EPN

SSA4100 Sosialpolitikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Social Policy
Studieprogram
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en fordypet innsikt i hvordan de ulike forsørgelsessystemene - arbeidsmarkedet, familien, den frivillige sektor og trygde- og sosialhjelpsordningene er knyttet sammen i Norge og andre land i Europa. Det gir innsikt i hvordan klasse, kjønn og etnisitet har influert på utviklingen av velferdstiltak. Sentrale normative begrunnelser for velferdstiltak som rettferdighet, likhet og solidaritet belyses. Utfordringer til velferdsstaten som demografiske endringer, innvandring, globalisering, privatisering og konkurranseutsetting blir drøftet i lys av eksisterende forskning. Velferdspolitikk for barn drøftes som et eget tema.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet har studentene følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om hva som særpreger den norske velferdsstaten og den nordiske modellen i forhold til velferdsstaten i andre land i Europa, som Storbritannia,Tyskland og i Sør-Europa
 • kunnskap om de faktorer som har skapt særtrekkene ved de ulike velferdssystemene, med vekt på klasse, kjønn og etnisitet.
 • kunnskap om arbeidsmarkedet, arbeidsmarkedspolitikken og arbeidslinja
 • innsikt i familiens rolle som forsørgelsessystem, endringer i familiemønstre og ulike typer familiepolitiske tiltak
 • innsikt i de faktorer som skaper fattigdom og sosial eksklusjon for ulike befolkningsgrupper, herunder barn
 • kunnskap om hvordan økonomiske, demografiske, politiske og ideologiske endringer påvirker velferdspolitikken
 • innsikt i hva globaliseringen betyr for utviklingen av velferden og velferdstiltakene i Norge og andre land

 

Ferdigheter

Studentene kan

 • analysere likheter og forskjeller mellom velferdstiltak i Norge og andre land
 • analysere velferdsordninger i lys av bakenforliggende sosialpolitiske prinsipper og ideologier
 • problematisere analytiske kategorier og måleinstrumenter innen velferdsforskningen
 • anvende sentrale teorier og begreper i eget skrivearbeid
 • gjøre bruk av data fra ulike kilder i slike sammenligninger, som Statistisk sentralbyrå, OECD, Eurostat og MISSOC
 • hente litteratur fra elektroniske tidsskriftsbaser

 

Generell kompetanse

Studentene kan

 • drøfte sterke og svake sider ved ulike typer sosialpolitiske tiltak og dilemmaer i velferdspolitikken
 • vurdere hvordan aktuelle samfunnsendringer og endringer i holdninger og verdier påvirker velferdspolitikken, rammene og innholdet i arbeidet i sosial- og helsetjenestene

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger og studentaktive læringsformer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav

Vurdering og eksamen

Studentene skal ha en 72 timers individuell hjemmeeksamen over oppgitt emne. Omfanget på besvarelsen skal være 8 sider (+ / - 10 prosent).,calibri, pkt. 12, 1.5 linjeavstand, tabeller og referanser ikke inkludert.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.  

Emneansvarlig

Ivar Lødemel