EPN

VESK6200 Profesjonskvalifisering: veiledning av studenter og nyutdannede lærere Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional Qualification: Supervision and Mentoring for Students and Newly Educated Teachers
Studieprogram
Veilederutdanning for skole 1.-13. trinn
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet 2a gir formell og praktisk kompetanse i ulike veiledningsfunksjoner, med fokus på kunnskap om profesjonskvalifisering, læringsprosesser, ulike tilnærminger til veiledning, på kritisk analyse og etiske utfordringer i veiledningsprosesser. Egenutvikling og refleksjon over veiledning og vurdering knyttet til praksislærerfunksjonen og veiledning av nyutdannede lærere står sentralt. I studiet vektlegges dessuten skolen som læringsarena.

Forkunnskapskrav

Opptak på programmet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • inngående kunnskap om læreres profesjonskompetanse som grunnlag for utøvelse av veilederfunksjonen i møte med lærerstudenter og nyutdannede lærere
 • avansert kunnskap om teorier, modeller og metoder i pedagogisk veiledning som fagområde
 • avansert kunnskap om veiledning i ulike sider ved profesjonskompetanse i skolen  
 • avansert kunnskap om vurdering av studenters og nyutdannedes profesjonelle utvikling
 • inngående kunnskaper om skolen som læringsarena

Ferdigheter

Studenten kan

 • selvstendig anvende kunnskap om læreres profesjonskompetanse for å planlegge, begrunne, gjennomføre og analysere veiledningssamtaler og veiledningsforløp for å fremme studenters og nyutdannedes læring
 • analysere og anvende eksisterende teorier og metoder innenfor pedagogisk veiledning
 • gjennomføre formativ og summativ vurdering av studenters oppnåelse av læringsutbytte i praksisperioder og kritisk analysere og vurdere studenters og nyutdannedes profesjonelle utvikling

Generell kompetanse

Studenten kan

 • selvstendig planlegge, gjennomføre og evaluere studenters og nyutdannedes læringsprosesser med utgangspunkt i lærerutdanningens og skolens mandat
 • reflektere kritisk over veiledningens bidrag til studentens og den nyutdannedes profesjonelle utvikling
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter om veiledning på nye områder i skolen som grunnlag for å utvikle kvalitet i den pedagogiske praksisen
 • bidra til utvikling og kritisk refleksjon om veilederen som en viktig aktør i lærerutdanning og praksisfelt

Innhold

Emne 2a drøfter følgende tema, som er gjennomgående gjennom studiet.

Tema 1: Profesjonskunnskap og pedagogisk veiledning

 • Profesjonskunnskap, lærerrolle og veilederrolle
 • Kunnskap om tradisjoner og teorier i pedagogisk veiledning
 • Didaktisk analyse som grunnlag for pedagogisk arbeid
 • Profesjonsetiske perspektiver og dilemmaer i veiledning av studenter og nyutdannede
 • Lovverk, forskrifter og styringsdokumenter for lærerutdanning, grunnopplæring og veiledning i skolen.

Tema 2: Praksislærerrollen og veilederrollen

 • Veilederens valg av strategi og forløp
 • Observasjon som grunnlag for veiledning
 • Underveisvurdering og sluttvurdering, skikkethetsvurdering i lærerutdanningen
 • Skolen som læringsarena - veiledningens rolle i kvalifisering og identitetsutvikling i profesjonelle læringsfellesskap

Tema 3: Studenten og den nyutdannede

 • Studenters og nyutdannedes individuelle og kollektive læringsprosesser
 • Danningsaspektet i veiledning
 • Veiledning individuelt og i grupper
 • Redskaper til refleksjon
 • Vanskelige samtaler med studenter og nyutdannede

Arbeids- og undervisningsformer

Se informasjon i programplanen.

Praksis

Studentene må gjennomføre veiledning på egen arbeidsplass som del av studiet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Gjennom studiet skal studentene gjennomføre praktiske veiledningsoppgaver på egen arbeidsplass og i basisgruppa som skal dokumenteres etter gitte kriterier. Dokumentasjonen danner utgangspunkt for arbeidskrav gjennom studiet. Arbeidskravene skal være gjenstand for vurdering både fra lærer og medstudenter etter kriterier utviklet gjennom studiet. Nærmere informasjon om arbeidskravene utleveres i løpet av studiet.

Individuelle arbeidskrav

 • Studenten skal lage en didaktisk plan for et veiledningsforløp for studenter eller nyutdannede. Planen dokumenteres i en fagtekst med omfang 1500 ord +/- 10%, og presenteres muntlig på samling etter gitte kriterier.
 • Arbeidsoppgave som bygger på erfaringer fra veiledning. Valgfri dokumentasjonsform (skriftlig notat 3-5 sider, podkast 10-15 minutter, film 5-10 minutter, eller digital historiefortelling e.l.) som utføres etter nærmere kriterier. Oppgaven presenteres muntlig for en gruppe medstudenter.
 • Gjennomføre enten én observasjon av veiledning av studenter/nyutdannede individuelt eller i gruppe (30-45 minutter) eller ett intervju med studenter/nyutdannede om veiledningserfaringer (om lag 30 minutter). Dette danner så utgangspunkt for innledning til en faglig diskusjon i basisgruppa og med kollegaer på egen arbeidsplass. Arbeidskravet dokumenteres med et skriftlig notat med faglige refleksjoner over diskusjonene. Omfang 1500 ord +/- 10 %

Gruppearbeidskrav

 • Basisgruppa holder et framlegg for medstudenter over et selvvalgt tema knyttet til studiets innhold. Varighet 20-30 minutter. Basisgruppa leverer et fellesnotat som grunnlag for fremlegget, omfang om lag 350 ord. Temaet belyses med pensumlitteratur.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplanen.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

I tråd med studiets arbeids- og undervisningsformer er det obligatorisk deltakelse på samlinger. I tillegg er det to obligatoriske møter (fysisk eller digitalt) mellom hver samling i basisgruppene. 

For utfyllende informasjon om faglig aktivitet med krav om deltakelse, se programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen med omfang om lag 30 minutter. Eksamen består av to komponenter. Komponent 1 er en forberedt del på om lag 10 minutter. Komponent 2 er en fagsamtale om sentrale temaer i emnet på om lag 20 minutter.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen fremgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Vurderingsuttrykk

Bestått / ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor benyttes til evaluering av vurderingsordningen. 

Opptakskrav

Se programplanen.