EPN

Fleksibel praksislærerutdanning for yrkesfaglærere Programplan

Engelsk programnavn
Flexible Education for Practice Teachers in Vocational Education
Gjelder fra
2022 HØST
Studiepoeng
15 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Studiet har til hensikt å kvalifisere yrkesfaglærestudenter til rollen som praksislærere og lærerutdannere. Det betyr å kunne legge til rette for at yrkesfaglærerstudentene er lærende, utøvende, forskende og kritisk kan reflektere over egen rolle som fremtidig yrkesfaglærer i et profesjonsfellesskap.

Rollen som praksislærer er kompleks og krevende, og har stor betydning for studentens læring og utvikling, elevenes læring, skolen og samfunnet som helhet. Praksislærerrollen forutsetter derfor solid og sammensatt kompetanse. 

Pedagogisk praksis er en sentral del av utdanningen for yrkesfaglærere, og den er regnet som en likeverdig opplæringsarena i likhet med utdanningsinstitusjonene. Ifølge Nasjonale retningslinjer for Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-y) og tre-årig Yrkesfaglærerutdanning (YFL) bør praksislærere kvalifiseres gjennom videreutdanning. I dag er behovet for praksislærere med denne kvalifiseringen stort.

Studiet er asynkront og fleksibelt. Det innebærer at studentene kan gjennomføre studiet i eget tempo, dog innenfor et studieår. Studiet er delt opp i tre emner som hver utgjør fem studiepoeng. Hele studiet må være bestått før man er kvalifisert som praksislærer. 

Dette er en videreutdanning på bachelornivå og kan inngå som del av en fri bachelor.

Utdanningen er bygd opp rundt følgende kompetanseområder:

 • Praksislæreridentitet som lærerutdanner, rolle og ansvarsområder 
 • Pedagogisk praksis som integrert og likeverdig læringsarena
 • Yrkesdidaktikk i praksisopplæringen 
 • Lærerstudentens utdanning og utvikling
 • Observasjon, vurdering, progresjon og skikkethet i praksisopplæringen 
 • Veiledningsteori og veiledningsstrategier, kommunikasjon og samhandling 
 • Koherens og samarbeid mellom lærerutdanning, og praksisfeltet

Målgruppe

Målgruppen er yrkesfaglærere som ønsker å kvalifisere seg som praksislærere. 

Opptakskrav

Fullført yrkesfaglærerutdanning eller praktisk pedagogikk for yrkesfag og minimum to års relevant yrkespraksis, samt ansettelse i yrkesfaglig videregående skole.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført praksislærerutdanning for yrkesfaglærere ha følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse

 

Kunnskap

Kandidaten  

 • har solid kunnskap om yrkesfaglærerstudenters helhetlig utdanning- og læreprosesser og lærerstudentrolle
 • har inngående kunnskap om veiledning som teoretisk og praktisk felt, med vekt på dialog, refleksjon og analytisk og kritisk tenkning
 • har bred kunnskap om praksisopplæring som en integrert og likeverdig del i lærerutdanningen
 • har kunnskap om etiske perspektiver og forpliktelse i praksislærerrollen, og i kvalifisering som yrkesfaglærer 
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for praksislærerrollen og lærerutdanning og kan oppdatere sin kompetanse innenfor fagområdet

 

Ferdigheter 

Kandidaten  

 • kan observere og vurdere studenter i praksis utfra en helhetlig profesjons- og yrkesfaglig forståelse
 • kan planlegge, gjennomføre, kritisk analysere og evaluere veiledningsprosesser
 • kan velge ut og anvende ulike tilnærminger i veiledning tilpasset ulike arenaer
 • kan vurdere og legge til rette for studentens progresjon slik at de kan mestre det mangfold av oppgaver de vil møte som yrkesfaglærere 
 • kan kritisk analysere og begrunne egen praksis som praksislærere både teoretisk, erfaringsbasert og etisk

 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

 • kan reflektere over sin identitet som lærerutdanner og dens betydning for studentenes profesjonelle læring og utvikling
 • kan analysere og tilrettelegge for koherens og samarbeid mellom lærerutdanning, og praksisfeltet
 • kan forstå betydning av yrkesfagets særpreg i veiledning av studentene
 • kan reflektere over veilederrollen og forstå makt i et etisk perspektiv

Innhold og oppbygging

Studiet er delt i tre obligatoriske emner på fem studiepoeng hver med en avsluttende eksamen etter hvert emne. Det anbefales at studiet gjennomføres i kronologisk rekkefølge.

 • Emne 1: Praksislærers rolle og arbeidsoppgaver samt identitet som lærerutdanner (5 studiepoeng)
 • Emne 2: Veiledningsstrategier, refleksjon og yrkesdidaktikk (5 studiepoeng)
 • Emne 3: Vurdering av studentens helhetlige kompetanse og skikkethet (5 studiepoeng)

For utfyllende informasjon om hvert emne, se den enkelte emneplan.

Arbeids- og undervisningsformer

I løpet av studiet skal studentene utvikle sin kompetanse som praksislærer ved å arbeide selvstendig med det faglige innholdet som er tilgjengelig i universitetets digitale læringsplattform. Arbeidsmåtene veksler mellom teoretiske innføringer, fordypning i faglitteratur og forskning, arbeid med oppgaver, utprøving av veiledningsmetoder og innlevering av arbeidskrav. Studentenes egenaktivitet og egne refleksjoner er sentrale.   

Det legges opp til nettmøter, samt regelmessig veiledning og oppfølging for studentene av faglærer.

For å sikre studentens progresjon skal emne 1 gjennomføres og avsluttes i løpet av første semester. Emne 2 startes opp sistedel av første semester og avsluttes tidlig i midten av andre semester. Emne 3 startes opp midten av andre semester og avsluttes i slutten av andre semester. 

Internasjonalisering

Det blir lagt til rette for å inkludere internasjonale perspektiver i studiet ved bl.a. å gi studentene innsikt i internasjonale perspektiver om praksislærerrollen og bruk av engelskspråklig litteratur

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

I løpet av studiet skal studentene dokumentere ulike arbeidskrav. Hensikten med arbeidskravene er å utvikle studentenes evne til å reflektere over praksislærerrollen samt over sentrale problemstillinger som er relevante.

I alle arbeidskrav skal det henvises til litteratur og forskningsartikler. 

Arbeidskrav skal være levert innen fastsatte frister. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle emneansvarlig.  

 Arbeidskrav vurderes til” Godkjent” eller” Ikke godkjent”. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen” Ikke godkjent”, har anledning til én ny innlevering/utførelse 14 dager etter at resultatet er gjort kjent for studenten. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk. 

Arbeidskravene må være vurdert til godkjent senest to uker før eksamen for at studentene kan avlegge eksamen.

Nærmere informasjon om arbeidskrav finnes i den enkelte emneplan.

Vurdering og sensur

Eksamenskandidatens rettigheter og plikter framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet. Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen. Kandidaten har plikt til å gjøre seg kjent med bestemmelsene i forskriften. 

Emne 1: PRAKY6100* - Praksislærers rolle og arbeidsoppgave samdt identitet som lærerutdanner 

 • Eksamensform: Individuell skriflgi eksamen i form av et refleksjonsnotat

Emne 2: PRAKY6200* - Veiledningsstrategier, refleksjon og yrkesdidaktikk 

 • Eksamensform: Individuell lydfil

Emne 3: PRAKY6300* - Vurdering av studentens helhetlige kompetanse og skikkethet 

 • Eksamensform: Individuell multimodal presentasjon

*Emne én (PRAKY6100) gjennomføres i første semester og eksamen avlegges ved slutten av semesteret, emne to (PRAKY6200) starter undervisning første semester, eksamen avlegges i midten av andre semester, emne tre (PRAKY6300) starte i midten av andre semester, og eksamen avlegges i slutten av andre semester.

Øvrig informasjon

Programplan godkjent av utdanningsutvalget ved LUI 13.12.2021