EPN-V2

Andrespråkspedagogikk for trinn 1–10 Programplan

Engelsk programnavn
Teaching Norwegian as a Second Language
Gjelder fra
2023 HØST
Studiepoeng
30 studiepoeng
Varighet
2 semestre
Programhistorikk

Innledning

Studiet i andrespråkspedagogikk skal gi lærere som jobber i skolen oppdatert og forskningsbasert kompetanse i temaer som dreier seg om elever med norsk som andrespråk, enten de går i egne tilbud eller er integrert i ordinære klasser.

Studiet er forankret i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning og i læreplanverket for grunnopplæringen. Andrespråkspedagogikk for trinn 1–10 tar sikte på å kvalifisere til arbeid med elever med norsk som andrespråk fra 1. til 10. trinn. Studietilbudet er en del av nasjonal strategi for videreutdanning av lærere, Kompetanse for kvalitet, og gjennomføres på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

Målgruppe

Målgruppen for videreutdanning i andrespråkspedagogikk (30 studiepoeng) er lærere som underviser på 1.–10. trinn i grunnskolen.

Opptakskrav

Opptakskrav er godkjent lærerutdanning innrettet for undervisning i grunnskolen med minst 30 studiepoeng i norsk. Søkere med bestått førskole- eller barnehagelærerutdanning må i tillegg også dokumentere PAPS 1+2 eller GLSM 30 og 30 studiepoeng i matematikk eller norsk rettet mot barnetrinnet eller GLSM 60 studiepoeng. Studenter som får studieplass, må være i arbeid som lærer eller ha kontakt med en skole der det er mulig å ta aktivt del i undervisning i norsk som andrespråk. Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom søkeren kun mangler faget hun/han søker opptak til, for å fullføre lærerutdanningen sin.

Læringsutbytte

Se emneplanene.

Innhold og oppbygging

Studiet tilbys som to emner à 15 studiepoeng. Emne 2 bygger på emne 1. Studiet er organisert med tre undervisningssamlinger i hvert semester. Mellom samlingene arbeider deltakerne med selvstudium av pensumtekster, utprøving av ulike aktiviteter i egen (eller lånt) klasse, erfaringsdeling med kolleger og innlevering av oppgaver på OsloMets digitale læringsplattform (se under avsnittet om arbeidskrav).

Overordnete mål for begge emnene er å gi ny forskningsbasert kunnskap om andrespråkslæring og erfaring med andrespråkspedagogikk. Dette gjelder både for elever som får særskilt språkopplæring i egne grupper og for elever med norsk som andrespråk som er integrert i ordinær undervisning.

I tråd med innholdet i LK20 vil estetiske arbeidsformer, praktiske aktiviteter og bruk av digitale verktøy vektlegges. Digital kompetanse er derfor integrert i studiet, både som et eget tema, som redskap i studentenes egen læringsprosess, og i erfaringsdeling og diskusjon knyttet til faglige emner og utforming av læringsaktiviteter for elevene.

Kartlegging av språkkompetanse er et sentralt tema i opplæring av elever med norsk som andrespråk, og studentene vil bli kjent med ulike kartleggingsverktøy, utprøving av disse og dessuten reflektere og diskutere bruken av tester og kartlegging av språk.

De ulike temaene knyttes til LK20, både til læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og læreplanen i norsk. Studentene skal få erfaring med analyse og sammenlikning av disse to planene, og diskutere hvordan planene kan implementeres i undervisningen. Studentene skal også se andrespråkspedagogikken i lys av læreplan i morsmål for språklige minoriteter.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

2. semester

Arbeids- og undervisningsformer

I begge emner vil arbeidskrav være knyttet til faglig refleksjon, praksiserfaringer og kunnskapsdeling på egen skole, og arbeidskravene vil kunne tilpasses den aldersgruppa elever som lærerne på kurset har på sin skole. Fagdidaktiske problemstillinger er en viktig del av studiet, dessuten det å bruke og drøfte ulike læringsmiljøer, undervisningsmetoder, hjelpemidler og lærebøker.

I tillegg til undervisning blir samlingene brukt til diskusjoner og erfaringsdeling, blant annet med utgangspunkt i praksisopplegg deltakerne gjennomfører på egen skole. Mellom samlingene vil studenten få ulike arbeidskrav som knytter samlingenes tema til utvikling av kompetanse og erfaringsdeling på egen arbeidsplass. Studentene skal delta i refleksjonsoppgaver knyttet til egen praksis. Arbeidskrav kan være både muntlige og skriftlige, individuelle og i grupper.

Studentene arbeider i faste grupper gjennom hele studieåret og vil gjennom studiet arbeide med digitale læringsressurser og prøve ut og reflektere over bruk av slike ressurser i andrespråkslæring. I begge emnene vil det bli lagt vekt på relevante og læringsfremmende vurderingsformer for andrespråkselever. Videreutdanningen vil ha en tydelig praksisforankring der målet er læring gjennom kompetanseutvikling på egen arbeidsplass, utvikling av læringsfellesskapet studentene imellom, samt utvikling av studentens profesjonalitet og rolle som lærer for elever med norsk som andrespråk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er krav om at studenten må delta på samlingene og utføre arbeidsoppgaver som er inkludert i studiet. Det er krav om tilstedeværelse på minst 80 prosent av samlingene på OsloMet. Dette begrunnes med at studentene i de fysiske samlingene skal arbeide med refleksjon og læringsprosesser i grupper. Fravær utover 20 prosent, eller mer enn én samling, medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil etter vurdering av studieleder og avtale med fagansvarlig kunne få kompensatoriske oppgaver. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn. Krav om innhold og omfang til det kompensatoriske arbeidet avhenger av de faglige og didaktiske perspektivene studenten har mistet på grunn av fraværet.

Det er knyttet arbeidskrav til hvert emne. Retten til å gå opp til eksamen i emne 1 og 2 forutsetter godkjente arbeidskrav. For nærmere informasjon om innholdet i arbeidskrav, se den enkelte emneplan. Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Arbeidskrav vurderes til «Godkjent» eller «Ikke godkjent». Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen «Ikke godkjent», har anledning til ett nytt forsøk. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk.

Nærmere informasjon om arbeidskrav finnes i den enkelte emneplan.

Vurdering og sensur

Vurderings-/eksamensformer

For nærmere informasjon om avsluttende vurdering, se emneplanene.

Vurderingskriterier

A: Viser fremragende kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i andrespråkspedagogikk. Viser fremragende evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Arbeidet er svært godt og korrekt formulert språklig.

B: Viser meget gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i andrespråkspedagogikk. Viser meget god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Arbeidet er meget godt og korrekt formulert språklig.

C: Viser gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i andrespråkspedagogikk. Viser god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Arbeidet er godt og korrekt formulert språklig.

D: Viser begrensede kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i andrespråkspedagogikk. Viser begrenset evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Arbeidet er delvis godt og korrekt formulert språklig.

E: Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i andrespråkspedagogikk. Viser noe evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Arbeidet tilfredsstiller minimumskravene til god og korrekt språklig framstilling.

F: Har utilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i andrespråkspedagogikk og/eller arbeidet tilfredsstiller ikke minimumskrav til god og korrekt språklig framstilling. Arbeidet viser dårlig evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen blir arrangert på samme måte som ordinær eksamen. Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen går fram av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Øvrig informasjon

Programplan for andrespråkspedagogikk for trinn 1–10

Teaching Norwegian as a Second Language

30 studiepoeng

Videreutdanning, deltid

Oppdragsstudium

Studieprogramkode: ASPRO

Emnekoder: Emne 1: ASPR6100 Emne 2: ASPR6200

Godkjent av utdanningsutvalget 14. januar 2020

Gjeldende fra høstsemesteret 2021

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning