EPN

SSA4000 Teorier i sosialt arbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Social Work Theories
Studieprogram
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet utdyper og eksemplifiserer hvordan ulike teoretiske perspektiver kan anvendes på forskjellige sosialfaglige problemstillinger og viser teorienes relevans i utviklingen av kunnskap. I undervisningen legges det blant annet vekt på å problematisere profesjonsforståelse, kunnskapsforståelse, dilemmaene som preger sosialt arbeid, helhetlig forståelse og kontekstens betydning i sosialfaglig arbeid. I tillegg viser emnet utviklingslinjer, overgripende sammenhenger og motsetninger innen fagfeltet. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskap

Studentene har

  • inngående kunnskap om klassiske og nyere teorier i sosialt arbeid, sammenhengen mellom dem og deres anvendelse i sosialfaglig arbeid
  • inngående kunnskap om sentrale perspektiver og teorier som kan anvendes i analyse av fenomener og profesjonsutøvelse knyttet til omsorgs-, endrings- og velferdsarbeid

Ferdigheter

Studentene

  • har inngående kunnskap om og forståelse for klassisk og nyere teori i sosialt arbeid
  • kan anvende oppdatert forskningskunnskap og teoretiske perspektiver i sosialt arbeid i analyse og drøfting av sentrale sosialfaglige problemstillinger
  • kan selvstendig anvende teoretiske perspektiver i egne faglige arbeider

Generell kompetanse

  • Studenten kan reflektere krititisk over hvordan ulike teorier og perspektiver kan bidra til å belyse sosialfaglige problemstillinger og utøvelsen av sosialt arbeid
  • Vise innsikt i sentrale verdibaserte og yrkesetiske problemstillinger.
  • Fremstille skriftlige arbeider i henhold til akademiske vitenskapelige formkrav

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger, oppgaveløsning i grupper og diskusjoner. I tillegg kommer studentenes selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha fått godkjent en skriftlig gruppeoppgave. Oppgaven er på maks 5 sider, inklusive referanser og litteraturliste. 

Dersom gruppeoppgaven ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 4 dager. Besvarelsen skal ha et omfang på 9 sider (+/- 10 prosent). Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.