Fusk | Eksamen |OsloMet - Student

Fusk

Fusk

Du skal sette deg inn i reglene som gjelder for hjelpemidler til eksamen og for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk.

Fusk er brudd på akademisk redelighet. Oppgaver og besvarelser skal være ditt eget selvstendige arbeid. Akademisk redelighet vil si at du gjør klart hva som er dine egne tanker og ideer og hva som er lånt fra andre.

Du kan bli mistenkt for fusk dersom du:

  • lar være å gi opplysninger om kilder
  • gir inntrykk av at besvarelsen er mer selvstendig enn den er
  • bruker hjelpemidler eller medhjelpere som ikke er tillatt

Nærmere informasjon finner du i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.

Også medvirkning til at andre fusker, selv om du ikke selv drar nytte av fuskehandlingen, rammes av bestemmelsene i loven. Du bør opptre med kritisk sans når det gjelder å låne ut dine besvarelser eller tekster til andre studenter.

Retningslinjene ved behandling av fuskesaker gjelder både for obligatoriske arbeids- eller studiekrav og for eksamener med tilsyn og eksamener uten tilsyn (innleveringer, hjemmeeksamen mv.). Retningslinjene gjelder for alle studenter og for privatister.

Konsekvenser av fusk

Ved fusk eller forsøk på fusk kan konsekvensene bli annullering av eksamen og utestengning fra OsloMet og tap av retten til å gå opp til eksamen ved andre universitet og høgskoler i Norge i inntil 1 år. 

Se Universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 og 4-8 (Lovdata.no)

Hva er fusk på skoleeksamen?

Ved skoleeksamen regnes det som fusk å benytte hjelpemidler, med mindre det framgår av eksamensoppgaven at det er tillatt. Det kan også regnes som fusk å ha hjelpemidler tilgjengelig selv om de ikke blir brukt.

Arbeidssesjonen i den digitale eksamensløsningen (Inspera) monitoreres av eksamensvaktene og eksamenskontoret under eksamen. Kandidater bes umiddelbart ta kontakt med eksamensvaktene dersom de får feilmeldinger i løsningene eller om det skjer noe unormalt med PC. 

Hva er fusk ved innlevering av oppgaver (hjemmeeksamen)?

Du kan bli mistenkt for forsøk på fusk også når det gjelder hjemmeeksamener, porteføljer, mappeinnleveringer, rapporter og arbeidskrav i alle nivåer av utdanningen. Eksempler på fusk i følge med hjemmeeksamen kan være:

  • Du oppgir ikke kilder eller markerer ikke sitat på riktig måte.
  • Du leverer en besvarelse som du eller andre allerede har levert ved tidligere innleveringer.
  • Noen andre enn deg selv har skrevet besvarelsen.
  • Samarbeid med andre studenter, med mindre det er en gruppeeksamen.

Når det skal leveres individuelle besvarelser, vil et samarbeid med medstudenter som resulterer i svært like eller delvis identiske oppgaver kunne bli regnet som fusk. Dette gjelder selv når alle hjelpemidler er tillatt. Dersom to eller flere besvarelser i det alt vesentlige er svært like/identiske når det gjelder innhold og oppbygning, språk, faglige synspunkter, ev. misforståelser og feil, kildehenvisninger m.v., vil dette kunne være et uttrykk for et ikke tillatt samarbeid som kan bli betraktet som fusk/forsøk på fusk.

OsloMet bruker Ouriginal som plagiatkontroll på alle innleveringer, bacheloroppgaver og masteroppgaver. Ouriginal foretar kontroller mot internett, tekstdatabaser og andre innleverte oppgaver. Ouriginal er kun tilgjengelig for ansatte ved utdanningsinstitusjoner og sensorer.

Saksbehandling ved mistanke om fusk?

OsloMet har utarbeidet retningslinjer retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved OsloMet - Storbyuniversitetet for saksbehandlingen i saker om fusk. Rettigheter for studenter som er under mistanke inngår i disse.

Klagenemnda ved OsloMet fatter vedtak i saker ved mistanke om fusk eller forsøk på fusk og avgjør hvilke sanksjoner som skal iverksettes. Vedtaket kan påklages til Felles klagenemnd som er en nasjonal klagenemnd.

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret Pilestredet

Eksamenskontoret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien, tilrettelegging av eksamen og spørsmål knyttet til brukerstøtte vedrørende innlevering av eksamen i Inspera.

Eksamenskontoret Pilestredet

Telefon :
67 23 50 10
E-post :
Postadresse :
OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for opptak og vurdering. Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tidspunkt/Åpningstid :
Eksamenskontoret er tilgjengelig på e-post. Telefonen er kun åpen i høysesong.