisarena

  I arbeidet med utviklingen av hele skolen som praksisarena oppfordres rektor/skoleleder med ansvar for praksis å sette fokus på hva det vil så å være praksisskole i møter/samarbeid med hele personalet:

  • formidle bevissthet om at skolen er praksisskole og at hele skolen er praksisarena
  • formidle at det er lærerikt og gir litt ekstra energi og setter fokus på egen undervisning
  • gjøre alle lærere innforstått med skolens "mandat" som praksisarena
  • avklare ansvarsfordelingen mellom praksislærere og skolens øvrige lærere
  • oppfordre lærere på skolen å ønske studentene velkommen, vise dem interesse, og hjelpe og veilede ved behov
  • revurdere og bekrefte at skolen fortsatt ønsker være praksisskole neste skoleår
  • vurdere hvor mange studentgrupper skolen kan klare å ha samtidig
  • avklarer i hvilke perioder skolen ønsker studenter

  Rektor/skoleleder med ansvar for praksis bør oppfordre til og legge til rette for at studentene kan delta i andre læreres timer, for å:

  • få tilstrekkelig timer i fagene sine
  • få mer variert praksis
  • delta i undervisning etter egne ønsker i tillegg til den fagspesifikke undervisningen
  • få erfaring med andre og flere undervisningssituasjoner
  • lette arbeidet med å sette opp en timeplan for studentene

  Rekruttering og opplæring/støtte til nye praksislærere

   Rektor/skoleleder med ansvar for praksis skal legge til rette for dyktige praksislærere som:

  • kan gjøre en god jobb og har noe å formidle
  • har overskudd og energi til å gi full oppmerksomhet til studentene
  • er de beste lærerne som er best egnet
  • har god undervisningspraksis

  Rektor/skoleleder med ansvar for praksis skal oppfordre til, og legger til rette for, at lærerne starter videreutdanning innen pedagogisk veiledning.

  Erfaringsdeling og veiledningssamtaler med praksislærere på egen skole

  Rektor/skoleleder med ansvar for praksis bør legge til rette for at praksislærerne kan:

  • få en arena hvor de kan arbeide med erfaringsdeling
  • sette av tid til egne fagmøter for praksislærerne
  • samarbeide godt og dele opplegg og rutiner
  • ta opp ting internt med hverandre og med ledelsen
  • følge opp forbedringspunkter
  • bringe erfaringer videre fra de drevne til de nye i et lokalt "praksislærerforum"
  • ha opplegg for støtte til nye praksislære
  • ha møter med ledelsen for utvikling og veiledning
  • utarbeide skjema for evaluering av praksis
 • Rammer og retningslinjer for praksisopplæringen

  Praksisutplassering

  Praksis gjennomføres normalt i grupper på fire studenter. Studentene kan ikke skaffe praksisplasser selv. Praksis skal gjennomføres ved praksisskoler LUI har inngått samarbeidsavtale med. Det er praksisadministrasjonen som fordeler skolene til klasser eller fag. Studentene selv fordeler seg deretter på praksisskolene etter gitte kriterier.

  Studenter skal normalt ikke ha praksisopplæring ved en skole der egne barn går, der foreldre/ektefelle/samboer jobber, eller der de selv har/har hatt et ansettelsesforhold.

  Studentene skal ha en tilstedeværelse ved praksisskolen tilsvarende 37,5 timer per uke. Det kreves 100% oppmøte i praksis.

  Det er normalt ikke anledning til å bruke studentene som vikarer i praksisperiodene, heller ikke ved praksislærers fravær, jf. Retningslinjer for praksisopplæring pkt. 5.3.

  Retningslinjer for praksisopplæring

  Det forventes at praksislærere og skoleledere setter seg grundig inn i retningslinjer for praksisopplæring, og at disse følges. Retningslinjene setter rammer for blant annet:

  • studentenes tilstedeværelse ved praksisskolen
  • fraværsreglement, krav til egenmelding og legeattest
  • søknad om permisjon fra praksis
  • krav til veiledning av studenter

  Politiattest og taushetserklæring

  • Politiattest - et ansvar for OsloMet
  • Taushetserklæring - et ansvar for praksisskolen

  Det er krav om at politiattest er levert til OsloMet før studentene kan møte i praksis. Dersom en student ikke har levert politiattest når praksisperioden starter, utestenger fakultetet studenten fra praksis inntil gyldig attest foreligger. Praksislærer og/eller skoleleder vil motta beskjed fra praksisadministrasjonen om at studenten ikke kan møte i praksis. Praksisskolen skal ikke ta imot studenten før praksisadministrasjonen har gitt beskjed om at politiattest er levert (jf. Forskrift om opptak til høyere utdanning kap. 6).

  Når studenter er i praksis, er de underlagt gjeldende lov, reglement og instrukser for personalet ved den aktuelle praksisskolen. Rektor har ansvar for at studentene signerer på praksisskolens egne skjema for taushetserklæring før praksisopplæringen starter.

  (Hvis ikke du får opp videoen over, kan du se den på OsloMet FilMet.)

  Vurdering av praksisperioden

  Ifølge nasjonale retningslinjer har rektor et medansvar når det gjelder vurdering av studenter i praksis. Vurderingen er et felles ansvarsområde for faglærere ved OsloMet, praksislærer og rektor. Det er praksislærer som setter karakter bestått/ikke bestått. 

  • Midtveisvurdering: Halvveis i praksisperioden skal det holdes midtveisvurdering. Hvis det er tvil om studenten kan bestå, skal midtveisvurderingen være skriftlig, med melding om fare for ikke bestått (se prosedyrebeskrivelse under).
  • Sluttvurdering: Som sluttvurdering skriver praksislærer en vurderingsrapport som skal være klar til studentens siste praksisdag. Vurderingsrapporten skal signeres av student, praksislærer og rektor.
  • Logg med egenvurdering: Ved grunnskolelærerutdanningene skriver studentene en egenvurderingslogg siste praksisuke. Loggen skal drøftes med praksislærer.

  For å sikre god progresjon i praksisopplæringen, skal praksislærerne gjøre seg kjent med studentenes sluttvurdering fra forrige praksisperiode.

   

  Melding om fare for ikke bestått praksis

   Dersom praksislærer mener det er fare for ikke bestått praksis, skal studenten varsles skriftlig så snart som mulig, og senest tre uker før praksisperiodens avslutning. Ved praksisperioder på fem uker eller mindre skal varsel gis senest halvveis i praksisperioden (jf. Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet, § 8-2).

  Praksislærer kontakter praksiskoordinator, og kaller studenten inn til et møte mellom student, praksislærer og representant fra OsloMet (normalt praksiskoordinator).

  Meldingen skal gis i møtet med studenten, og på eget skjema, "Melding om fare for ikke bestått praksis". Studenten får originalen. En kopi sendes praksisadministrasjonen for arkivering.

  Avvik fra forskriftsbestemmelsens § 8-2 gir grunnlag for klage på formelle feil, og vurderingen ikke bestått kan bli annullert.

  Ikke bestått praksis - praksisutvalg

  Dersom praksislærer skriver en vurderingsrapport der det innstilles til ikke bestått praksis, skal det holdes møte i praksisutvalget ved instituttet. Praksisutvalget er et uavhengig utvalg som ikke har deltatt i innstillingen ikke bestått, og som vurderer om alt har foregått formelt korrekt. Formelle feil som har hatt betydning for studentens prestasjoner, eller for vurderingen av disse, kan føre til annullering av praksislæres innstilling om ikke bestått.

  Bortvisning 

  Skoleleder kan bortvise studenter som viser handling eller atferd som er uforenlig med skolens ordensreglement. En bortvisning medfører ikke bestått praksis, jf. Retningslinjer for praksisopplæring pkt.9. I slike tilfeller må skoleleder umiddelbart kontakte praksisadministrasjonen, som vil veilede med hensyn til de formelle sidene ved saksgangen. Rektor vi bli bedt om å formulere et bortvisningsbrev.

  Skikkethetsvurdering

  Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. juli 2006 Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.Skikkethetsvurdering skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

  I Rundskriv F-07-16, 21.10.2016, Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - merknader til paragrafer i forskriften, understreker departementet:

  (...) muligheten til å vurdere en student som ikke skikket etter særskilt skikkethetsvurdering bare må benyttes i helt spesielle tilfeller, når andre formelle og uformelle virkemidler underveis i studier som skal sikre at bare studenter som oppfyller kravene får vitnemål, ikke har avhjulpet situasjonen. Det viktigste virkemidlet ligger i selve studiet, dvs. studenten kan få stryk/ikke bestått i fag eller praksis.

  Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet. Hvis det etter en helthetlig vurdering er begrunnet tvil om at studenten er skikket til yrket, skal det foretas særskilt skikkethetsvurdering. Kriteriene for skikkethetsvurdering i lærerutdanningene finnes på skjema for tvilsmelding ved særskilt skikkethetsvurdering. 

  Både lærere ved universitetet, praksislærere, administrativt personale og studenter kan levere tvilsmelding. Praksislærere og skoleledere kan rådføre seg med praksiskoordinator ved tvil om skikkethet. Tvilsmeldingen sendes til institusjonsansvarlig for skikkethet ved OsloMet. Når institusjonsansvarlig har mottatt meldingen og vurderer denne som berettiget, innkaller institusjonsansvarlig studenten og den aktuelle studieleder til vurderingssamtale. Institusjonsansvarlig står for videre saksbehandling.

  Den som leverer en tvilsmelding har ikke krav på anonymitet. Den regnes heller ikke som part i saken, og deltar ikke i den videre saksgangen.

 • Klage på praksisopplæring og evaluering av praksis

  Klage på praksisopplæringen

  LUI har utarbeidet retningslinjer dersom studentene ønsker å klage på praksisopplæringen. Det studentene klager på, og som følges opp av LUI, er som oftest opplevelser av:

  • at de ikke har fått den veiledningen de har krav på
  • at de ikke har fått den muligheten til undervisning de har krav på
  • at de blir brukt som vikarer ved praksislærers fravær
  • at praksisopplæringen ikke oppfyller kravene i plan for praksisopplæring

  Studentene oppfordres i første omgang til å gå i dialog med praksisstedet, og de blir gjort oppmerksomme på at det normalt vil være full åpenhet overfor praksislærer ved formelle, skriftlige klager.

  Evaluering av praksis

  Instituttet gjennomfører årlige evalueringer. Hver vår etter endt praksis blir: 

  • praksisskole og praksisopplæring evaluert av studentene
  • samarbeidet med OsloMet evaluert av praksislærerne

  Praksislærer mottar normalt epost fra praksisadministrasjonen med informasjon om evalueringen i løpet av praksisperiodens siste praksisuke.

 • Tips til skoleledere når studenter er i praksis

  Retningslinjene for skoleledere sier noe om hva som er forventet av rektor/praksisansvarlig skoleleder.

  Høsten 2014 mottok skoleledere spørreskjema om hvordan de organiserer sitt arbeid ved skolen når de har studenter. De følgende tekstavsnittene er basert på disse svarene, og kan ses som idébank for realisering av retningslinjer og avtaler.

  Studentenes første møte med skolen

  Rektor/skoleleder med ansvar for praksis gir studentene et positivt møte med skole, elever og lærerkollegaer. Noen velger å lage mapper med grunnleggende dokumenter til studentene, for å ønske velkommen og motivere. Hovedområder kan være:

  Forventninger og råd til studentene

  • signering av taushetserklæring
  • gjennomgang av ordensreglement
  • håndtering av akutte elevsaker
  • prosedyrer ved krisesituasjoner
  • etiske forpliktelser
  • mål for praksisperioden 
  • hvem studentene kan henvende seg til hvis de har ting de vil ta opp utenom praksislærer

  Informasjon om skolen

  • visjoner og mål
  • organisasjon - organisasjonskart, styringsmodell, struktur
  • satsningsområder, pedagogisk utviklingsarbeid, strategi-, års- og handlingsplaner m.m
  • faste møter og innhold i fellestid

  Studentene bør få tilgang til:

  • nøkler
  • arbeidsplass
  • personalrom
  • garderobe
  • undervisningsmateriell
  • PC, brukernavn/passord og programvare
  • skjema for signering av taushetsplikt

  Faste møter og oppfølging av studenter underveis - organisering og innhold

  Rektorer/skoleledere praktiserer møter med studentene på ulike måter:

  Møte i begynnelsen av praksisperioden

  • med eller uten praksislærer

  Møter underveis i praksisperioden

  • uformell kontakt hver morgen (synlighet for studenter og praksislærere)
  • tematiske møter styrt av målene for praksisperioden
  • når uforutsette eller spesielle forhold inntreffer
  • hvis praksislærer og/eller studenter melder behov

  "Forelesninger" - mulige tema:

  • læreren som rollemodell og kollega
  • læreren som offentlig ansatt, etiske retningslinjer
  • organisasjonskultur
  • rektors forventning til sine lærere
  • elevsyn
  • samarbeid med hjemmet, hvorfor og hvordan
  • andre samarbeidspartnere og deres rolle i skolen
  • kommunen som skoleeier
  • planverk
  • arbeidstidsordninger for lærerne

  Avslutningsmøte med evaluering

  • hva har studentene lært?
  • hvordan har veiledningen vært?
  • hvordan har studentene trivdes?
  • hvordan har andre lærere tatt imot dem?
  • hva er de fornøyd og mindre fornøyd med?
  • hva bør skolen endre før studentene kommer tilbake? (f.eks. ved delt praksisperiode)
  • avklaring av hva som er mulig å endre

  Rektors rolle ved utfordrende studentsaker

  Rektor/skoleleder med ansvar for praksis støtter praksislærer i vurderingen

  • Legger tyngde til f.eks. en anbefaling om å ikke godkjenne praksis
  • Veileder lærer og hjelper til i beskrivelsen av utfordringen
  • Observerer og veileder sammen med praksislærer
  • Har egne "påhør" i timer, evaluering og samtaler med studenter
  • Setter klare rammer og følger opp

  Rektor/skoleleder med ansvar for praksis bistår praksislærer som konfliktløser/veileder

  • Samtaler med praksislærer og studenter sammen eller hver for seg
  • Hører studentenes syn på saken
  • Gjør avtaler for resten av praksisperioden

  Hvert studentkull har en tildelt praksiskoordinator eller ansvarlig faglærer fra OsloMet som kan bistå ved utfordrende studentsaker. Praksisadministrasjonen kan sette partene i kontakt med hverandre.

 • Frikjøp, lønnsutbetaling og refusjon

  Honorar til rektor

  Rektor/skoleleder med ansvar for praksis får, i henhold til øvingslæreravtalen, et honorar på kr. 12 000 per år for koordinering på egen skole. Honoraret utbetales av skoleeier. Praksisadministrasjonen refunderer utgiftene til skoleeier to ganger i året.

  Funksjon som praksislærer

  Praksislærer er ansatt ved praksisskolen, og får all lønn for sin funksjon som praksislærer fra sin arbeidsgiver. Praksislærer som er frikjøpt fra undervisning får sin månedlige lønn og et honorar i henhold til gjeldende øvingslæreravtale.

  Praksislærers honorar og frikjøp beregnes med utgangspunkt i en tenkt normalperiode på 7 uker praksis. Dersom praksislærer har studenter i 7 uker i løpet av et studieår, er honoraret kr. 11.000, og frikjøpet 8,33 % av undervisningsdelen av årsrammen. 6 uker praksisopplæring gir 6/7 av kr. 11.000 i honorar, og 6/7 av 8,33 % frikjøp, dvs. 7,14%, osv. 

  Praksislærere som har fullført 30  eller 60 studiepoeng i pedagogisk veiledning får henholdsvis lønnstrinn 8 og 12 i tilleggsregulativet (tabell B). Tillegget er (2011) på henholdsvis kr. 6400 og kr. 9600. Tillegget beregnes i forhold til 7 uker praksis, tilsvarende frikjøp og honorar (se over).

  Timebetalte praksislærere

  Timebetaling avtales mellom praksisadministrasjonen og rektor/skoleleder med ansvar for praksis.

  Praksislærere for YLU-studenter som har praksis i ungdomsskolen godtgjøres for 5 timer veiledning pr. uke.

  Andre praksislærere kan, unntaksvis, og etter særskilt avtale med praksisadministrasjonen, timebetales framfor å gis nedslag. OsloMet refunderer praksislærers timelønn (beregnet etter 37,5 timers uke), med 50% overtidstillegg dersom praksislærer er i 100% stilling ved skolen. De godtgjøres for 10 timer veiledning per uke, for skriving av vurderingsrapporter (2 timer per student), og for møtedeltakelse.

  Prosedyre for timebetaling

  1. Praksisadministrasjonen sender timeavtale per epost til praksisansvarlig skoleleder i første uke av praksis.
  2. Skoleleder returnerer utfylt skjema etter at praksis er gjennomført
  3. Praksisadministrasjonen godkjenner skjema for utbetaling, og oversender det i kopi til skoleeier. Når skjema er godkjent, kan skole/skoleeier utbetale.

  Timebetaling når studenter skal ta igjen dager i praksis

  1. Praksisadministrasjonen sender i løpet av siste praksisuke epost om fraværsinnmelding til praksislærerne.
  2. Praksislærerne svarer innen gitt frist med studentnavn og antall dager/timer fravær.
  3. Praksisadministrasjonen avgjør hvor mye tid som skal tas igjen, og sender beskjed til praksislærer og skoleleder (j.f prosedyre over).

  Praksislærere godtgjøres for en veiledningstime pr. dag når studenter tar igjen fravær.

  Refusjon

  Praksisadministrasjonen forholder seg til rektor/skoleleder med ansvar for praksis når det gjelder avtaler om funksjoner og timebetaling. OsloMet refunderer skolenes praksisutgifter samlet til skoleeier to ganger i året.

  Refusjon av reiseutgifter

  OsloMet refunderer utgifter for reise til møter ved OsloMet for praksisskoler som ligger utenfor Ruters sone 1. Dette avtales i forbindelse med godkjenning av timeskjemaer, eller ved godkjenning av refusjonskrav fra skoleeier.