EPN

NOR6611 Lesing og læring i en tospråklig kontekst Emneplan

Engelsk emnenavn
Reading and learning in a bilingual context
Studieprogram
Norsk som andrespråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Se programplanen

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • sentrale begreper innen fagområdet tospråklighet
 • grunnleggende språklæringsteorier i et tospråklighetsperspektiv
 • ordlæring
 • lesestrategier
 • flerkulturalitet
 • grammatiske kategorier

Ferdigheter

Studenten kan

 • tilrettelegge for læring gjennom lesing
 • øke elevenes metaspråklige bevissthet
 • forutse utfordringer for tospråklige når det gjelder reseptive ferdigheter

Generell kompetanse

Studenten

 • kan tilrettelegge for opplæring i en flerkulturell kontekst
 • kan vise toleranse og inkluderende holdninger

Innhold

 • Tospråklighet og språkinnlæring; barn, ungdom og voksne.
 • Tospråklighet og styringsdokumenter.
 • Ord og begrepslære.
 • Leseteorier og lesing av fagtekster.
 • Arbeid med skjønnlitterære tekster i det flerkulturelle klasserommet.
 • Organisering av tospråklig opplæring og lesing i kontekst.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning, dialog, problembasert læring osv.
 • Arbeid i grupper.
 • Gi og motta veiledning individuelt og i gruppe.
 • Individuelt arbeid, litteraturstudier, refleksjoner osv.
 • Skriftlige oppgaver underveis som logg, rapport, refleksjonsnotat, vurdering av elevtekster og læringsmateriell, didaktiske tilrettelegginger osv.
 • Bruk av høgskolens elektroniske plattform.

Praksis

Det forutsettes at studentene så langt det er mulig prøver ut ny kunnskap i egen eller andres praksis.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

 • Skrive og dele logg.
 • Løse oppgaver (individuelt - grupper, skriftlig - muntlig) relatert til arbeidsformer og innhold i samlingene.
 • Delta på minimum 80 prosent av samlingsdagene.

Vurdering og eksamen

Hjemmeeksamen, individuell, syv dager.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Alle tilgjengelige.
 • Kunnskapsløftet med relevante læreplaner.
 • Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.
 • Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Vurderingsuttrykk

Bokstavkarakter A-E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer.