EPN

NOR6621 Skriving og tekstkultur Emneplan

Engelsk emnenavn
Writing and text culture
Studieprogram
Norsk som andrespråk
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Se programplanen

Forkunnskapskrav

Bestått NOR6611.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om språket som system
 • kunnskap om tekstkulturer og tekstlingvistikk i et andrespråksperspektiv
 • kunnskap om kartlegging og vurdering av tospråklige elevers tekster

Ferdigheter

Studenten

 • kan tilrettelegge for utvikling av skrivekompetanse i et tospråklighetsperspektiv
 • kan bidra til utvikling av interkulturell kommunikasjon
 • har gode ferdigheter i egen tekstskriving

Generell kompetanse

Studenten har

 • evne til å formidle toleranse og inkluderende holdninger

Innhold

 • språket som system, språktypologi, kontrastiv språkbeskrivelse
 • tekstorganisering og tekstkulturer
 • kultur og språkkontakt
 • organisering av tospråklig undervisning og skriving i kontekst
 • kartlegging og vurdering av språkferdigheter

Arbeids- og undervisningsformer

 • forelesning, dialog, problembasert læring osv.
 • arbeid i grupper
 • gi og motta veiledning individuelt og i gruppe
 • individuelt arbeid, litteraturstudier, refleksjoner osv.
 • skriftlige oppgaver underveis som logg, rapport, refleksjonsnotat, vurdering av elevtekster og læringsmateriell, didaktiske tilrettelegginger osv.
 • bruk av høgskolens elektroniske plattform

Praksis

Det forutsettes at studentene så langt det er mulig prøver ut ny kunnskap i egen eller andres praksis.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

 • skrive og dele logg
 • mellom hver samling: skrive en oppgave relatert til arbeidsformer og innhold i samlingen
 • delta på minimum 80 % av samlingsdagene

Vurdering og eksamen

Individuell, skriftlig eksamen under tilsyn, seks timer.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Kunnskapsløftet med relevante lærerplaner.
 • Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.
 • Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Vurderingsuttrykk

Bokstavkarakter A-E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

To interne sensorer.