EPN

Videreutdanning i utviklingshemming, psykisk helse og kvalitetsforbedring i praksis Programplan

Engelsk programnavn
Postgraduate Education in Intellectual Disabilities, Mental Health and Quality Improvement in Practice
Gjelder fra
2023 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Programplanen for videreutdanning i utviklingshemming, psykisk helse og kvalitetsforbedring i praksis er utarbeidet i samarbeid med Oslo universitetssykehus, Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme, PUA, KPHA, og Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse, NKUP.

Formålet med studiet er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har kunnskap om og kompetanse til å bidra til god psykisk helse for personer med utviklingshemming. De skal kunne identifisere lidelser/sykdom slik at personer med utviklingshemming får tilbud om behandling, samtidig som de skal kunne inngå i et helhetlig og tverrfaglig tilbud tilpasset den enkelte bruker.

Nasjonale og internasjonale studier viser at personer med utviklingshemming er mer sårbare for å utvikle psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse enn befolkningen generelt. Likevel er personer med utviklingshemming og psykisk lidelse underrepresentert når det gjelder utredning, behandling, forskning og faglig oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt. Personer med utviklingshemming er heller ikke en særlig påaktet gruppe i forbindelse med nasjonale satsninger på bedring av psykisk helse i befolkningen. Mangel på kunnskap hos tjenesteytere både i de kommunale tjenestene og i spesialisthelsetjenesten, kan blant annet medføre at symptomer på psykisk lidelse misoppfattes og tilskrives personens funksjonshemming. Dette er en viktig del av forklaringen på underrapportering og underdiagnostisering av psykisk lidelse blant mennesker med utviklingshemming.

Psykisk lidelse og utviklingshemming generelt har blitt mer fokusert i løpet av de siste tiårene. I dag er det enighet om at mennesker med utviklingshemming utvikler de samme psykiske lidelsene som andre. En gruppe pasienter som er særlig sårbar for å utvikle store og sammensatte vansker ved psykisk lidelse, er personer med utviklingshemming og neuropsykiatriske tilleggstilstander som autismespektrumforstyrrelser (ASD), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Tourettes syndrom etc. Spesielt personer med ASD vil ofte utvikle omfattende vansker forbundet med psykisk lidelse. Disse vanskene kan gi seg utslag i såkalt utfordrende atferd. Slik atferd har tradisjonelt blitt sett på som problematferd og ikke som symptom på psykiske vansker. Det er derfor et stort behov at fagpersoner som har kontakt med personer med utviklingshemming og tilleggsvansker, er i stand til å gjenkjenne tegn på psykiske vansker og samhandle terapeutisk med den enkelte bruker.

Relevans for arbeidsliv

Etter endt utdanning vil kandidatene ha gode forutsetninger for å følge opp brukere med sammensatte vansker ved utviklingshemming og psykisk lidelse. De vil kunne identifisere symptomer og kartlegge utfordringer. Videre vil de kunne bidra i klinisk omsorg og terapeutisk virksomhet. Kandidatene vil dessuten kunne anvende lovverk som regulerer tjenestene og kjenne til hvordan disse tjenestene innen psykisk helsevern organiseres.

I de kommunale, hjemmebaserte tjenestene som yter bistand og helsetjenester til mennesker med utviklingshemming er det stort behov for kompetent oppfølging, noe som mangler i kommunene. Kandidatene vil kunne veilede kollegaer i, delta i faglig forbedringsarbeid og inngå i tverrprofesjonelle team. Det planlagte utdanningstilbudet vil derfor imøtekomme et etterspurt behov i landets mange kommuner.

Relevans for videre utdanning

Studiet er kunnskapsbasert og bygger på forskning, erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap og brukermedvirkning, som er i tråd med samfunnets krav. Gjennom utdanningen stilles det økende krav til refleksjonsnivå og utvikling av analytisk holdning og vurdering. Studentene tilegner seg kompetanse slik at de kritisk kan vurdere teoretisk kunnskap, erfaringer og egne handlinger.

Utdanningen ligger på bachelornivå, og planen for studiet bygger på Lov om universiteter og høyskoler og forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Målgruppe

Målgruppen for dette studietilbudet er ansatte som yter forebyggende tjenester og/eller miljøterapeutiske tiltak til personer med utviklingshemming og psykisk lidelse i helse- og omsorgstjenestene. 

Opptakskrav

Bachelorgrad innen helse- eller sosialfaglig utdanning eller pedagogikk.

Søkere kan bli tatt opp på bakgrunn av dokumentert realkompetanse. For å oppfylle kravene til realkompetanse må man ha minimum fem års dokumentert jobberfaring fra tjenester utdanningen retter seg mot. Det er en forutsetning at søkeren har generell studiekompetanse eller relevant fagbrev.

Det vises til forskrift om opptak til studier ved OsloMet – storbyuniversitetet av 15.12.2015.

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser og utfordringer knyttet til dette
 • kan gjøre rede for hovedgrupper av psykiske lidelser: psykose, angst, stemningslidelser
 • har inngående kunnskap om behandling av og miljøterapeutiske tiltak ved psykisk lidelse basert på biologiske og psykososiale forklaringer
 • kan utdype metoder for medvirkning generelt og brukermedvirkning spesielt på individ- og systemnivå
 • har inngående kunnskap om modeller og metoder for å fremme samarbeid og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende kunnskapsbaserte metoder for kartlegging, gjennomføring og evaluering av behandling/tiltak for å sikre individuelt tilpasset omsorg til mennesker med utviklingshemming
 • identifisere etiske dilemmaer i tjenesteyting overfor sårbare brukergrupper
 • anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • anvende verktøy og metoder i kvalitetsforbedring og bidra til implementering av nye og bedre metoder i tjenestene til mennesker med utviklingshemming

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • samarbeide med pårørende og bidra til gode flerfaglige og tverretatlige samarbeidsrelasjoner
 • analysere ulike perspektiver, foreta faglige avgjørelser i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • reflektere over betydningen av god ledelsesforankring i systematisk kvalitetsforbedringsarbeid
 • reflektere over hvordan mangfold og antidiskriminering har betydning for individuell tilpasning og samarbeid

Innhold og oppbygging

Videreutdanningen består av to emner – PLU6200 Utviklingshemming og psykisk helse (15 stp.) og PLU6300 Kvalitetsforbedring i praksis innen psykisk helse (15 stp.), totalt 30 stp.  

Utdanningen gjennomføres på deltid, med en studieprogresjon på 15 studiepoeng per semester. Utdanningen er nettbasert med tilbud om hybridundervisning, for å være mest mulig fleksibel. Forventet studieinnsats er beregnet til ca. 20 timer pr. uke over 2 semester, totalt 40 uker.

Normert studieløp for videreutdanning i utviklingshemming, psykisk helse og kvalitetsforbedring i praksis.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

Arbeids- og undervisningsformer

OsloMet har digitale plattformer for å tilrettelegge for et utviklende og aktivt læringsmiljø. I en nettbasert utdanning er studentenes studieinnsats, individuelt og i grupper, avgjørende for om de oppnår læringsutbyttene.

Selvstudier

Individuelle arbeidsformer er for eksempel å se film, løse oppgaver, lese pensumlitteratur og benytte ulike former for e-læringsressurser. Selvstudier og egenaktivitet omfatter også samarbeid med medstudenter via læringsplattformen som å skrive innlegg i blogg og delta i diskusjonsforum i sosiale medier.

Forelesninger

Det benyttes både videobaserte og hybride forelesninger. De hybride forelesningene kan følges fra klasserom på campus eller på nett.  

Digitale læringsressurser

Det er utarbeidet videobaserte forelesninger over de mest sentrale temaene i utdanningen. Disse gir oversikt over temaet og danner grunnlag for lesing av pensum. De digitale læringsressursene vil i tillegg bestå av refleksjonsoppgaver, case og historiefortellinger som danner grunnlag for refleksjon både individuelt og i grupper. Hensikten er å oppøve refleksjons- og analyseferdigheter og å dele kunnskap og erfaringer.

Gruppearbeid

Gruppearbeid innebærer tilrettelagt nettbasert samarbeid med medstudenter, der studentene diskuterer hverandres bidrag og deler kunnskap og perspektiver gjennom å utvikle og formidle fagstoff. De får øvelse i å gi og motta konstruktive tilbakemeldinger. Digital samskriving kan brukes for å dele kunnskap og produsere tekster sammen, for eksempel via Office 365, Teams, eller Google docx.

Diskusjonsforum

Studentene skal delta i digitale diskusjoner i sikre kanaler. Medstudenter og faglærere bidrar med tilbakemeldinger. Studentene oppfordres til å være aktive i diskusjoner på eget arbeidssted og i andre fora.

Webseminar  

Webseminar er felles samlinger som foregår nettbasert. Gjennom webseminar får studentene øvelse i å formulere seg faglig, gi uttrykk for egne meninger og refleksjoner. De får trening i å presentere og diskutere fagstoff, og reflektere over egne handlinger og holdninger. Webseminarene vil også kunne brukes som spørretimer, hvor sentrale fagpersoner er tilgjengelige for spørsmål fra studentene.

Forbedringsarbeid

I emnet PLU6300 Kvalitetsforbedring i praksis innen psykisk helse skal det gjennomføres og dokumenteres et kvalitetsforbedringsarbeid. Her skal det arbeides praktisk med kvalitetsforbedring i praksis. Gjennom dette skal studenten utvikle ferdigheter om systematisk metodebruk, som omfatter teoretisk forankring, datainnsamling, analyse, diskusjon, skriftlig og muntlig formidling.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav er alle former for arbeid, innleveringer, presentasjoner og obligatorisk tilstedeværelse som settes som vilkår for å fremstille seg til vurdering/eksamen i emnene. Arbeidskrav gis vurdering godkjent/ikke godkjent. Reglene om fusk i Lov om universiteter og høgskoler, Forskrift om studier og eksamen og retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved OsloMet, gjelder også for arbeidskrav.

Arbeidskravene tilknyttet hvert emne fremgår i den enkelte emneplan. Hensikten med arbeidskrav er å:

 • bidra til at studenten oppnår læringsutbyttene i emnene
 • fremme progresjon og faglig utvikling i utdanningen
 • stimulere til å oppsøke og tilegne seg ny kunnskap
 • legge til rette for samhandling og kommunikasjon om faglige spørsmål

Det er studentens ansvar å påse at arbeidskrav oppfylles innen de fristene som er angitt.

Studiet har hovedsakelig arbeidskrav i form av obligatorisk deltakelse på webseminarer, skriftlige oppgaver som leveres individuelt eller gruppevis, gruppearbeid som kan være veiledet, muntlige presentasjoner og tilbakemelding til medstudenter.

Obligatorisk deltakelse I emnene vil det være obligatorisk deltakelse på webseminar for å sikre at studentene har det nødvendige grunnlaget for å oppnå læringsutbyttene.

Dersom studenten overskrider fraværsgrensen vil emneansvarlig vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på. Fravær fra obligatoriske webseminar som ikke kan kompenseres, kan medføre forsinkelse i studentens utdanningsløp.

Skriftlige arbeider

Emnene har ulike skriftlige arbeider som arbeidskrav. Skriftlige arbeider som ikke blir godkjent, må omarbeides før ny innlevering. Dersom annen gangs innlevering ikke godkjennes, kan ikke studenten framstille seg til ordinær eksamen/vurdering.

Studenten har rett til et tredje forsøk før ny/utsatt eksamen. Ikke godkjent arbeidskrav kan medføre forsinkelse i studentens utdanningsløp. Nærmere bestemmelser om krav til skriftlige arbeider, frister etc. fremgår av undervisningsplanen for det enkelte emne.

Vurdering og sensur

Vurdering av eksamensbesvarelser gjennomføres etter gjeldene regler gitt i lov om universiteter og høgskoler, forskrift om studier og eksamen ved OsloMet og retningslinjer for oppnevning og bruk av sensor ved OsloMet.

Hvert emne avsluttes med eksamen. I emnene benyttes bokstavkarakterer fra A til F, der A er beste karakter og E er dårligste karakter for å bestå eksamen. Karakteren F innebærer at eksamen ikke er bestått, dvs. at læringsutbyttene ikke er oppnådd.

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen hvis ikke annet er angitt i emneplanen.

Sensuren ved skriftlig eksamen kan påklages, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-3 og forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.

Øvrig informasjon

Godkjenning  

Etablert ved Høgskolen i Akershus 11. april 2011, med  siste endringer godkjent av utdanningsutvalget HV 20.01.2021 

Fakultet for helsevitenskap 

Programplanen gjelder for kull 2022.