EPN

MAVIT4400 Klinisk nevrofysiologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Clinical Neurophysiology
Studieprogram
Masterstudium i farmasi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk. Enkelte forelesninger kan gis på engelsk.

Klinisk nevrofysiologi en medisinsk hovedspesialitet der en benytter ulike nevrofysiologiske undersøkelser for å utrede og diagnostisere sykdommer i nervesystemet. Dette emnet omhandler basal nevrobiologi samt praktiske aspekter ved klinisk nevrofysiologi. Studentene lærer både basal nevrofysiologi og hvordan de utfører noen av de mest grunnleggende nevrofysiologiske undersøkelsene.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt faglig bakgrunn er en bachelorgrad eller tilsvarende innen sykepleie, farmasi, psykologi, fysioterapi, bioingeniør, paramedisin, vernepleie, fysiologi eller molekylærbiologi, eller medisin (profesjon).

Forkunnskapskrav

 • Studenten må være tatt opp på masterstudium i helsevitenskap eller farmasi

 • Emnet tilbys også som enkeltemne, der søkere minimum må ha bachelorgrad i helsefag eller tilsvarende. Det stilles ikke karakterkrav C til enkeltemneopptak.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan redegjøre for nervesystemets oppbygging og funksjon
 • kan redegjøre for bevissthet, redegjøre for hukommelse og forklare fenomenet søvn
 • kan forklare samspillet mellom miljø og det autonome nervesystemet
 • kan redegjøre for de mest vanlige sykdomsprosessene i nervesystemet
 • kan forklare de viktigste smertefysiologiske prinsippene
 • kan forklare hva man måler med EEG, EMG, nevrografi og fremkalte responser
 • kan redegjøre for prinsipper for klinisk nevrofysiologisk diagnostikk og monitorering
 • kan vurdere når det er relevant å bruke nevrofysiologisk intraoperativ monitorering.

Ferdigheter

Studenten

 • kan redegjøre for prosedyrene for de mest brukte kliniske nevrofysiologiske metodene, dvs. Elektroencefalografi (EEG), Elektromyografi (EMG), nevrografi, søvnundersøkelser og fremkalte responser
 • kan gjenkjenne viktige mønstre og funn i relevante nevrofysiologiske undersøkelser, inkludert skille mellom fysiologiske artefakter og kortikal normalaktivitet.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan sette seg inn i nye metoder og apparater brukt i nevrofysiologiske undersøkelser med tanke på deres anvendelsesområde, muligheter og begrensninger
 • kan kritisk vurdere etiske spørsmål og utfordringer knyttet til nevrovitenskapelig forskning og klinisk anvendelse av fagfeltet 
 • kan formidle sitt eget fag til fagfolk, men også kunne kommunisere med pasienter og pårørende.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av to deler, en i hovedsak teoretisk ved OsloMet og en mer praktisk ved OUS der også ferdighetstrening inngår. Arbeids- og undervisningsformene omfatter digitale og stedlige forelesninger, gruppearbeid i form av kollokvier og problembasert læring (PBL), ferdighetstrening og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:  

 • tilstedeværelse på introduksjonsforelesninger (en dag på OsloMet)
 • minimum 80 % deltakelse på gruppearbeid (kollokvier/PBL); 6 stk. à 2 timer
 • gjennomført veiledet ferdighetstrening på samlinger (2 to-dagers samlinger på OUS)

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen à 30 minutter. Besvarelsen kan gis på skandinavisk språk eller engelsk.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, hvorav minst én ekstern.

Opptakskrav

Målgruppe

Målgruppen er helsepersonell som ønsker å styrke sin kompetanse innen klinisk nevrofysiologi. Emnet kan tas som et enkeltemne.

 

Målgruppen er også studenter på masterstudium i helsevitenskap og masterstudium i farmasi som ønsker å ta dette som et valgbart emne.

 

Opptakskrav

 • Studenten må være tatt opp på masterstudium i helsevitenskap eller farmasi

 • Emnet tilbys også som enkeltemne, der søkere minimum må ha bachelorgrad i helsefag eller tilsvarende. Det stilles ikke karakterkrav C til enkeltemneopptak.

Emneoverlapp

Ingen.