EPN

MAVIT4700 Mat, helse og bærekraft Emneplan

Engelsk emnenavn
Food, Health and Sustainability
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i empowerment og helsefremmende arbeid / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ernæringskompetanse for helsepersonell / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i samfunnsernæring / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Engelsk (norsk dersom ingen engelskspråklige er oppmeldt til emnet)

Mat og helse står sentralt i bærekraftsutfordringene verden står overfor. Matproduksjon bidrar til globale miljø- og klimautfordringer og usunt kosthold er blant de største årsakene til sykdomsbyrden både i Norge og globalt. De forente nasjoners (FNs) mål for bærekraftig utvikling er en global felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.   For å kunne bidra til å nå bærekraftsmålene, kreves det fagfolk som har kunnskap både om utfordringene og mulige løsninger både lokalt og globalt.

I dette emnet får studentene innsikt i de globale bærekraftsmålene, og FN-systemet som en ledende aktør for å nå målene. Emnet belyser hvordan ulike matsystemer og ulike produksjonsformer påvirker miljø, matsikkerhet og helse. Videre legges det vekt på hvordan en menneskerettighetsbasert tilnærming kan benyttes for å nå bærekraftsmålene og hvordan retten til mat og til helse kan fremmes som en del av internasjonale menneskerettigheter og hvilke forpliktelser staten har. 

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten kan

  • drøfte relevansen av mat og helse i bærekraftsmålene (the Sustainable Development Goals)
  • gjøre rede for faktorer som kan bidra til bærekraftig kosthold og drøfte bærekraftig kosthold opp mot aspekter som helse og matsikkerhet   
  • gjøre rede for det internasjonale menneskerettighetssystemet som del av FN-systemet, inkludert de viktigste instrumentene, med vekt på rettigheter relatert til mat, ernæring og helse

Ferdigheter

Studenten kan

  • drøfte metoder som benyttes for å analysere bærekraftsdimensjoner ved kosthold og matproduksjon
  • kan bruke relevante rammeverk for å evaluere oppnåelse av bærekraftsmålene og implementering av menneskerettighetene knyttet til mat og helse

 Generell kompetanse  

Studenten kan

  • formidle hvorfor og hvordan man kan bruke en menneskerettighetsbasert tilnærming til arbeidet med mat- og helse-relaterte bærekraftsmål

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Emnet er basert på blandet læring («blended learning») som kombinerer digitale læringsressurser (som videoer, forelesninger og kunnskapstester) og samlinger. Det arrangeres tre samlinger à to dager.

Studentene velger tema for prosjektoppgave på første samling fra et utvalg temaer, og jobber selvstendig eller i grupper med denne frem til siste samling. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende arbeidskrav være godkjent: 

  • Muntlig presentasjon av prosjektoppgave i plenum (individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter)
  • En hverandrevurdering (individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter) etter nærmere gitte kriterier

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen (individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter), i form av en rapport (maks 2000 ord), eller som film, blogginnlegg eller gjennom andre medier. For grupper gis det samlet eksamenskarakter til gruppa.

Emnet gjennomføres på engelsk, studenter som ønsker det kan besvare eksamen på skandinavisk (norsk, svensk eller dansk).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor vurderer hver besvarelse.

Emneoverlapp

-