EPN-V2

ASPR6200 Andrespråkspedagogikk 2 Emneplan

Engelsk emnenavn
Teaching Norwegian as a Second Language 2
Studieprogram
Andrespråkspedagogikk for trinn 1–10
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emne 2 inneholder en videreføring av de grunnleggende temaene i emne 1, samt fokusere på lesing og skriving av fagtekster og ulike digitale ressurser i opplæringen. Organisering og tilrettelegging av opplæringen og kartlegging av elevenes språkferdigheter er også viktige fagområder. Her vil en særlig se på hvilke ressurser elevene har med seg både språklig og kulturelt, og hvordan samarbeid med foreldre kan utvikles. I denne sammenhengen vil demokratiperspektiver på undervisning av flerspråklige elever tematiseres.

Forkunnskapskrav

Opptak på programmet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om arbeid med lesing og skriving av fagtekster
 • kunnskap om sjangerpedagogikk
 • kunnskap om ulike modeller for organisering og opplæring for andrespråkselever
 • kjennskap til digitale ressurser for andrespråkselever i grunnskolen
 • kunnskap om kartlegging og vurdering av andrespråkselevers språkferdigheter

Ferdigheter

Studenten kan

 • legge til rette for god opplæring av elever som har norsk som andrespråk
 • kartlegge, analysere og vurdere andrespråkselevers muntlige og skriftlige ferdigheter
 • veilede andrespråkselever i utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter i ulike fag
 • bruke relevante læreplaner for elever med norsk som andrespråk
 • bruke elevenes flerspråklige kompetanse som ressurs i opplæringen

Generell kompetanse

Studenten kan

 • analysere, drøfte og vurdere fagdidaktiske problemstillinger rundt andrespråkselever
 • være en ressursperson i andrespråksundervisning og samarbeide med andre lærere, som for eksempel morsmålslærere og tospråklige faglærere

Arbeids- og undervisningsformer

Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; forelesninger, dialog, gruppearbeid, veiledning individuelt og i grupper, refleksjonsnotater knyttet til undervisning og egen praksis samt vurdering av elevarbeider. Selvstudium utgjør en vesentlig del av emnet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav. For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se undervisningsplanen (jf. også programplanen). Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Kollegadeling. Studenten skal legge fram et valgfritt emne fra kurset om andrespråkspedagogikk for kollegaer på skolen der studenten arbeider. I tillegg leveres en skriftlig refleksjon over dette framlegget. Omfang: 700 ord (+/-10%).
 • Gjennomføre kartlegging av én eller flere elevers språkferdigheter ved hjelp av et kartleggingsverktøy. Resultatene presenteres muntlig for medstudenter på samling.
 • Vurdering av en digital læringsressurs i gruppe. Formålet er å kunne bruke og vurdere ulike digitale ressurser. Resultatet skal deles med medstudentene i OsloMets digitale læringsplattform.
 • En gruppeoppgave der studentene skal planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg med andrespråkselever knyttet til faglige og didaktiske tema og bruk av pensumlitteratur + ev. annen relevant litteratur. Deretter drøftes erfaringene i en felles skriftlig fagartikkel. Omfang: 2000-3000 ord.

Nærmere retningslinjer knyttet til arbeidskravene gis i undervisningsplanen. For utfyllende informasjon om arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter, se også programplanen.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen på om lag 25 minutter. En forberedt og en uforberedt del.

Muntlig eksamen blir avholdt på OsloMet.

Ny og utsatt eksamen

Se programplanen.

Hjelpemidler ved eksamen

Egne notater til den forberedte delen, ingen hjelpemidler til den uforberedte delen

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykk

Gradert karakter, A-F.

Vurderingskriterier

Se programplanen.

Sensorordning

Det blir benyttet intern og ekstern sensor.