Retningslinjer for rektorer, praksis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning - Student

Retningslinjer for skoleleders oppgaver tilknyttet praksisopplæring

Retningslinjer for skoleleders oppgaver tilknyttet praksisopplæring

Revidert høst 2011, redaksjonelle endringer våren 2020.

Skoleleder er praksislærers arbeidsgiver og overordnede, og har ansvar for administrativ og faglig tilrettelegging av praksisopplæringen ved egen skole.

Skoleleder skal

Generelt

 • sørge for at hele skolen er praksisskole
 • sikre at praksislærere får riktig lønn, og forhåndsavtale alle utgifter som det skal kreves refusjon for med OsloMet, praksisadministrasjonen
 • legge til rette for at praksislærere med veilederkompetanse gis mulighet til å veilede nye praksislærere
 • integrere skolens oppgaver knyttet til praksisopplæringen i skolens ulike plandokumenter
 • videreformidle informasjon fra OsloMet til praksislærerne
 • være praksisarena for studenter, også utenom ordinære praksisperioder
 • sørge for at praksislærere kan møte til avtalt tid på møter ved OsloMet
 • delta på skoleledermøter ved OsloMet

Før praksis

 • informere personalet om praksisopplæring, og drøfte praktisk tilrettelegging
 • samarbeide med praksislærere om innhold, tilrettelegging og praktiske forhold knyttet til praksisperioden
 • ha ansvar for, og delta på, førpraksismøter på egen skole

I praksisperiodene

 • ta vel imot studentene og presentere dem for personalet
 • påse at nøkler, bøker, arbeidsplass og nødvendig utstyr er tilgjengelig for studentene
 • sørge for kvalifiserte vikarer ved praksislærers fravær
 • melde fra til praksisadministrasjonen om vikarordning dersom praksislærer er fraværende mer enn én dag
 • ha oppfølging av praksislærer underveis i perioden
 • ha formelle evaluerings- og oppsummeringsmøter med studentene
 • ha uformelle samtaler med studentene
 • delta i veiledningstimer etter behov
 • informere om skolens verdigrunnlag

Etter praksis

 • avholde oppsummeringsmøte med praksislærerne
 • lese og skrive under praksislærernes vurderingsrapporter, og sørge for at de overleveres praksisadministrasjonen etter gjeldende prosedyrer og frister