EPN

VESK6100 Veiledning i skolen Emneplan

Engelsk emnenavn
Supervision and Mentoring in Schools
Studieprogram
Veilederutdanning for skole 1.-13. trinn
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet har fokus på pedagogisk veiledning og kommunikasjon, relasjonsbygging, læring, og utvikling. Studiet skal kvalifisere for veiledning individuelt og i grupper i skolen. Emnet gir formell og praktisk kompetanse. Studentene skal utvikle ferdigheter i å legge til rette for læring og utvikling gjennom ulike tilnærminger til veiledning, utvikle kompetanse til kritisk analyse og til å håndtere etiske utfordringer i veiledning. Studentene utfordres til å videreutvikle egen kompetanse gjennom aktivt utviklingsarbeid i egen praksis. Egenutvikling, refleksjon og vurdering av egen veiledning står sentralt. Det å forstå veiledning opp mot relevante veiledningsteorier samt vitenskapsteori og forskning- og utviklingsarbeid på masternivå er en del av emnet.

Forkunnskapskrav

Opptak på programmet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har

 • inngående forskningsbasert kunnskap om lærerprofesjonens kvalifisering
 • inngående kunnskap om veiledningsfeltets tradisjoner, teorier og strategier
 • inngående kunnskap om veilederrollen i pedagogisk veiledning individuelt og i grupper
 • inngående kunnskap om dialog, kommunikasjon og refleksjon i veiledning
 • kunnskap om veiledningens plass i organisasjonen
 • spesialisert kunnskap om læreplaner og undervisningsfag som rammer for og innhold i veiledning
 • inngående kunnskap om profesjonsetiske problemstillinger og maktforhold i veiledning 

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om veiledning og profesjonsutøvelse for å analysere og kritisk reflektere over pedagogisk veiledning i utdanning og yrke
 • anvende kunnskap om veilederrollen og ulike veiledningsstrategier til å utvikle egen praksis som veileder
 • planlegge, gjennomføre og analysere pedagogisk veiledning individuelt og i grupper
 • bruke veiledning i profesjonsfellesskap i organisasjoner
 • analysere relevant forskning, teorier og metoder innenfor veiledning som fagfelt
 • gjennomføre veiledningssamtaler med fokus på organisasjonsmessige, didaktiske og etiske spørsmål

Generell kompetanse

Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og kritisk analysere veiledningsprosesser
 • bidra til verdsetting av det mangfoldige klasserommet i pedagogisk veiledning
 • reflektere kritisk over hvordan veiledning kan bidra til profesjonell utvikling i skolen

Innhold

I emnet drøftes følgende tema, som er gjennomgående i studiet:

Tema 1: Overordna perspektiver

 • tradisjoner, teorier og strategier i pedagogisk veiledning
 • relevant forskning fra veiledningsfeltet
 • profesjonsteori, profesjonsforskning og profesjonell utvikling i skolen

Tema 2: Innføring i veilederrollen

 • strategier og metoder i veiledning - individuelt og i gruppe
 • veiledning som arbeidsmåte i profesjonsfellesskap og organisasjon
 • kommunikasjon, dialog og refleksjon i læring og utvikling

Del 3: Ulike aspekter ved veiledning

 • veiledningssamtalens forbindelse til ferdighetstrening og observasjon
 • mangfoldaspektet i veiledning
 • etikk, makt og tillit i veiledning
 • vurdering i veiledning

Arbeids- og undervisningsformer

Se informasjon i programplanen.

Praksis

Studentene må gjennomføre veiledning på egen arbeidsplass som del av studiet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Gjennom studiet skal studentene gjennomføre praktiske veiledningsoppgaver på egen arbeidsplass og i basisgruppa som skal dokumenteres etter gitte kriterier. Dokumentasjonen danner utgangspunkt for arbeidskrav gjennom studiet. Arbeidskrav skal være gjenstand for vurdering både fra lærer og medstudenter etter kriterier utviklet gjennom studiet.

Individuelle arbeidskrav

 • Skriftlig arbeidskrav på bakgrunn av deltakelse i veiledningsøvelser på første samling der rollene veileder, veisøker og observatør blir utprøvd, omfang 1300 ord + /- 10%. Notatet skal også legges fram muntlig på andre samling etter nærmere anvisninger.
 • Skriftlig arbeidskrav med analyse av veiledningssamtale. Studenten gjennomfører veiledningssamtale med medstudenter eller kolleger, med lydopptak. 10 minutter av samtalen velges ut for transkripsjon og analyse. Omfang: 1300 ord +/-10%. Notatet skal også legges fram muntlig på tredje samling etter nærmere anvisninger.
 • Presentasjon av et emne fra studiet for kolleger på egen arbeidsplass på minimum 15 minutter. Presentasjonen planlegges og utvikles i basisgruppene, og dokumenteres etter nærmere avtalte kriterier.

Gruppearbeidskrav

 • Basisgruppa holder et framlegg for medstudenter over et selvvalgt tema knyttet til emnets innhold. Varighet 20-30 minutter. Basisgruppa leverer et fellesnotat som grunnlag for fremlegget, omfang om lag 350 ord. Temaet belyses med pensumlitteratur.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplanen.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

I tråd med studiets arbeids- og undervisningsformer er det obligatorisk deltakelse på samlinger. I tillegg er det to obligatoriske møter (fysisk eller digitalt) mellom hver samling i basisgruppene. Disse møtene dokumenteres med logg etter nærmere kriterier/anvisninger.

For utfyllende informasjon om faglig aktivitet med krav om deltakelse, se programplanen.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell semesteroppgave. Med utgangspunkt i arbeidskrav gjennomført i emnet velger studenten en problemstilling som godkjennes av emneansvarlig. Oppgaven skal vektlegge drøfting av studentens veiledningspraksis i forhold til teori og nyere forskning. Det vil foreligge nærmere kriterier for eksamen i tillegg til vurderingskriterier ved studiestart. Omfang 3200 ord +/- 20%.

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen. Ved første ny og utsatt eksamen kan omarbeidet versjon av semesteroppgaven leveres. Ved senere forsøk må det utarbeides ny problemstilling og leveres ny oppgave. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen fremgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert karaker A - F

Sensorordning

Det benyttes interne og ekstern sensor. Tilsynssensor benyttes til evaluering av vurderingsordningen, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.

Opptakskrav

Se programplanen.