Riktig kildebruk - Student

Statisk artikkel

Riktig kildebruk

Det er viktig å finne fram til gode og relevante kilder når du skriver oppgaver. Bruken av referanser er en del av grunnlaget for vurderingen av din oppgave. En god oppgave kjennetegnes ved at kilder er oppgitt og brukt på riktig måte.

Akademisk redelighet

Oppgaven skal være resultat av ditt eget selvstendige arbeid og et uttrykk for læring og egen arbeidsinnsats. Riktig kildebruk og referanser viser hva som er ditt bidrag og hva du bygger din kunnskap på.

For å kunne etterprøve dine resultat og kritisere dine synspunkt og argumentasjon, trenger leseren presise henvisninger til de kildene du har brukt. 

Fusk

Hvis kilder ikke er oppgitt og sitat markert i teksten, fremstår oppgaven som ditt selvstendige arbeid uten å være det. Å utgi andres arbeid som sitt eget regnes som fusk etter reglene. Om fusk og brudd på akademisk redelighet.

Hva har du lov til å gjøre?

Du kan bruke andres arbeid og materiale som kilde til informasjon om temaet ditt og som støtte og illustrasjon av dine resonnementer.

Bruk av kilder eller andres arbeid kan være å hente ideer, bruke opplysninger, argumenter og resonnementer mv. fra pensum eller annen litteratur, nettsider, forelesninger osv. Kilder kan være både muntlige og skriftlige, digitale, bilder, publiserte eller ikke publiserte osv.

Les hvordan du kan bruke opphavsrettslig beskyttet materiale i undervisningen som kan gi deg noen tips om hva du kan og ikke kan gjøre med andres materiale.

Hvordan bruker du kilder og referanser?

Universitetsbiblioteket har egne sider for referering, kildebruk og stiler som APA etc. (oslomet.no). Trenger du hjelp arrangerer Universitetsbiblioteket kurs og veiledning

Gjennom OsloMets Startpakka kan du også få en introduksjon til blant annet oppgaveskriving, kildebruk, kildehenvisning og kildekritikk.