Fusk | Eksamen |OsloMet - Student

Fusk

Fusk

Du skal sette deg inn i reglene som gjelder for hjelpemidler til eksamen og for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk.

Fusk er brudd på akademisk redelighet. Det er aldri lov å presentere tekst du ikke selv har skrevet som din egen. Det gjelder enten det er en chatrobot som har skrevet svaret, en annen som har skrevet for deg, eller en kilde du siterer uten å oppgi hvem som har skrevet den. Den eneste kilden for pålitelig kunnskap er fagfellevurderte kilder. Akademisk redelighet vil si at du gjør klart hva som er dine egne tanker og ideer og hva som er lånt fra andre.

Du kan bli mistenkt for fusk dersom du:

  • lar være å gi opplysninger om kilder, inkludert egne tidligere arbeider
  • gir inntrykk av at besvarelsen er mer selvstendig enn den er
  • bruker hjelpemidler eller medhjelpere som ikke er tillatt. 

Nærmere informasjon finner du i forskrift om studier og eksamen ved OsloMet (lovdata.no).

Også medvirkning til at andre fusker, selv om du ikke selv drar nytte av fuskehandlingen, rammes av bestemmelsene i loven. Du bør opptre med kritisk sans når det gjelder å låne ut dine besvarelser eller tekster til andre studenter.

Konsekvenser av fusk

Ved fusk eller forsøk på fusk kan konsekvensene bli annullering av eksamen og utestengning fra OsloMet og tap av retten til å gå opp til eksamen ved andre universitet og høgskoler i Norge i inntil 1 år. 

Se Universitets- og høyskoleloven §§ 4-7 og 4-8 (lovdata.no)

Hva er fusk på skoleeksamen?

Ved skoleeksamen regnes det som fusk å benytte hjelpemidler, med mindre det framgår av eksamensoppgaven at det er tillatt. Det kan også regnes som fusk å ha hjelpemidler tilgjengelig selv om de ikke blir brukt.

Arbeidssesjonen i den digitale eksamensløsningen (Inspera) monitoreres av eksamensvaktene og eksamenskontoret under eksamen. Kandidater bes umiddelbart ta kontakt med eksamensvaktene dersom de får feilmeldinger i løsningene eller om det skjer noe unormalt med PC. 

Hva er fusk ved innlevering av oppgaver (hjemmeeksamen)?

Du kan bli mistenkt for forsøk på fusk også når det gjelder hjemmeeksamener, porteføljer, mappeinnleveringer og rapporter i alle nivåer av utdanningen. Eksempler på fusk i følge med hjemmeeksamen kan være:

  • Du oppgir ikke kilder eller markerer ikke sitat på riktig måte.
  • Du leverer en besvarelse som du eller andre allerede har levert ved tidligere innleveringer.
  • Noen andre enn deg selv har skrevet besvarelsen.
  • Samarbeid med andre studenter, med mindre det er en gruppeeksamen.

Når det skal leveres individuelle besvarelser, vil et samarbeid med medstudenter som resulterer i svært like eller delvis identiske oppgaver kunne bli regnet som fusk. Dette gjelder selv når alle hjelpemidler er tillatt. Dersom to eller flere besvarelser i det alt vesentlige er svært like/identiske når det gjelder innhold og oppbygning, språk, faglige synspunkter, ev. misforståelser og feil, kildehenvisninger m.v., vil dette kunne være et uttrykk for et ikke tillatt samarbeid som kan bli betraktet som fusk/forsøk på fusk.

OsloMet bruker Ouriginal som plagiatkontroll på alle innleveringer, bacheloroppgaver og masteroppgaver. Ouriginal foretar kontroller mot internett, tekstdatabaser og andre innleverte oppgaver. Ouriginal er kun tilgjengelig for ansatte ved utdanningsinstitusjoner og sensorer.

Saksbehandling ved mistanke om fusk?

OsloMet har utarbeidet retningslinjer retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved OsloMet - Storbyuniversitetet for saksbehandlingen i saker om fusk. Rettigheter for studenter som er under mistanke inngår i disse. Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved OsloMet – Storbyuniversitetet er under revisjon høsten 2023 for å være i tråd med ny forskrift om studier og eksamen.

Nemnd for studentsaker ved OsloMet fatter vedtak i saker ved mistanke om fusk eller forsøk på fusk og avgjør hvilke sanksjoner som skal iverksettes. Vedtaket kan påklages til Felles klagenemnd som er en nasjonal klagenemnd.

Sentralt eksamenskontor

Sentralt eksamenskontor

Eksamenskontoret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien og tilrettelegging av eksamen.

Kontakt eksamenskontoret

E-post :