EPN

Norsk som andrespråk Programplan

Engelsk programnavn
Norwegian as a second language
Gjelder fra
2022 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

På alle trinn i grunnopplæring og på arbeidsplasser er det elever, lærerkandidater eller ansatte som har liten eller mangelfull kompetanse i norsk språk. Dette gjelder særlig de som har et annet morsmål enn norsk, eller der norsk er andrespråket deres. I grunnopplæringen følger elever med et annet morsmål enn norsk "Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter", som er en nivåbasert ferdighetsplan. For grunnskolen sier Opplæringsloven § 2-8, første ledd, at: "Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkelig dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen." Opplæringsloven har ingen bestemmelser om en tilsvarende rett for elever innen videregående opplæring, men også elever i den videregående skolen kan få særskilt norskopplæring dersom de har behov for det til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk. Slik tilrettelagt norskopplæring krever kompetanse i å tilrettelegge opplæring i norsk som andrespråk.

Målgruppe

Målgruppe er lærere i grunnopplæring og andre som legger til rette for opplæring av barn, ungdom og voksne i norsk som andrespråk.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må oppfylle disse kravene:

 • Søker må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse.

 • Søker må ha minimum fem års relevant (fulltids) yrkespraksis (deltid regnes om til heltid). Med relevant yrkespraksis menes fagspesifikk arbeidserfaring som er relevant for det studietilbudet det søkes om opptak til. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende. Ingen kan få mer enn 100 % uttelling for yrkespraksis og utdanning for samme periode.

 • Søker må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet. Dette skal dokumenteres med fagene norsk (112 årstimer) (eller annet nordisk språk) og engelsk (140 årstimer) fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. Alternativt kan kravet til norsk dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av sitt arbeid.

 • Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller kravet til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, jf. krav i forskrift om opptak til høyere utdanning. Unntak kan gjøres dersom undervisningen i sin helhet foregår på engelsk, eller når søkeren kan dokumentere bestått treårig videregående opplæring fra Norge eller et annet nordisk land.

Som relevant yrkespraksis regnes arbeid relatert til undervisnings-, omsorg-, sosial- eller helsesektor, eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Nærmere informasjon om læringsutbytte, se avsnittet «Emnebeskrivelse».

Studentene skal utvikle grunnleggende kunnskap om tospråklighet og andrespråkslæring slik at de er i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere norskopplæring for språklige minoriteter etter gjeldende planer og forskrifter. Studentene skal gjennom studiet opparbeide en forståelse for og reflektere over hva det vil si å være tospråklig, og hvilke konsekvenser det får for elevenes læring, faglige utvikling og for organisering og tilrettelegging av opplæringen. Studiet skal også utvikle en forståelse hos studentene for de ressurser og utfordringer ulike kulturelle og språklige elevgrupper representerer.

Innhold og oppbygging

Studiet tilbys på deltid med halv progresjon/15 studiepoeng per semester. Det veksles mellom studiesamlinger på universitetet og nettstøttet arbeid over universitetets elektroniske læringsplattform.

 

Innholdet i studiet er delt i to emner; Lesing og læring i en tospråklig kontekst og Skriving og tekstkultur. I emnene ivaretas hovedområdene i "Læreplan for grunnleggende norsk for språklige minoriteter": Språk og kultur, Lytte og tale, Lese og skrive og Språklæring. I tillegg ivaretas grunnleggende ferdigheter gjennom arbeidsmåter og oppgaver i studiet.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

2. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Ved samlingene vil ulike arbeidsformer bidra til å utvikle studentenes faglige og personlige utvikling, og til økt refleksjonsnivå. Mellom samlingene må studentene være innstilt på forarbeid og etterarbeid, både i grupper og individuelt. En viktig del av læringsprosessen er bruk av det pedagogiske verktøyet høgskolens elektroniske læringsplattform. Kommunikasjon mellom studentene og fagansvarlige, og studentene imellom skjer i stor grad via nett. Arbeidsformene i studiet vil blant annet være:

 • forelesning, dialog, problembasert læring osv
 • arbeid i grupper
 • gi og motta veiledning individuelt og i gruppe
 • individuelt arbeid, litteraturstudier, refleksjoner osv
 • skriftlige oppgaver som logg, rapport, refleksjonsnotat, vurdering av elevtekster og læringsmateriell, didaktiske tilrettelegginger osv
 • arbeid over nett

Studiet forutsetter at studentene er aktive og medansvarlige for studieprogresjonen. De ulike emnene vil knyttes til forskjellige aktiviteter, og det forutsettes at studentene bidrar på forskjellige måter i gjennomføringen av disse.

Internasjonalisering

Studiet Norsk som andrespråk er et ledd i internasjonaliseringen av det norske samfunnet. Økt kunnskap om andre etniske grupper, innsikt i hva det vil si å praktisere et annet språk enn sitt morsmål i opplæringssammenheng, vil øke forståelsen for de utfordringer som mennesker møter i en verden med økt mobilitet og internasjonalisering. Bevissthet om at språk er kulturrelatert, og at ikke alle mennesker forstår tekst- og sjangerbegrepet på samme måte, kan fremme toleranse for mennesker på tvers av landegrenser. Forståelse av ulike samhandlingsmønstre i et flerkulturelt perspektiv, kan bidra til større åpenhet og aksept for inkludering av mennesker uavhengig av etnisk bakgrunn i et samfunn. Å stimulere til samarbeid og toleranse mellom elever i en flerkulturell skole, vil også åpne for større toleranse mellom ulike etniske grupper i et internasjonalisert arbeidsliv og et flerkulturelt samfunn

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Gjennom hele studiet gis tilbakemeldinger over nett på studentoppgaver. Arbeidskravene i de enkelte emner må være godkjent av høgskolen før studenten kan gå opp til eksamen. 

Vurdering og sensur

 • eksamen i NOR6611 er individuell hjemmeeksamen, syv dager
 • eksamen i NOR6621 er skriftlig eksamen under tilsyn, seks timer

 

Det framgår av emneplanene mer detaljert informasjon om den enkelte eksamen.

Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler samt forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. 

Øvrig informasjon

 • Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008
 • Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012
 • Redaksjonelle endringer 22. oktober 2019