EPN

SOS3110 Fordypning i sosialt arbeid og praksisstudium Emneplan

Engelsk emnenavn
Specializationin social work- placement training
Studieprogram
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er en fordypning i sosialt arbeid med utgangspunkt i praksis. Emnet har fokus på kunnskap, forståelse og ferdigheter når det gjelder sammenheng mellom egen praksisutøvelse og samfunns-  og organisasjonsnivå. 

Forkunnskapskrav

Studentene må ha fullført og bestått 2. studieår av bachelorprogrammet i sosialt arbeid. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap  

Studenten:  

 • har bred kunnskap om relevante teorier og modeller for samhandling og kommunikasjon.  

 • har bred kunnskap om marginalisering og ekskluderingsmekanismer som har betydning for klientgruppene på praksisplassen.  

 • har bred kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid på ulike nivåer.  

 • har kunnskap om politiske og organisatoriske forholds (ledelse, organisasjonskultur, resurser) påvirkning for profesjonsutøvelsen. 

 • har bred kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i et samfunn i endring. 

 • har bred kunnskap om kritisk refleksjon over egen praksis. 

 

Ferdigheter  

Studenten: 

 • kan anvende ulike kommunikasjonsferdigheter i samhandling med individer og grupper. 

 • kan kritisk anvende ulike teoretiske perspektiver og metoder knyttet til praksisplassen.  

 • kan anvende teoretiske perspektiver på tverrfaglig samarbeid.  

 • kan diskutere ledelse og organiseringens betydning for utøvelsen av sosialt arbeid. 

 • kan drøfte forholdet mellom samfunnsutvikling, kunnskapsutvikling og forskning.  

 • kan reflektere over hvordan profesjonsidentitet formes innenfor ulike organisasjonskontekster. 

 • kan reflektere over eget handlingsrom i ulike organisasjoner.  

 

Generell kompetanse 

Studenten:  

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger. 

 • har innsikt i og kan reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav i tjenesteutøvelse.  

 • har innsikt i hvordan dømmekraft kan utvises i situasjoner med mangelfull og/eller motstridende informasjon og identifisere mulighetsrom innen ulike profesjonelle og institusjonelle kontekster.  

 • har innsikt i hvordan egen praksisutøvelse fremmer eller hemmer likeverd, inkludering og mestring for ulike individer og grupper i samfunnet.  

 • har innsikt og en kritisk forståelse av digital kommunikasjon i profesjonell praksis og samhandling.  

Arbeids- og undervisningsformer

I dette emnet anvendes ulike pedagogiske virkemidler. Praksis ute i feltet, veiledning og omvendt undervisning. Omvendt undervisning er en prosessbasert tilnærming som består av tre faser som bygger på hverandre; studentenes egen forarbeid, samling på universitetet og etterarbeid i gruppe/ individuelt. Praksis strekker seg over ca.12 uker. Studentene har også studiedager underveis i praksisperioden.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha følgende arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter godkjent:

1. Praksis. Praksisveileder anbefaler praksis godkjent, eller ikke godkjent. Endelig godkjenning gis av utdanningen. Det stilles krav til 80 % tilstedeværelse på praksisstedet. Godkjenning av praksis er regulert av praksisreglementet: https://student.oslomet.no/studier/-/studieinfo/programplan/SOSH/2022/H%C3%98ST

2. Obligatorisk deltakelse på praksisforberedende seminar og midtveisseminar, med mulig fravær på inntil 1 dag. Fravær utover 1 dag utløser kompenserende arbeidskrav. Arbeidskravets omfang vil øke med omfanget av fraværet. Manglende innlevering av arbeidskrav medfører tap av eksamensretten.

3. Skriftlig arbeidskrav; læringskontrakt

4. Skriftlig arbeidskrav; refleksjonsnotat på 3-4 sider

Dersom skriftlige arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å levere omarbeidet versjon én gang, innen angitt frist.

Obligatoriske aktiviteter og arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Studentene leverer en individuell skriftlig praksisoppgave på 11-13 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges. 

Vedlagt praksisoppgaven skal det ligge en oversikt over selvvalgt pensum som omfatter 300 sider. Nærmere opplysninger om kriteriene for selvvalgt pensum gis i praksisforberedende seminar.

Studenter som ikke består praksisoppgaven kan levere omarbeidet versjon til ny eksamen èn gang. Studenter som stryker to ganger må levere ny problemstilling.  

En eventuell ny og utsatt eksamen blir arrangert påfølgende semester. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.   

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.   

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene. En students kontaktlærer kan ikke være sensor. 

Emneansvarlig

Ragnhild Fugletveit og Ida Merete Solvang