EPN

VESK6300 Profesjonsveiledning: prosessveiledning for kvalitetsutvikling Emneplan

Engelsk emnenavn
Supervision and Mentoring in Professions: Process Facilitation and Quality Development
Studieprogram
Veilederutdanning for skole 1.-13. trinn
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet 2b bygger på emne 1, Veiledning i skolen (15 studiepoeng). Emnet har fokus på profesjonsveiledning, prosessveiledning og kvalitetsutvikling, og utforsker organisasjonen som en læringsarena der det kan legges til rette for å skape viten og profesjonell utvikling gjennom veiledning. Det vektlegges at veiledning kan være en måte å drive systematisk lærings- og utviklingsarbeid på, i organisasjonen. Det kreves at kandidatene utfordrer seg selv til å videreutvikle egen kompetanse gjennom aktivt utviklingsarbeid i egen praksis. Emnet gir formell og praktisk kompetanse. Emnet vil introdusere studentene i å drive systematisk forsknings- og utviklingsarbeid i egen organisasjon på masternivå og utvikle kunnskaper om vitenskapsteori relevant for emnet.

Forkunnskapskrav

Opptak på programmet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har

 • inngående kunnskap om organisasjonen som en læringsarena for profesjonell utvikling
 • inngående kunnskap om veiledning som redskap for profesjonsveiledning, prosessveiledning og kvalitetsutvikling
 • forskningsbasert kunnskap om utviklingsarbeid i skoler
 • avansert kunnskap om prosessveiledning i utviklingsarbeid
 • inngående kunnskap om medvirkning og om hvordan å håndtere konflikter og mellommenneskelige spenninger i utviklingsarbeid
 • avansert kunnskap om det å danne, lede og strukturere møteplasser der deltagerne veileder hverandre
 • avansert kunnskap om å legge til rette for individuelle og kollektive læringsprosesser gjennom veiledning
 • kunnskap om ledelse av læring- og forskning- og utviklingsarbeid i organisasjonen.

Ferdigheter

Studenten kan

 • på en selvstendig måte legge til rette for inkluderende profesjonelle læringsfellesskap
 • analysere eksisterende teorier og metoder innenfor prosessveiledning, profesjonsveiledning, kvalitetsutvikling og utviklingsarbeid
 • på en selvstendig måte legge til rette for at deltagere i utviklingsprosesser veileder hverandre
 • kritisk analysere organisasjonen som læringsarena 
 • på en selvstendig måte drive konflikthåndtering i læringsfelleskaper og utviklingsprosesser
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til ulik forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og anvende kunnskapen i egen veiledning i samsvar med profesjonsetiske normer.
 • Kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt knyttet til profesjonsveiledning, prosessveiledning og kvalitetsutvikling

Generell kompetanse

Studenten kan

 • selvstendig planlegge, gjennomføre og evaluere læringsprosesser og utviklingsarbeid sammen med andre.
 • reflektere kritisk over det å håndtere forskjeller, ulike meininger og uenigheter i læringsfelleskaper
 • reflektere kritisk over hvordan veiledning kan bidra til profesjonell kollektiv utvikling i en organisasjon
 • bidra til utvikling og kritisk refleksjon om veilederen som en aktør i organisasjonen og praksisfeltet
 • formidle resultater fra eget og andres forsknings- og utviklingsarbeid til studenter, kolleger og fagfeller og delta i debatt på fagområdet.
 • ta initiativ til nytenking og utvikling når det gjelder veiledning.
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen veiledning på nye områder for å gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter

Innhold

I emnet drøftes følgende tema:

 • Prosessveiledning som strategi for profesjonsutvikling
 • Redskaper til prosessveiledning
 • Konflikthåndtering i samarbeid
 • Å lede og strukturere utviklingsarbeid og forskning
 • Kollektive læringsprosesser og kollektiv veiledning
 • Før- og etterveiledning som kompetanseutviklingsstrategi i kollegafellesskap
 • Å lede og strukturere utviklingsprosesser der deltagerne veileder hverandre
 • Medvirkning og demokrati i utviklingsarbeid
 • Inkludering, relasjonsbygging og identitetsutvikling i profesjonelle læringsfellesskap
 • GAP-analyser som grunnlag utviklingsarbeid og kvalitetsutvikling
 • Vitenskapsteori og metode relevant for utviklings- og forskningsarbeid der kollektiv veiledning for profesjons- og kvalitetsutvikling er i fokus.

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene skal gjennomføre praktiske oppgaver på egen arbeidsplass.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Studentene skal gjennomføre veiledningsaktiviteter på egen arbeidsplass og i studentgruppa. Arbeidet dokumenteres fortløpende gjennom logger etter gitte kriterier. Loggene vil danne utgangspunkt for de tre arbeidskravene. Studentgruppene drives av studentene selv og er en samarbeidsarena for planlegging, refleksjon, dialog og veiledning - og gjennomføres som strukturerte gruppeveiledninger. 

Arbeidskrav 1: Studentgruppene presenterer muntlig for medstudentene felles refleksjoner over grovplanlegging av veiledningsaktiviteter de vurderer å gjennomføre på egne arbeidsplasser i løpet av semesteret, 10-15 minutter. Veiledningstiltakene skal ha fokus på enten profesjonsveiledning, prosessveiledning og/eller kvalitetsutvikling på egen arbeidsplass. Presentasjonen skal danne utgangspunkt for gruppediskusjoner.

Arbeidskrav 2: Hver studentgruppe skal lage en felles videopresentasjon eller podkast. Den skal ta tak i et utvalg av de veiledningstiltakene de enkelte studentene har planlagt, gjennomført, dokumentert og vurdert på egen arbeidsplass. Videoen/podkasten kan for eksempel være i form av en veiledningssamtale der gruppa har hovedfokus på fellestrekk ved de erfaringene de har gjort seg i løpet av sine utviklingsarbeid. I videoen/podkasten skal gruppa også drøfte noen av erfaringene de har gjort seg i lys av teori og relevant forskning. Hensikten med dette arbeidskravet er i stor grad å prøve ut strategier for presentasjon med tanke på muntlig eksamen. Omfang på videoen/podkasten skal være 8-10 minutter.

Arbeidskrav 3: Det skal som grunnlag for presentasjonen foreligge en individuell skriftlig beskrivelse om hvordan den enkelte student har planlagt og gjennomført sitt prosjekt på egen arbeidsplass. Teksten skal ha med referanser til teori og forskning som har gitt retning og har belyst arbeidet den enkelte student har gjennomført og en litteraturliste som studenten har brukt. Omfang 1500 ord +/-10%. Litteraturlisten og innholdsfortegnelsen regnes utenom.

Nærmere informasjon om arbeidskravene utleveres i løpet av studiet. For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplanen.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

I tråd med studiets arbeids- og undervisningsformer er det obligatorisk deltakelse på samlinger. I tillegg er det to obligatoriske møter (fysisk eller digitalt) mellom hver samling i basisgruppene. 

For utfyllende informasjon om faglig aktivitet med krav om deltakelse, se programplanen.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell muntlig eksamen med to komponenter. Eksamen består i at studenten deler erfaringer og refleksjoner fra gjennomføring av semesterets arbeidskrav. Muntlig eksamen organiseres i noen grad av studenten selv.

Komponent 1 er en individuell presentasjon på om lag 10 minutter. Presentasjonen kan gjennomføres som en ferdiglaget video/podkast, som en muntlig fremføring med støtte i selvvalgte multimodale hjelpemidler, eller som en kombinasjon av disse. Presentasjonen skal tydelig inneholde utdrag fra studentens planlegging, gjennomføring, refleksjoner og vurderinger med klare henvisninger til teori og nyere forskningsartikler.

Komponent 2 er en fagsamtale på inntil 20 minutter. Det vil foreligge nærmere kriterier for eksamen i tillegg til vurderingskriterier ved studiestart. Omfang totalt skal være om lag 30 minutter.

Det gis én karakter for muntlig eksamen.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen fremgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor benyttes til evaluering av vurderingsordningen.

Opptakskrav

Se programplanen.