EPN

BÆR6200 Bærekraftperspektiver i egen undervisning Emneplan

Engelsk emnenavn
Sustainability perspectives in your own teaching
Studieprogram
Dybdekompetanse og bærekraft i eget yrke
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Hensikten med emnet er at studenten skal utvikle sin yrkesdidaktiske kompetanse for å sikre yrkesrelevant og oppdatert yrkesopplæring i tråd med fagfornyelsen og utviklingen i egen bransje i et samfunns- og bærekraftperspektiv.

Forkunnskapskrav

Emne «Bærekraftig utvikling i eget yrke» eller tilsvarende må være bestått få å kunne avlegge eksamen på BÆR6200.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap Studenten har

 • kunnskap om fagfornyelsen og nye føringer for yrkesopplæringen i læreplanene
 • kunnskap om bærekraft i yrker innen eget utdanningsprogram

Ferdigheter Studenten kan

 • analysere og eksemplifisere læreplanverket med fokus på bærekraft og kvalitet i eget yrke
 • involvere elever/lærlinger i opplæringen
 • bevisstgjøre elevene på bærekraftutfordringer i deres yrkesinteresse(r)
 • gjennomføre, vurdere og dokumentere yrkesdifferensiert undervisning og læring med fokus på bærekraft

 

Generell kompetanse Studenten kan

 • videreutvikle egen undervisning med fokus på relevans og bærekraft
 • arbeide med kontinuerlig kvalitetsforbedring av egen vurderings- og dokumentasjonspraksis for tilpasset og yrkesrelevant opplæring

Innhold

 • eget yrkes rolle, bidrag og påvirkning på omgivelsene i verdikjeden, relatert til andre yrker og bærekraftig utvikling i bransjen
 • sammenheng mellom lokalt miljø og globale miljø- og klimautfordringer knyttet til eget yrke og undervisning
 • utvikling av yrkesutøvelse i eget fagområdet i et bærekraftperspektiv
 • bærekraftdidaktikk
 • videreutvikling av egen undervisningspraksis, basert på etiske aspekter, mangfold og kjønn, analyse av læreplaner og kunnskapsutviklingen i studiet

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges: 

 1. Analysere og konkretisere innhold i læreplanverket med fokus på kvalitet og bærekraft i egen undervisning. Dette skal drøftes med kollegaer på egen eller annen egnet arbeidsplass. Arbeidskravet dokumenteres gruppevis med inntil tre studenter i gruppen, i form av en digital presentasjon på 5-10 minutter.  
 2. Utforme en plan for hospiteringen. Individuell oppgave som dokumenteres i form av et skriftlig notat på 500 ord +/-10% 
 3. Hospitering 3-5 dager i egen bransje eller yrke. Dette dokumenteres i form av en individuell logg, omfang 1000 ord +/- 10 %, i tillegg til bilder, video, skisser el. 
 4. Planlegge og gjennomføre et utviklingsarbeid knyttet til egen yrkesdifferensiert undervisning om bærekraft. Utviklingsarbeidet gjennomføres individuelt eller i grupper med inntil tre studenter. Arbeidet dokumenteres skriftlig med undervisningsplan og oppgavetekst med vurderingskriterier, evt. presentasjoner og elevvurderinger. Omfang: 1000 ord +/-10 % pr student.  

Arbeidskrav som ikke blir godkjent, kan omarbeides én gang.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering er en individuell prosjekteksamen. I eksamensbesvarelsen skal studentene beskrive og drøfte erfaringer med et utviklingsarbeid i lys av relevant teori og studiets læringsutbytter (se arbeidskrav 4). Omfang: 2000 ord +/- 10%  

 

Ny/utsatt eksamen

Ved første ny og utsatt eksamen leveres omarbeidet versjon av prosjekteksamen. Ved senere forsøk leveres ny prosjekteksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.