EPN

BLH3110 Pedagogisk arbeid med barn under tre år Emneplan

Engelsk emnenavn
Pedagogical Work with Children Under Three Years Old
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012.

Emnet "Pedagogisk arbeid med barn under 3 år" er spesielt rettet mot arbeid med de yngste barna i barnehager. Emnet vektlegger kunnskaper om små barns utvikling og læring, samt innlevelse i barns behov og opplevelser. Kvaliteten på samspillet med voksne er viktig for barns utvikling og læring. I emnet vil derfor kunnskap om disse perspektivene være sentrale. Trygghet, tilknytning, nærhet, anerkjennelse og oppmuntring i hverdagen er nøkkelfaktorer for å gi barn gode utviklingsmuligheter. Små barn har glede av å være sammen og er i stand til å opprette sosiale relasjoner med hverandre. Barnehagen må gi de yngste barna tid og muligheter til å utvikle samvær og lek med jevnaldrende gjennom voksnes nærvær, fysisk tilrettelegging og planlegging av hverdagen.

Rammeplan for barnehagen gir forpliktende mål for arbeidet i barnehagen. Det stilles krav til kvalitet i det sosiale samspillet og det legges vekt på sosial handlingsdyktighet, språk og kommunikasjon samtidig som barn i barnehagen skal møte et kultur- og faginnhold. I fordypningsemnet rettes fokus mot ulike gruppeorganiseringer og barnehagetilbud for små barn.

Forkunnskapskrav

Progresjonskrav for utdanningen fremgår av programplan for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har

 • økt kunnskap og forståelse for den sentrale betydning samspillet de yngste barna har med voksne og med andre barn har for barns utvikling og læring.
 • utvidet sine kunnskaper om hvordan de yngste barna tilegner seg sosial handlingsdyktighet, språk og evne til kommunikasjon.
 • økt kunnskap om og styrket sin innlevelse i rollen som oppdrager, omsorgsperson og kulturformidler for små barn
 • økt kunnskap om foreldresamarbeid, foreldremedvirkning, og om betydningen av samfunnsforhold for småbarnsfamilier i storbyen

Ferdigheter

Studenten viser

 • evne til innlevelse i små barns væremåter, uttrykksformer og opplevelse.
 • bevissthet om egen væremåtes betydning for barns trivsel og selvoppfatning.
 • økt kunnskap om, og reflekterte erfaringer med, arbeid med faginnhold i grupper med barn opp til tre år

Generell kompetanse

Studenten har

 • videreutviklet sin veiledningskompetanse med fokus på samspill og arbeid med de minste barna.
 • økt sin kompetanse innen ledelse, planlegging, gjennomføring og vurdering av ulike barnehagetilbud for små barn i storbyen.
 • økt kunnskap og viser evner til å skape og lede gode tilbud for små barn som er i samsvar med lov og forskrift.

Innhold

Innholdet i fordypningen består av fem hovedtemaer. Det flerkulturelle perspektivet, likestilling mellom kjønnene og barn med spesielle behov belyses innenfor de ulike temaene.

1. Sosialt samspill, utvikling og læring

I dette hovedtemaet skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskaper om små barns utvikling og relasjoner.

 • Barns utvikling de tre første leveår
 • Relasjoner mellom voksne og barn
 • Jevnaldringsrelasjoner
 • Språk, kommunikasjonsevne og sosial handlingsdyktighet
 • Tilknytningsteori relatert til arbeid i barnehager
 • Individuelle forskjeller

2. Lek, kultur og hverdagsaktiviteter

Dette hovedtemaet legger vekt på barnehagens innhold for små barn både når det gjelder kultur og hverdagsaktiviteter. Fokus på småbarns lek og små barn som kulturskapere

 • Voksnes betydninger i lek
 • Kulturformidling og estetiske aktiviteter med små barn
 • Hverdagsaktiviteter og faginnhold
 • Organisering av barnehagedagen
 • Fysisk miljø, lekemateriell og lekemiljø

3. De voksnes roller

I dette hovedtemaet skal studentene tilegne seg kompetanse som samarbeidspartnere, personalledere og pedagogisk ledere.

 • Ledelse, veiledning og utvikling av kompetanse i personalet
 • Foreldresamarbeid
 • Observasjon av samspill
 • Planlegging, tilrettelegging og vurdering av arbeid med små barn i barnehage

4. De yngste barna i samfunnet og storbyen

I dette hovedtemaet skal studentene tilegne seg innsikt i familiers og små barns vilkår i samfunnet.

 • Familien og små barns plass i samfunnet
 • Tiltak for små barn og småbarnsfamilier
 • Offentlig og politisk debatt som angår vilkårene for små barn og deres familier
 • Små barns medvirkning i barnehagen
 • Små barn og etikk

5. Ulike barnehageformer

I dette hovedtemaet skal studentene få kunnskaper om kvalitet i barnehagetilbudet for småbarn, og ulike måter å organisere barnehagetilbud for små barn

 • Innholdet i kvalitetsbegrepet, og hvilken betydning kvalitet i barnehagetilbud har for småbarna utvikling
 • Tilrettelegging for små barn i ulike gruppetyper og barnehageformer

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av varierte arbeids- og undervisningsformer, individuelt og i gruppe. Arbeid med litteratur og refleksjoner individuelt og sammen med medstudenter og lærere både i skriftlige og muntlige arbeider. Studiet er i stor grad basert på læring sammen med andre. I tillegg forutsettes egeninnsats og selvstudium. Informasjonsteknologi (IKT) inngår som integrert del av læringsaktivitetene i emnet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 1. Fordypningsoppgave i gruppe knyttet til observasjoner fra praksis, omfang, 3000 ord +/- 10%

 2. Fagseminar - muntlig framlegg i gruppe knyttet til tema lek, kultur og hverdagsaktivitet

Utfyllende informasjon om arbeidskrav finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng).

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Retten til å avlegge eksamen forutsetter deltakelse i følgende faglige aktiviteter:

 • Forberedelse og etterarbeid knyttet til arbeidskrav 1 - observasjonsarbeid i barnehagen

 • Deltakelse i forberedelser til og gjennomføring av arbeidskrav 2 - fagseminar

 • Forberedelse og etterarbeid knyttet til observasjon, punktpraksis -  ulike barnehageformer

Undervisningsplanen angir hvilke faglige aktiviteter som krever deltakelse. Ved fravær må studenten enten ta igjen undervisningen eller gjennomføre et alternativt faglig opplegg.

Krav til 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse i all undervisning. Utfyllende informasjon om arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter og krav til tilstedeværelse i undervisningen finnes i programplanen for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, heltid.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over syv dager. Omfang: 3000 ord +/- 10 %.

 

Skikkethetsvurdering Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

 Alle hjelpemidler er tillatte så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Det blir gitt gradert karakter A-F, der A-E er bestått og F er ikke bestått.

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.