EPN

ASPR6100 Andrespråkspedagogikk 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Teaching Norwegian as a Second Language 1
Studieprogram
Andrespråkspedagogikk for trinn 1–10
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emne 1 vil inneholde grunnleggende temaer innenfor andrespråkspedagogikk, flerspråklighet, språklæring og språkutvikling, herunder utvikling av muntlige ferdigheter og elevaktive læringsformer. Videre vil grunnleggende lese- og skriveopplæring for elever med norsk som andrespråk, estetiske arbeidsformer og bruk av skjønnlitteratur i andrespråksopplæring vektlegges.

Forkunnskapskrav

Opptak på programmet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om teorier om flerspråklighet, andrespråklæring og -utvikling
 • kunnskap om den første lese- og skriveopplæringen for andrespråkselever, også for elever på mellom- og ungdomstrinn
 • kunnskap om betydningen av muntlige ferdigheter i andrespråksutvikling
 • kunnskap om hvordan estetiske arbeidsmåter og bruk av skjønnlitteratur kan være stimulerende for identitetsutvikling, danning og språklæring
 • innsikt i relevante læreplaner, lovverk og styringsdokumenter som regulerer opplæring for elever med norsk som andrespråk og lærerrollen i en flerkulturell kontekst

Ferdigheter

Studenten kan

 • legge til rette for språkutviklende og elevaktive arbeidsmåter i opplæringen
 • legge til rette for god lese- og skriveopplæring for andrespråkselever
 • analysere mellomspråkstrekk i elevtekster
 • analysere og vurdere skjønnlitterære tekster med tanke på andrespråkslesere 
 • bruke ulike litteraturdidaktiske arbeidsmåter  
 • veilede andrespråkselever i utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • gjøre rede for ulike trekk i det norske språket som kan være utfordrende for andrespråkselever
 • reflektere kritisk omkring kulturmøter og litteraturdidaktiske problemstillinger 
 • reflektere over og vurdere språkets rolle i undervisning og læring i en skole preget av språklig og kulturelt mangfold
 • formulere faglig innsikt om andrespråkslæring muntlig og skriftlig

Innhold

 • Grunnleggende temaer innenfor andrespråkspedagogikk og flerspråklighet
 • Språklæring og språkutvikling
 • Lese- og skriveopplæring
 • Muntlige ferdigheter
 • Litteraturdidaktikk
 • Norsk språk i et kontrastivt perspektiv
 • Mellomspråksanalyse

Arbeids- og undervisningsformer

Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer; forelesninger, dialog, gruppearbeid, veiledning individuelt og i grupper, litteraturstudier, refleksjonsnotater knyttet til undervisning og egen praksis samt vurdering av elevtekster. Selvstudium utgjør en vesentlig del av emnet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav. For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se undervisningsplanen (jf. også programplanen). Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • En gruppeoppgave der studentene skal planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg med andrespråkselever knyttet til faglige og didaktiske tema. Deretter drøftes erfaringene i et felles skriftlig notat med bruk av pensumlitteratur og eventuelt annen relevant litteratur. Omfang: 2000-2500 ord. 
 • En individuell fagartikkel om bruk av estetiske arbeidsmåter i litteraturundervisning etter nærmere omtale i undervisningsplanen. Omfang: 1600 ord (+/-10%). Arbeidskravet forutsetter også deltaking i prosessorientert arbeid på en av samlingene.
 • Individuell oppgave der studenten utformer en plakat om norsk språk i et kontrastivt perspektiv. Omfang: En plakat per student. Plakaten presenteres for medstudenter på samlingen.

Nærmere retningslinjer knyttet til arbeidskravene gis i undervisningsplanen. For utfyllende informasjon om arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter, se også programplanen.

Vurdering og eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen over 10 dager. Omfang 2500 ord (+/-10%). 

Ny og utsatt eksamen

Se programplanen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykk

Gradert karakter, A-F.

Vurderingskriterier

Se programplanen.

Sensorordning

Eksamen vurderes av to interne sensorer og tilsynssensor.

Opptakskrav

Se programplanen.