EPN

PLU6200 Utviklingshemming og psykisk helse Emneplan

Engelsk emnenavn
Intellectual Disabilities and Mental Health
Studieprogram
Videreutdanning i utviklingshemming, psykisk helse og kvalitetsforbedring i praksis
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir innføring i årsaker til utviklingshemming og hvilke utfordringer dette medfører i dagliglivet og for deltakelse i samfunnet. God psykisk helse er sentralt for livskvaliteten til den enkelte, og tidlig avdekking av psykisk lidelse er derfor viktig.

Emnet gjennomgår hovedgrupper av psykisk lidelse og ulike behandlingsformer og tiltak som kan gjennomføres. Ved gjennomføring av behandling/tiltak er samarbeid med bruker, pårørende og andre faginstanser betydningsfullt. Juridiske rammer for og etiske dilemma i tjenesteutføringen vil også bli belyst. 

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • drøfte årsaker til og kjennetegn ved utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser
 • redegjøre for utfordringer utviklingshemming gir i dagliglivet og sårbarhetsfaktorer for psykisk lidelse
 • redegjøre for kjennetegn på hovedgrupper av psykiske lidelser: psykose, angst, stemningslidelser
 • redegjøre for ulike miljøterapeutiske tilnærminger
 • gjengi de viktigste behandlingsformene ved psykisk lidelse basert på biologiske og psykososiale forklaringer
 • redegjøre for lovverket som regulerer rettsvernet for brukerne
 • redegjøre for lovverket som regulerer psykisk helseverntjenesten og hvordan denne er organisert

Ferdigheter

Studenten kan:

 • kartlegge og vurdere brukers behov for ulike tiltak
 • planlegge, gjennomføre og evaluere ulike tiltak/miljøbehandling

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • argumentere for betydningen av tidlig diagnostisering
 • argumentere faglig og etisk for å sikre brukers interesser
 • samarbeide med pårørende
 • bidra til gode flerfaglige og tverretatlige samarbeidsrelasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Det gjennomføres webseminar der progresjon i læringsutbytter vektlegges gjennom forarbeid, oppgavepresentasjoner og tilbakemeldinger fra lærere og medstudenter. Det skal leveres besvarelser knyttet til sentrale temaer for emnet. Studentene får tilbakemelding på oppgavene, fra lærer og/eller medstudent. Gjennom presentasjoner, skriftlige besvarelser og eksamen vil læringsutbytter dokumenteres.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Deltakelse på minst tre obligatoriske webseminar
 • 3 individuelle oppgaver knyttet til gitte, sentrale temaer i utdanningen.

Skriftlig sammendrag på 1000 ord (+/- 10 %). Presentasjon i webseminar med medstudentrespons

 • Gruppeoppgave i grupper 3-4 studenter. Planlegge og gjennomføre en gitt case etter gitte vurderingskriterier. Skriftlig sammendrag 1500 ord (+/- 10 %). Presentasjon i webseminar med medstudentrespons etter gitte kriterier

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen, 4 dager. Omfang: maksimalt 3000 ord.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

To sensorer - en ekstern og en intern.

Emneoverlapp

Emnet er 100 % overlappende med PLU6100 Psykisk lidelse og utviklingshemming, 30 stp. tema utviklingshemming og psykisk helse, 15 stp.