EPN

TKDF1000 Tverrfaglig prosjektarbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Interdisciplinary project work
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
Omfang
10 stp.
Studieår
2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal gjennomføre et prosjekt innenfor et gitt tema. Sluttproduktet skal være en fysisk prototyp. Studentene skal tilegne seg kunnskaper innen samarbeid, prosjektarbeid, materialbruk og rapid prototyping.

Studentene vil bli inndelt i grupper. Gruppene settes sammen på en måte som legger til rette for tverrfaglig samarbeid. Gjennom semesteret tilbys kurs og samlinger med relevant innhold for oppgaven. Verktøy, utstyr og materialer i OsloMet Makerspace står til gruppenes disposisjon. 

Emnet har fire obligatoriske samlinger med krav om 75 % tilstedeværelse. Fravær fra oppstartssamlingen krever sykemelding eller forhåndsgodkjenning. Det er også krav om at samtlige studenter deltar på minst tre veiledninger gjennom semesteret.

Det ferdige produktet presenteres mot slutten av semesteret.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav. 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne beskrives studentens kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse slik:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om hensiktsmessig gjennomføring av prosjektarbeid og problemløsning i gruppe
 • har innsikt i produktutvikling, fra idé til prototype eller ferdig produkt
 • kjenner bruksområdene til verktøyene som finnes i Makerspace

Ferdigheter

Studenten: 

 • kan gjennomføre produktutvikling fra idé til prototyp for et fysisk eller digitalt produkt
 • kan bruke utvalgte verktøy i Makerspace
 • kan regulere egen fremdrift i prosjektgjennomføringen
 • kan kommunisere egen spesialisert fagkunnskap til ei tverrfaglig gruppe

Generell kompetanse

Studenten:

 • har kunnskap og ferdigheter til å velge ut relevante materialer, metoder og redskaper
 • kan arbeide i tverrfaglige grupper og ser sammenhenger på tvers av disipliner
 • behersker metoder for utforming og gjennomføring av prosjekter
 • kan formidle problemstilling, idé og produkt til andre

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning er lagt opp som fire obligatoriske samlinger, og obligatorisk veiledning, samt med frivillige kurs og temaforelesninger.

Emnet innledes med en obligatorisk oppstartsamling hvor det gis praktisk informasjon, studentene blir inndelt i grupper og får tildelt prosjekt. Hver gruppe får en veileder, som skal følge opp gruppen og hjelpe i utviklingen av det ferdige produktet.

Gjennom de første ukene skal studentene snevre inn prosjektbeskrivelsen og levere en liste med målbare leveranser samt en foreslått tidslinje og eventuelle behov for ressurser/ opplæring.

I løpet av semesteret vil studentene presentere sin idé til hele klassen. På siste samling presenteres et ferdig produkt som beskrevet nedenfor.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen:

 • Obligatorisk deltagelse på 75% av samlingene samt delta på tre veiledninger med sin prosjektgruppe
 • Detaljert prosjektbeskrivelse etter mal, samt spesifisering av nødvendige ressurser
 • Presentasjon av prosjektplan i samling nr. 2
 • Statusrapport, inkludert endringer i prosjektbeskrivelsen, leveres før samling 3

Vurdering og eksamen

Muntlig produktpresentasjon i gruppe. 

Studentene presenterer sitt endelige arbeid, inkludert sluttprodukt, offentlig og fremfor et panel bestående av representanter fra flere fagmiljø ved TKD. 

Gruppen får en samlet karakter som ikke kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått.

Sensorordning

Produkt og presentasjon vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensur brukes jevnlig. 

Opptakskrav

Opptak til emnet kan gis til studenter med "Generell studiekompetanse".