Droppe til innhold

Nyheter

Utlysning av masterstipend ved fakultet for samfunnsvitenskap

Utlysning av masterstipend ved fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap utlyser med dette seks masterstipend av kr. 15.000 for studieåret 2019-2020.

For English text, see below

Hensikten med stipendene er å knytte kandidatens arbeid med masteroppgaven opp mot et eller flere av fakultetets forskningsområder, og forskningsgrupper.

Her er en oversikt over fakultetets forskningsområder og –grupper: 

Barn, familie og sosialt arbeid (BAFSA)
Digital innovasjon og strategisk kompetanse i organisasjoner (DISKO)
Digital journalistikk
Individeksponering i journalistikken (INDEX)
Informasjon og samfunn (INFOSAM)
Journalistikk, klima og globalisering (JKG)
Kunnskap for praksis - sosialfagenes kunnskapsutvikling (KUPSK)
Litteratur- og kulturformidling (LITKULT)
Medieentreprenørskap og -innovasjon (MEI)
Medier, Krig og Konflikt (MEKK)
Metadatabaserte informasjonssystemer (METAINFO)
Organisering og styring i offentlig sektor (ORGOFF)
Praksis- og aksjonsforskning i barnevern og sosialt arbeid (PRAKT)
Profesjon og ledelse (POL)
Samfunn, velferd og sosialpolitikk (SWAP)
Sosialt arbeid og folkehelse (SAFE)
Økonomi og finans


https://www.oslomet.no/om/sam/forskning-sam

 

Vi søker deg som:

 • er motivert

 • har en interessant prosjektidé

Kriterier for utdeling

 • søker skal være masterstudent ved Fakultet for samfunnsvitenskap

 • studentens prosjekt skal være relevant for en eller flere av forskergruppenes forskningsområder

 • prosjektet skal holde høy faglige kvalitet

 • studenten skal ha høye faglige kvalifikasjoner 

Hva kan vi tilby?

 • masterstipend på kr. 15 000

 • mulighet til å delta i ett eller flere forskningsmiljø (møter og evt. seminarer og workshops)

 • mulighet til å søke støtte til reiser knyttet til prosjektet

 • en dedikert faglig kontaktperson i en forskergruppe

Hva skal søknaden inneholde?

 • din motivasjon for å søke

 • en prosjektbeskrivelse av masteroppgaven (maks 2500 tegn)

 • planlagt innlevering av masteroppgaven

Hvordan søke?
Du søker i følgende nettskjema: https://nettskjema.no/a/123736
Hele søknaden skrives i nettskjemaet. Ingen vedlegg.

Frist: 13.oktober 2019. Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli vurdert.

Kunngjøring
Du kan forvente svar på søknaden din innen en måned etter søknadsfristen. Merk at avslag ikke begrunnes. 

 


Announcement of Scholarship 

for Master’s Students at the Faculty of Social Sciences

Faculty of Social Sciences hereby announce six scholarships for master students of NOK 15 000,- for the academic year 2019-2020.
The purpose of the scholarships is to link the candidate’s master thesis against one or more of the faculty’s research areas, and research groups.
 
Here is a summary of the faculty research areas and -groups:

http://www.hioa.no/eng/Research-and-Development/Our-research/Research-and-Development-at-the-Faculty-of-Social-Sciences

 

We are looking for you:

 • who are motivated

 • who have an interesting idea for your project

Criteria for distribution:

 • the applicant has to be enrolled as a master’s student at The Faculty of Social Sciences

 • the student’s project has to be relevant for one or more of the research areas of the faculty’s research groups

 • the project has to be of high academic quality 

 • the student must show high academic qualifications 

What we offer:

 • a scholarship of NOK 15 000,-

 • an opportunity to participate in one or more of our research groups (meetings and possibly seminars and workshops)

 • opportunities to apply for financial support for travels related to the project

 • a dedicated academic contact person in a research group 

What should your application contain?

 • planned start date and submission date for your master thesis

 • your motivation for applying

 • a project description of your master thesis max. 2500 characters

How to apply?
Apply by using our e-application (nettskjema) here: https://nettskjema.no/a/123736
All information should be written in the e-application form – no attachments.

Deadline: October 13 2019. Applications received after the deadline will not be considered.

Announcement:

You can expect an answer within a month after the deadline. Please note that you will not receive an explanation for any potential refusal. 

chatbot-portlet