EPN

MAVIT4100 Kvalitetsforbedring og implementering av kunnskapsbasert praksis Emneplan

Engelsk emnenavn
Quality Improvement and Implementation of Evidence-based Practice
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i empowerment og helsefremmende arbeid / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ernæringskompetanse for helsepersonell / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i helsesykepleie / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i kreftsykepleie / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i samfunnsernæring / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykisk helsearbeid / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Engelsk (norsk dersom ingen engelskspråklige er oppmeldt til emnet)

Formålet med dette emnet er å gjøre studentene i stand til å bidra aktivt i arbeid med å fremme helse- og omsorgstjenester som er trygge og av god kvalitet. Med helse- og omsorgstjenestene menes både offentlige og godkjente private tjenester, samt helsefremmende arbeid innen offentlig og privat sektor.  Emnet gir en innføring i organisering og ledelse av helse- og omsorgstjenestene. Det gis også erfaring med tverrprofesjonelt kvalitetsforbedrende samarbeid. Gjennom emnet vil studentene lære om ulike modeller innen kvalitetsforbedring, og om samspillet mellom brukerkunnskap, erfaringsbasert kunnskap og forskningsbasert kunnskap i kliniske beslutningsprosesser.

Anbefalte forkunnskaper

Nettressurser for Kunnskapsbasert praksis (KBP) (delvis på norsk).

Engelskspråklige studenter anbefales å lese Hoffmann T, Bennett S, Del Mar C. (2017) Evidence-based practice-across the health professions. Elsevier. Chapter 1 (page 1-12), chapter 2 (page 16-31), and chapter 3 (page 41-46).

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten

 • kan gjøre rede for helse- og omsorgstjenestens styring, organisering og rammer
 • kan gjøre rede for hva som karakteriserer en tjeneste av god kvalitet
 • kan drøfte prioriteringskriterier og etikk i helse- og omsorgstjenesten
 • kan gjøre rede for ledelsesstrategier i arbeid med innovasjon og implementering av kunnskapsbasert praksis
 • kan drøfte FNs bærekraftsmål og spesielt mål 3, God helse og forståelse for sammenhengen mellom helse og bærekraftig samfunnsutvikling

Ferdigheter                                                                                                                               

Studenten

 • kan anvende modeller for kvalitetsforbedring (forberede, planlegge, utføre, evaluere og implementere)
 • kan anvende ulike kvalitetsindikatorer til å analysere kvalitetsforbedrende prosjekter
 • kan bidra i kvalitetsforbedring med grunnlag i relevant fagkunnskap, forskning og brukermedvirkning
 • kan gi strukturert tilbakemelding og vurdering til medstudenter på kvalitetsforbedringsarbeid i prosess
 • kan gjennomføre systematisk kunnskapssøk relatert til spesifikke forskningsspørsmål

Generell kompetanse                                                                                                               

Studenten

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter til å gjennomføre kvalitetsarbeid, inkludert å bidra til å implementere kunnskapsbasert praksis
 • kan bidra i tverrfaglig samarbeid i kvalitetsforbedring av helse- og omsorgstjenestene på individnivå, tjenestenivå og samfunnsnivå
 • kan bidra til utfasing og implementering av metoder og teknologi for å bedre kvaliteten på tjenestene 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Undervisningen vil i hovedsak bli gjennomført digitalt, i tillegg til to seminarer på campus i løpet av emnet.

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger organisert som blandet læring («blended learning»), gruppeoppgaver digitalt og på seminar og selvstudier. Studentene fordeles i tverrfaglig sammensatte grupper. Hver gruppe velger et avgrenset kvalitetsforbedringsprosjekt som de skal forbedre/kvalitetsutvikle. Studentene vil underveis i emnet gjennomføre en hverandrevurdering der studenter gir tilbakemelding.

Emnet og tilhørende læringsmateriale vil i sin helhet være på engelsk. Studentgruppene kan imidlertid velge å levere skandinavisk (norsk, svensk eller dansk) eller engelsk eksamensbesvarelse, avhengig av om det er deltakende utvekslingsstudenter i sin eksamensgruppe.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Muntlig presentasjon av et avgrenset kvalitetsforbedringsprosjekt, i gruppe på inntil 6 studenter, etter nærmere gitte kriterier

 • Én hverandrevurdering i gruppe på inntil 6 studenter, etter nærmere gitte kriterier

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen i gruppe på inntil 6 studenter, etter gitte kriterier. Det gis samlet karakter til gruppa på eksamen. Omfang: Inntil 3500 ord.

Emnet foregår på Engelsk, studenter som ønsker det kan besvare eksamen på skandinavisk (norsk, svensk eller dansk).

Ny eksamen: Dersom oppgaven vurderes til ikke bestått har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 % av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

Emnet har 10 stp. overlapp med KREFT6100 Kreftsykepleiens naturvitenskapelige og fenomenologiske kunnskapsgrunnlag, 20 stp.