EPN

Dybdekompetanse og bærekraft i eget yrke Programplan

Engelsk programnavn
Advanced competence and sustainability in your own profession
Gjelder fra
2022 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Studiet har fokus på utvikling av dybdekompetanse som grunnlag for dypere forståelse av bærekraftig utvikling i eget yrke og bransje. Bransjenes krav til oppdatert og relevant kompetanse om bærekraft hos elevene som kommer fra videregående opplæring fører også til behov for oppdatert lærerkompetanse. Nettverksbygging og tett samarbeid mellom skoler, lærebedrifter og bransjer står sentralt.

Utvikling av yrkesfaglig dybdekompetanse handler her om analyse av eget yrke, og behov for utvikling i et bærekraftperspektiv. Hensikten med studiet er at hver enkelt yrkesfaglærer skal få videreutvikle en relevant og oppdatert yrkesfaglig dybdekompetanse. Studiet har fokus på studentens selvvalgte yrkesfaglige fordypning og bærekraftig utvikling i eget yrke og bransje, samt hvilke påvirkninger utviklingen vil ha for yrkesopplæringen i eget utdanningsprogram. Dette omfatter en dypere forståelse for dagens og morgendagens faglige løsninger i eget yrke/fagbrevområde. Studenten skal utvikle kompetanse i hele yrkets bredde, som grunnlag for oppdatert og relevant undervisning og ledelse av læring i skole og bedrift. Didaktikk knyttet til arbeid med bærekraft inngår derved i studiet.

 

Yrkesfagene og samfunnet er i endring, og hospitering i arbeidslivet er derfor en del av studiet.

Studiet omfatter også læreplananalyse, både overordnet del og fagspesifikke læreplaner, for at studentene skal kunne vurdere hvordan de tverrfaglige temaene, grunnleggende ferdigheter og fagspesifikke kompetansemålene kan integreres på en helhetlig og interessedifferensiert måte.  I tillegg til grunnlag for dybdelæring, er bruk av digitale løsninger/ny teknologi, bærekraft, kritisk tenkning, yrkesdidaktikk og vurdering sentralt for å få til yrkesrelevant opplæring i brede utdanningsprogram. Det vil derved vies stor oppmerksomhet i studiet.

Studiet skal bidra til utvikling av dypere forståelse av eget yrkesområde/lærefag i et bransjefaglig og samfunnsmessig perspektiv. Studiet i yrkesfaglig fordypning skal utvikle, utvide og forsterke studentens egen yrkeskompetanse.

Målgruppe

Studiet retter seg primært mot yrkesfaglærere, men også mot faglærere, fellesfaglærere, faglige ledere, instruktører og andre tilsatte i videregående opplæring.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse og tilsetting som yrkesfaglærer, faglærer, faglig leder eller instruktør i videregående opplæring. Tilsetting må dokumenteres med signert arbeidsavtale el. fra arbeidsgiver. Andre tilsatte i videregående opplæring kan tas opp dersom det er ledige plasser.

 

Følgende krav må oppfylles for å være kvalifisert realkompetansesøker:

1. Søkere må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Søkere må dokumentere ett av følgende:

 • fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant yrkespraksis;
 • minimum fem års relevant yrkespraksis. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.

 

2. Søkere må ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) til å kunne gjennomføre studiet. Faget norsk (eller annet nordisk språk) skal bestå av minimum 112 årstimer fra videregående opplæring eller tilsvarende, bestått med karakteren 2 eller bedre. Alternativt kan kravet til norsk dokumenteres med en attest fra arbeidsgiver som beskriver hvordan søkeren på en tilfredsstillende måte har brukt norsk skriftlig og muntlig (eller annet nordisk språk) som en vesentlig del av sitt arbeid. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere at de oppfyller krav til norsk tilsvarende kravet til generell studiekompetanse, i henhold til krav i forskrift om opptak til høyere utdanning.

Relevant deltidsarbeid av ulikt omfang og lengde kan regnes om til heltid, etter gjeldende regelverk.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap Studenten

 • har kunnskap om fagets funksjon og plass i samfunnet i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • kan forklare komplekse prosesser i eget yrke, og kritisk vurdere gode løsninger i et bærekratsperspektiv
 • kan vurdere yrkesfagets muligheter og behov for en samfunnstjenlig utvikling

               Ferdigheter

Studenten kan

 • gjennomføre komplekst yrkesfaglig arbeid innen eget yrkesområde i et bærekraftperspektiv
 • anvende kunnskaper om bærekraft i eget yrkesfaglige arbeid og i egen undervisning
 • kritisk vurdere bærekraftperspektiver i eget yrke og egen undervisning
 • gjennomføre og dokumentere evaluerings- og utviklingsarbeid som grunnlag for langsiktig bærekraftig fagutvikling

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • anvende forskning som grunnlag for vurdering av komplekse arbeider i eget yrke og eget lærefag/yrkesområde i et virksomhets- og bærekraftig samfunnsperspektiv undervisning
 • bidra til en samfunnstjenlig fagutvikling, sett i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • vurdere og ta hensyn til etiske perspektiver ved bærekraft i eget fagområde og undervisning 

Innhold og oppbygging

Studiet består av to emner à 15 studiepoeng. Normal studieprogresjon er 15 studiepoeng pr. semester. Studiet kan enten organiseres som et samlingsbasert studium eller helt nettbasert, uten fellessamlinger, etter avtale med oppdragsgiver. Arbeidskrav og hospitering i tre-fem dager per emne inngår i studiet. Hospiteringen skal skje i egen bransje eller yrke og organiseres av studentene selv. Arbeidskravene knyttes til hospitering.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Studentene arbeider individuelt og eventuelt i grupper med fagstoff og utvikling av undervisningsopplegg. I tillegg til studentenes egen kompetanseutvikling, skal studiet bidra til organisasjonsutvikling og endring av praksis på egen arbeidsplass. I forbindelse med arbeidskravene skal studentene dele erfaringer, oppdagelser og refleksjoner med hverandre og kollegaer.

Det forventes at deltakerne følger den oppsatte progresjonen, deltar i nettbasert samhandling og gjennomfører hospitering i egen bransje eller yrke. Samarbeid og felles kompetanseutvikling innen dybdekompetanse og bærekraft står sentralt i studiet. Det vil bli lagt vekt på en kollektiv læringsprosess gjennom erfaringsutveksling og refleksjon på egen arbeidsplass. Det legges også vekt på at innhold og arbeidsformer skal være praksisnære og praksisrelevante i tråd med de krav som stilles til yrkesfaglærere, faglige ledere og instruktører som organiserer yrkesopplæring.

Studentene skal gjennomføre og dokumentere hospitering tre til fem dager per emne i eget yrke/bransje. Dette skal danne grunnlag for å analysere bærekraftighet innen arbeidsprosesser, bruk av teknikker, materialer og råstoff. Studentene skal gjennom hospiteringen, med tilhørende oppgaver, opparbeide kompetanse i å utvikle og vurdere kvalitet på faglig arbeid og undervisning sett fra bærekraftperspektiver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskravene skal bidra til refleksjon og læring, og bidra til å sikre at studenten er aktive og medansvarlige for studieprogresjonen. Arbeidskravene skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Arbeidskravene må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Se for øvrig beskrivelse av arbeidskrav under hvert enkelt emne

Vurdering og sensur

Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Innlevering av eksamensoppgave er ved avslutning av hvert emne og er beskrevet i emneplanene. 

 • BÆR6100 - Bærekraftig utvikling i eget yrke - 15 stp - Individuell semesteroppgave
 • BÆR6200 - Bærekraftsperspektiver i egen undervisning - 15 stp - Individuell prosjekteksamen

For informasjon om bruk av sensorer, se de enkelte emneplanene.

Studentenes rettigheter og plikter ved evt. ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet - storbyuniversitetet. Studentene er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Øvrig informasjon

Godkjent av prodekan for studier 02.04.2020

Endringer godkjent av prodekan for studier 27.01.2021