EPN

BLH3140 Barn med behov for særskilt omsorg og oppfølging Emneplan

Engelsk emnenavn
Children in need of special care and follow-up measures
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studietilbudet Barn med behov for særskilt omsorg og oppfølging omfatter 30 studiepoeng og tilbys som et fordypningstilbud i bachelorstudiet barnehagelærerutdanning.

Studiet skal gi pedagogisk kunnskap og kompetanse innen inkludering, mangfold og læring i barnehagen. Studiet skal også bidra til å heve faglig og profesjonell kompetanse for tilrettelegging av utviklings- og læringsfremmende prosesser i barnehagen. Prinsippet om et tilpasset opplæringstilbud i barnehage og skole, innebærer at barn med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger skal møte et mangfold av utfordringer tilpasset sine evner og forutsetninger, samt ulike utviklings- og læringsfremmende aktiviteter. Prinsippet baserer seg på grunnleggende samfunns- og utdanningspolitiske utfordringer knyttet til utvikling, læring, likeverd, inkludering- og mangfoldstenkning, og livskvalitet. For å kunne møte barn med tilpasningsbehov som ikke ivaretas i ordinær pedagogisk virksomhet trenger studentene å tilegne seg spesialpedagogisk kompetanse. Spesialpedagogisk kompetanse omfatter sentrale tilnærminger og arbeidsmåter både for å kunne legge til rette for et inkluderende og romslig fellesskap for alle barn og for å møte barn med særlige tilpasningsbehov. Det vil bli lagt vekt på inkluderende pedagogikk, forebyggende arbeid og tidlig innsats.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om spesialpedagogisk grunnlagstenkning og fagets teoretiske tradisjoner
 • har kunnskap om sentrale begreper som inkludering og normalitet
 • har kunnskap om oppvekstsvilkår i et inkluderende fellesskap
 • har kunnskap om inkluderende prosesser og spesialpedagogisk arbeid i praksisfeltet
 • har kunnskap om barn med behov for særskilt omsorg og oppfølging av ulik og sammensatt art

Ferdigheter

Studenten

 • er i stand til å identifisere særlige behov, igangsette tiltak og arbeide forebyggende
 • er i stand til å kunne ivareta alle barn i gruppa - både de yngste, barn med nedsatt funksjonsevne, barn med behov for særskilt omsorg og oppfølging, og barn utsatt for omsorgssvikt
 • kan legge til rette både ut fra den enkeltes evner og forutsetninger og barnegruppas behov

Generell kompetanse

Studenten

 • kan fremme inkluderende og likeverdige utviklings- og læringsmuligheter for alle barn i en mangfoldig og kompleks barnehage
 • kan forebygge ulikhetsskapende prosesser
 • kan utvikle gode og inkluderende språk- og læringsmiljøer for alle barn
 • kan forebygge mobbing og utestengning av enkeltbarn og grupper av barn
 • kan lede inkluderende prosesser både blant barn og personale 

Innhold

Innholdet i emnet er organisert i følgende fem hovedtemaer:

1. Overordnete perspektiver på inkludering og mangfold

 • Inkludering og mangfold, normalitet og avvik, likeverdig og tilpasset opplæring
 • Individ og fellesskap, deltaker og medborger - oppvekstbetingelser i et inkluderende fellesskap
 • Prinsipper for forebyggende arbeid og tidlig innsats, forebygging av ulikhetsskapende prosesser
 • Perspektiver på læring og utvikling
 • Lovverk, retningslinjer og sentrale føringer
 • Prinsipper for inkluderende ledelse

2. Barn med behov for særskilt omsorg og oppfølging

 • De «ville» og de «stille» barna - samspill og relasjoner
 • Barn som faller utenfor - utestengning og mobbing, inkluderende samspills- og lekprosesser
 • Barn med ulike former for nedsatt funksjonsevne og forsinket utvikling
 • Barn i vanskelige livssituasjoner - omsorgssvikt, mishandling, overgrep og vold, og barn utsatt for traumer og stressrelatert problematikk

3. Begreper, språk og tale

 • Begreps- og tallforståelse, språklig bevissthet og betydningen av gode språkmiljøer, språkvansker
 • To- og flerspråklige barns språk- og begrepsutvikling og -forståelse, ekstra norskopplæring før skolestart
 • Forebygging av lese-, skrive- og matematikkvansker
 • Materiell for å fremme språklig bevissthet, tall- og begrepsforståelse og kartleggingsmateriell

4. Didaktiske overveielser og spesialpedagogiske tiltak, observasjon og kartlegging

 • Utarbeiding og bruk av IOP og utviklingsplaner
 • Didaktiske og metodiske tiltak både overfor enkeltbarn og barnegrupper
 • Bruk av observasjon, ulike observasjonsmetoder, kartlegging som grunnlag for utarbeiding av IOP og IP
 • (Spesial-)pedagogiske tiltak i arbeid med barn med særlige behov, individ- og systemrettet arbeid

5. Samarbeid med foreldre og andre instanser

 • Samarbeid med hjemmet - med spesielt fokus på samarbeid med foreldre til barn med særlige behov og i vanskelige livssituasjoner - empowerment, resiliens og mestring
 • Samarbeid barnehage - barnevern og tverretatlig/-faglig samarbeid
 • Veiledning og rådgiving overfor foreldre og personale
 • Etiske problemstillinger, refleksjon og overveielse

Arbeids- og undervisningsformer

I tillegg til forelesninger, vil det bli gjennomført gruppediskusjoner, gruppearbeid, seminarer, studentforedrag, øvelser og arbeid med case. Seminarbasert arbeid vil bli gjennomført for å belyse pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger og forskningsmetoder. På seminarene vil studentene presentere og drøfte sitt arbeid med hverandre og faglærer. Studentene må bruke tid utover undervisningstiden til selvstudier, gruppe- og kollokviearbeid. Studentene kan få ansvar for å legge fram dagsaktuelle saker fra media, koblet til det faglige innholdet i fordypningen. Digitale verktøy brukes aktivt i læringsprosessene. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er godkjent:

 • En skriftlig gruppeoppgave (4-6 studenter) på 1500 ord +/- 10%. Problemstilling skal knyttes til temaer og litteratur knyttet til bolken «overordnete perspektiver».
 • Et muntlig gruppeframlegg (4-6 studenter) med utgangspunkt i den skriftlige gruppeoppgaven; framlegget presenteres og drøftes med studenter og faglærere, omfang 30 min.
 • Fagseminarer - individuelt muntlig framlegg med utgangspunkt i oppgitt tema som presenteres for og drøftes med studenter og faglærere, omfang om lag 20 min.

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse i all undervisning. 

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, krav om deltakelse i faglige aktiviteter og krav om tilstedeværelse i undervisning finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng).

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

Retten til å avlegge eksamen forutsetter deltakelse i følgende faglige aktiviteter:

 • To til tre ekskursjoner til ulike institusjoner.
 • Tre gruppearbeid med dokumentasjon knyttet til undervisning og forelesninger i hovedtemaene

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, krav om deltakelse i faglige aktiviteter og krav om tilstedeværelse i undervisning finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng).

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager. Besvarelsen skal ha et omfang på 2000 ord +/- 10%. 

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Det gis ny oppgavetekst ved ny og utsatt eksamen. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor