EPN

Praktisk-pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk - deltid Programplan

Engelsk programnavn
Educational Theory and Practice in Art and Design Education - part-time
Gjelder fra
2019 HØST
Studiepoeng
60 studiepoeng
Varighet
4 semestre
Programhistorikk

Innledning

Programplanen er utarbeidet ved OsloMet etter forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21.desember 2015 med hjemmel i lov 1.april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-2 annet ledd. 

 

Praktisk-pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk, deltid er et profesjonsstudium på 60 studiepoeng, organisert over to år. Hovedområdene i utdanningen er pedagogikk (30 studiepoeng) samt fagdidaktikk (30 studiepoeng). I tillegg har studenten undervisningspraksis i både grunnskole og videregående skole.  

 

Fagfeltet forvalter viktig og samfunnsrelevant kunnskap, der både innovasjon, entreprenørskap og bærekraft står sentralt. Lærere i design, kunst og håndverk bruker visuelle virkemidler i undervisningen for å gi barn og unge en mulighet til å utvikle skaperevne og estetisk sans. Læreren tar i bruk ulike materialer, redskaper og teknikker slik at elevene lærer om sammenhenger mellom materialer, tradisjon og kultur gjennom praktisk-estetisk og skapende arbeid.  

Målgruppe

PPU i design, kunst og håndverk retter seg mot kunstnere, designere og arkitekter som ønsker å kvalifisere seg for undervisningsarbeid i grunnskole og videregående skole, samt  undervisningsarenaer som kulturskole, folkehøgskole, museer, gallerier og andre institusjoner. 

Opptakskrav

For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning må søker ha  

 • en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, jf. forskrift 23. juni 2006 nr 724 til opplæringsloven kapittel 14  

eller 

 • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag,  

eller  

 • en bachelorgrad på minimum 180 studiepoeng med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag*, hvorav ett av fagene må ha et omfang på minimum 120 studiepoeng. Øvrige fag må ha et omfang på minimum 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra denne bachelorgraden. 

 *Dette gjelder områder/ faglig fordypning i visuell kunst, kunst- og håndverksfag, arkitektur, mote  og klesdesign samt produktdesign.

Studiet krever politiattest. 

 

Det vises til forskrift om opptak til studier ved OsloMet ¿ storbyuniversitetet:: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-15-1681 og forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanninghttps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771

Læringsutbytte

Kunnskap  

Kandidaten:  

 • har bred fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap om relevante trinn og utdanningsnivå 

 • har kunnskap om og forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet  

 • har bred kunnskap om gjeldende lov- og planverk og kan oppdatere sin kunnskap innenfor området  

 • har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster 

 • har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag  

 • har kunnskap om etiske problemstillinger og om barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv  

 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 

  

Ferdigheter  

Kandidaten: 

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap 

 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser 

 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning 

 • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljøer 

 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling 

 • kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en aktuell problemstilling, både muntlig og skriftlig 

 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste 

 

Generell kompetanse  

Kandidaten:   

 • kan formidle og kritisk reflektere over sentrale faglige, pedagogiske og fagdidaktiske teorier, problemstillinger og løsninger, både skriftlig og muntlig 

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekt både alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer 

 • kan gjennom relevante uttrykksformer utveksle synspunkter og erfaringer med andre og gjennom dette bidra til både egen, kollegers og skolens utvikling  

 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, samt samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket 

Innhold og oppbygging

Praktisk-pedagogisk utdanning i design, kunst og håndverk (PPUDKH) har noen felles emner med praktisk-pedagogisk utdanning i drama- og teaterkommunikasjon (PPUDTK). Det er anbefalt å ha gjennomført og bestått pedagogikk 1 før studenten starter på pedagogikk 2. Det er anbefalt å ha gjennomført og bestått fagdidaktikk i design, kunst og håndverk 1 før studenten starter på fagdidaktikk i design, kunst og håndverk 2. 

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

2. semester

2. studieår

3. semester

4. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet forutsetter en selvstendig og systematisk arbeidsform og aktiv deltakelse i felles aktiviteter. Obligatoriske kurs og oppgaver er lagt inn i studiet som arbeidskrav. Det gis undervisning innenfor sentrale deler av studiet. Det forutsettes at studentene arbeider aktivt med fagstoffet på egen hånd og også setter seg inn i temaer og fagstoff som ikke blir direkte belyst gjennom undervisningen. Den enkelte student er selv ansvarlig for å ha tilgang til egnede rom- og verkstedsfasiliteter for det estetisk skapende arbeidet. Det legges vekt på at studentene skal utvikle faglige kunnskaper og ferdigheter gjennom samarbeid, og det er derfor krav om stor grad av obligatorisk tilstedeværelse i undervisning og aktiviteter. Ved prosjektbasert undervisning og studier i grupper kan samarbeidet foregå både på interne og eksterne arenaer.  

Studentens eksisterende kunnskap innen design, kunst og håndverk står sentralt og er utgangspunkt for en større fordypningsoppgave/FoU-oppgave som gjennomføres under fagdidaktikk i design, kunst og håndverk 2. Fordypningsoppgaven skal gi innsikt i vitenskapelig forståelse og arbeidsmåte. Fordypningsoppgaven legger grunnlag for refleksjoner rundt praktisk-estetisk arbeid og undervisning.  

Arbeidsformer: 

 • forelesninger, seminarer og individuelt studium 

 • faglige innføringer og demonstrasjoner 

 • individuelt arbeid, gruppearbeid og prosjektarbeid 

 • ekskursjoner 

 • varierte presentasjoner og dokumentasjonsformer 

 

Deltidsstudentene vil få deltidstilpasset undervisning, men der det er mulig følger deltidsstudentene de samme forelesningene som heltidsstudentene. Deltidsstudiet er basert på individuelt og gruppebasert arbeid og veiledning via internett gjennom bruk av asynkron og synkron kommunikasjon, som kombineres med inntil 3 campussamlinger pr. semester. Både praktiske og teoretiske studieformer vektlegges.  

 

Pedagogisk praksis gjennomføres hovedsakelig i grupper, men det kan også legges til rette for individuelle løsninger. Praksis kan avvikles lokalt, under forutsetning av egnede praksissteder og kvalifiserte praksislærere. Praksis tilrettelegges for gjennomføring på deltid. Under praksis må studenter likevel tilpasse seg praksislæreres undervisningsdager. Veiledning og øvrig samarbeid mellom høgskole, praksislærer og student gjennomføres via videokonferanse. 

 

Den enkelte student er selv ansvarlig for å skaffe og vedlikeholde tilfredsstillende nettoppkopling (bredbånd), maskinvare (PC, headset og webkamera) og programvare. En oppdatert liste over tekniske minstekrav sendes ut i god tid før studiestart. Høgskolen kan gi support angående kommunikasjonsprogramvaren. Dette er et supplement til annen teknisk support fra bredbåndsleverandører etc. Dette må den enkelte student organisere selv.  

Praksisstudier

Praksisopplæringen består av totalt 60 dager veiledet pedagogisk praksis i utdanningsinstitusjon og kunst/kultur institusjon. Praksisopplæringen har felles emneplan. OsloMet er ansvarlig for organisering av praksis, og Institutt for estetiske fag inngår samarbeid med egnede utdanningsinstitusjoner/kunst/kultur institusjoner. I 2. semester gjennomføres undervisningspraksis i grunnskole. I 3. og 4. semester gjennomføres undervisningspraksis i videregående skole eller det vil være mulig å ha undervisningspraksis på folkehøgskoler, kulturskoler, ulike kulturarenaer og andre voksenpedagogiske miljøer. Praksisperiodene er organisert i to fem-ukers perioder bestående av observasjon, undervisningspraksis/formidlingspraksis og muntlig praksisframlegg. Her kan det legges til rette for individuelle behov for deltidsstudenter. I tillegg gjennomføres praksisdager knyttet til pedagogiske opplegg for kunst/kultur/museumsformidling. Det bestemte antall praksisdager er absolutte og obligatoriske. Praksis vurderes som bestått/ikke bestått.  Ved ikke godkjent praksis gis det mulighet for å gjennomføre praksis på nytt en gang. 

Praksis 2. semester: Praksisfelt er grunnskole og kunst-/kulturinstitusjoner

Praksis 3. og 4. semester: Praksisfelt er videregående skole og kunst-/kulturinstitusjoner

 

Skikkethetsvurdering 

Lærerutdanningsinstitusjonen har ansvar for å vurdere om studenter som tar studiet som en del av Praktisk-pedagogisk utdanning er skikket for læreryrket. Studenter som viser liten evne til å mestre læreryrket, må så tidlig som mulig i utdanningen få vite hvordan de står i henhold til kravene om lærerskikkethet og eventuelt få råd og veiledning til å bedre disse forholdene, eller få råd om å avslutte utdanningen. Konkrete beslutninger om skikkethet kan fattes gjennom hele studiet. 

Skikkethetsvurderingen må bygge på en helhetsvurdering som omfatter både faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning kan leses på http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060630-0859.html 

Internasjonalisering

Studiet er internasjonalt orientert og tar i bruk internasjonal forskning og faglitteratur. Noe av pensumlitteraturen er på engelsk. Noe av undervisningen kan også forekomme på engelsk. Det kan være aktuelt med gjesteforelesere, fra utenlandske institusjoner. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er knyttet obligatoriske arbeidskrav til hvert emne i utdanningsløpet. Arbeidskrav for hvert emne må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i det aktuelle emnet. De obligatoriske arbeidskravene bidrar til å sikre at kandidaten når et tilfredsstillende læringsutbytte og vil prøve kandidatens evne til å behandle, reflektere og drøfte over teori og praksis.  

Arbeidskrav kan være: 

 • skriftlige oppgaver 

 • deltagelse på seminarer 

 • muntlige presentasjoner  

 • eller mer praktiske og praksisnære oppgaver som utforming av undervisningsopplegg innenfor fag. 

Arbeidskravene løses individuelt eller i gruppe. Arbeidskrav skal være innfridd innen fastsatte frister. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent har kandidaten anledning til å omarbeide arbeidskravet og levere til ny godkjenning ytterligere to gang. 

Det forutsettes at kandidaten deltar aktivt i både undervisning, seminar og veiledning. Det er derfor krav om minimum 80% oppmøte på obligatorisk undervisning, seminar og veiledning. Dette skal sikre at studentene får delta aktivt i faglige refleksjoner og samarbeide om fagstoff knyttet til de ulike læringsutbyttene. Studenter som samlet har mer enn 20 prosent fravær fra obligatorisk deltagelse i et emne, får ikke anledning til å avlegge eksamen. Studenter som står i fare for å overskride fraværskvoten, får skriftlig melding om dette.  

 

Gyldig fravær dokumentert ved for eksempel legeerklæring, fritar ikke for innfrielse av arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke innfrir arbeidskrav innen fristen, bør så langt det er mulig, kunne få et nytt forsøk før eksamen. Dette må avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle faglærer. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre et nytt forsøk på grunn av fagets/emnets egenart, må studenten påregne å ta arbeidskravet ved neste mulige tidspunkt. Dette kan medføre forsinkelser i studieprogresjon. 

Vurdering og sensur

Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved OsloMet og forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning. Se OsloMets nettsider www.oslomet.no 

Det skilles mellom underveisvurdering og avsluttende vurdering. Underveisvurdering skal bidra konstruktivt til læring og videreutvikling hos studenten. Den avsluttende vurderingen skjer ved eksamen. I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått. Bestått/ikke bestått benyttes for praksisopplæringen. 

Muntlig eksamen skal sensureres av to sensorer. Det er kun formelle feil som kan påklages ved muntlig eksamen. Andre eksamensformer kan ha en sensor og kan påklages. 

 

Studieprogresjon 

Det er anbefalt å ha gjennomført og bestått emne 1 før studenten starter på emne 2. Dette gjelder for både pedagogikk og fagdidaktikk. Studenter som ikke har bestått en eksamen etter ny/utsatt prøve, bør følge undervisningen i faget på nytt og gå opp til neste ordinære eksamen. Unntak fra bestemmelsene ovenfor kan innvilges av instituttledelsen etter søknad dersom særskilte grunner skulle tale for det.

 

Utsatt/ny eksamen 

Oppmelding til ny/utsatt eksamen gjøres i Studenweb etter gjeldende frister. Ny/utsatt eksamen arrangeres normalt tidlig i påfølgende semester. For studenter som har levert eksamen og ikke fått bestått arrangeres ny eksamen. For studenter som ikke fikk avlagt ordinær eksamen blir det arrangert utsatt eksamen. Vilkårene for å gå opp til ny/utsatt eksamen gis i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Nærmere informasjon om oppmelding til og tidspunkt for ny/utsatt eksamen finnes på Studentweb. 

Øvrig informasjon

Kvalitetssikring 

Hensikten med kvalitetssikringssystemet for OsloMet er å styrke studentenes læringsutbytte og utvikling ved å heve kvaliteten i alle ledd. OsloMet ønsker å samarbeide med studentene, og deres deltakelse i kvalitetssikringsarbeidet er avgjørende. Noen overordnede mål for kvalitetssikringssystemet er: 

 • å sikre at utdanningsvirksomheten inkludert praksis, lærings- og studiemiljøet holder høy kvalitet 

 • å sikre utdanningenes relevans til yrkesfeltet 

 • å sikre en stadig bedre kvalitetsutvikling 

 

For studenter innebærer dette blant annet studentevalueringer: 

 • emneevalueringer 

 • årlige studentundersøkelser felles for OsloMet

 

Mer informasjon om kvalitetssikringssystemet, se her: http://www.hioa.no/Om-HiOA/System-for-kvalitet-og-kvalitetsutvikling-for-utdanning-og-laeringsmiljoe-ved-HiOA 

 

Tilsynssensorordning 

Tilsynssensorordningen er en del av kvalitetssikringen av det enkelte studium. En tilsynssensor er ikke en eksamenssensor, men en som har tilsyn med kvaliteten i studiene. Alle studier ved OsloMet skal være under tilsyn av tilsynssensor, men det er rom for ulike måter å praktisere ordningen på. Viser til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet, se her:  https://student.oslomet.no/retningslinjer-sensorer