EPN

Veilederutdanning for skole 1.-13. trinn Programplan

Engelsk programnavn
Supervision and Mentoring in Schools, Level 1–13
Gjelder fra
2022 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Veilederutdanning for skole, 1.–13. trinn (30 studiepoeng) kvalifiserer for å ha ansvar for pedagogisk veiledning individuelt og i grupper av studenter i lærerutdanning, nyutdannede lærere og kollegagrupper. Studiet skal bidra til å ta i bruk veiledning som strategi i utviklingsprosesser på skoler, og kan sees i sammenheng med ordningen for lærerspesialister i veiledning. Videreutdanningen bygger på rammer for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole.

Studietilbudet er en videreutdanning på mastergradsnivå og kan inngå som del av masterprogrammet i yrkespedagogikk og i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i profesjonspedagogikk, begge studier ved OsloMet. Interesserte som ønsker at det skal kunne inngå som del av et masterstudium må søke om opptak til masterstudiet på ordinær måte, basert på gjeldende opptakskrav.  Etter opptak på masterstudiet kan det søkes om fritak for deler av masterstudiet på grunnlag av gjennomførte og beståtte emner. Søknad om fritak vurderes individuelt.

Studiet er organisert som et deltidsstudium over to semestre med samlinger på campus og nettbaserte samlinger, og inneholder ett fellesemne (15 studiepoeng) og to valgemner (à 15 studiepoeng, hvorav ett emne velges).

Studiet er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, med bakgrunn i Kompetanse for kvalitet - strategi for videreutdanning av lærere.

Målgruppe

Målgruppa for studiet er lærere i grunnskole og videregående opplæring med ulike veiledningsfunksjoner i skolen, med særlig vekt på praksislærerfunksjonen og veiledning av nyutdannede.

Opptakskrav

Opptakskrav er godkjent lærerutdanning innrettet for undervisning i skolen. Søkere med bestått førskole- eller barnehagelærerutdanning må i tillegg dokumentere PAPS 1+2 eller GLSM 60 studiepoeng. I tillegg kreves minst to års yrkeserfaring som lærer.

Studenter som innvilges studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta del i undervisning. 

Læringsutbytte

Læringsutbytte er nærmere beskrevet i emneplanene.

Innhold og oppbygging

Veilederutdanning for skole, 1.–13. trinn (30 studiepoeng) er bygget opp av to emner, ett fellesemne (15 studiepoeng) og ett valgt emne (15 studiepoeng) for videre spesialisering inn mot veiledning av studenter, nyutdannede eller kollegagrupper. Alle studenter gjennomfører fellesemnet i første semester, før de går videre til enten emne 2a eller 2b i andre semester. Valg av emne 2 gjøres når det søkes om opptak til studietilbudet.

Totalt avlegges eksamen tilsvarende 30 studiepoeng.

Studiets oppbygging

  • Emne 1: Veiledning skolen (15 studiepoeng)
  • Emne 2a: Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede (15 studiepoeng)

eller

  • Emne 2b: Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling (15 studiepoeng)

For utfyllende informasjon, se den enkelte emneplan.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede

1. semester

Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling

1. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er organisert som et samlings- og nettbasert deltidsstudium over to semestre. En vesentlig del av studiet er ulike arbeidsoppgaver mellom samlingene, både gruppebasert og individuelt. Det forutsettes at den enkelte student deltar aktivt i nettbaserte læringsaktiviteter og gruppearbeid mellom samlingene og har nettilgang og datamaskin. Studiet kan ta i bruk nettbaserte forelesninger, instruksjonsvideoer og diskusjoner. Det vil også legges til rette for nettbasert veiledning og vurdering. Det er nødvendig at studentene har tilknytning til grunnskolen eller videregående skole i studietiden.

Å bli en kompetent veileder, forutsetter inngående kunnskap om pedagogisk veiledning som tilegnes blant annet gjennom praktiske erfaringer med veiledning på egen arbeidsplass, deltakelse i øvelser, refleksjon over eget og andres arbeid og diskusjon med andre. Det blir lagt vekt på studentaktive læringsformer.

Studiet legger vekt på å skape sammenhenger mellom forskningsbasert kunnskap, teoretiske begreper og praktiske metoder. Egne erfaringer fra veiledningsøvelser vil danne utgangspunkt for analyse og refleksjon, og lyd- eller videopptak av veiledningssamtaler kan inngår som materiale i arbeidskrav.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Emnene omfatter arbeidskrav og undervisning med krav om deltakelse.

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Arbeidskrav vurderes til ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent”. Studenter som leverer arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen ”Ikke godkjent”, har anledning til én ny innlevering. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å få avlegge eksamen.

Nærmere informasjon om arbeidskrav finnes i den enkelte emneplan.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

En vesentlig del av læringen er knyttet til utvikling av praktisk veiledningskompetanse og erfaringsdeling. Dette kan ikke tilegnes bare ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere, og ved tilstedeværelse i undervisningen. Det er derfor krav om obligatorisk deltakelse på alle samlinger samt i basisgruppearbeid mellom samlingene. Fravær utover 20% kan unntaksvis kompenseres etter avtale med emneansvarlig. Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for kravet om deltakelse.

Vurdering og sensur

Emne 1 VESK6100: Veiledning i skolen (15 stp), høst 

Eksamensform: Individuell skriftlig semesteroppgave

Vurderingsuttrykk: A - F

 

Emne 2a: VESK6200 Profesjonskvalifisering: Veiledning av studenter og nyutdannede (15 stp), vår 

Eksamensform: Individuell muntlig eksamen; omfang om lag 30 minutter. 

Vurderingsuttrykk: Bestått / ikke bestått

 

Emne 2b: VESK6300 Profesjonsveiledning: Prosessveiledning for kvalitetsutvikling (15 stp), vår 

Eksamensform: Individuell muntlig eksamen; omfang om lag 30 minutter. 

Vurderingsuttrykk: Bestått / ikke bestått

 

 

Øvrig informasjon

Programplan for veilederutdanning for skole, 1.–13. trinn

Supervision and Mentoring in Schools, Level 1–13

Videreutdanning, deltid. 30 studiepoeng

Studieprogramkode: VESKO

Emnekoder: Emne 1: VESK6100; emne 2a: VESK6200; emne 2b: VESK6300

Godkjent i utdanningsutvalget 16.03.2020

Gjeldende fra høstsemesteret 2020

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Institutt for yrkesfaglærerutdanning 

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning