EPN-V2

SFV5100 Digital revolusjon? Samfunnsvitenskapelige perspektiv på teknologi i helse- og sosialsektoren Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital revolution? Social science perspectives on technology in the health and social care sector
Studieprogram
Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i biomedisin
Masterstudium i farmasi
Master Programme in Applied Social Sciences - Study Option International Social Welfare and Health Policy
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern
Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid
Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Digitalisering medfører en gjennomgripende endring av samfunnet vi lever i, og omtales blant annet som Den fjerde industrielle revolusjon. Men hva innebærer digitalisering i praksis? I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om og forståelse for hvordan teknologi og digitalisering både påvirker og påvirkes av sosiale forhold. Emnet vil ha søkelys på digitaliseringen av velferdsstatens helse- og sosialtjenester, og særlig på tjenesteyterne og tjenestemottakerne. Emnet vil beskrive hvordan utfordringer med å ta i bruk ny teknologi på bakken henger sammen med de juridiske, politiske, økonomiske, organisatoriske og materielle rammene for digitaliseringen/tjenestene.

Emnet vil også vise hvordan teknologiutviklingen skjer innen en historisk og samfunnsmessig kontekst; at teknologier inngår i, og preges av, heterogene nettverk av mennesker og gjenstander; at teknologier er fortolkningsmessig fleksible; og at teknologiske nyvinninger kan være til gavn for noen og ulempe for andre, og har en inkluderings- og ekskluderingsfunksjon. Ved å følge konkrete helse- og velferdsteknologier på deres vei fra produsent til sluttbruker, lærer studentene også om hvordan samspillet mellom teknologiens utforming, brukernes erfaringer og sentrale normer i demokratiske samfunn har betydning for implementeringsprosessen.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • avansert kunnskap om tilsiktede og utilsiktede konsekvenser av digitaliseringsprosesser
  • inngående kunnskap om sentrale samfunnsmessige utfordringer og muligheter ved implementering av ny teknologi
  • fordypet innsikt i ulike teoretiske perspektiver på teknologi og digitalisering

Ferdigheter

Studenten kan

  • analysere komplekse utviklings-, implementerings- og bruksprosesser
  • identifisere utfordringer og muligheter ved implementering av konkrete nye teknologier
  • anvende ulike analysestrategier for å studere teknologi og digitalisering i velferdsstatens helse- og sosialtjenester

Generell kompetanse

Studenten kan

  • tenke kritisk om utvikling, implementering, regulering og bruk av teknologi
  • forstå hvilken rolle samfunnet spiller for teknologiutviklingen, og rollen teknologi spiller på samfunnsutviklingen
  • bidra kritisk og konstruktivt i endringsprosesser hvor teknologi skal inn i helse- og sosialtjenester

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, studentenes presentasjon av ulike tekster, gruppearbeid og diskusjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • Gjennomføre en miniundersøkelse i gruppe innen temaet implementering av teknologi eller digitalisering av helse- eller sosialsektoren. Gruppestørrelsen skal være på 2-5 studenter. Gruppen skal levere en oppgave på 10 sider (+- 10 %). Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5. Referanselisten teller ikke med i sideantallet.

Arbeidskravet må være godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til at gruppen leverer en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell semesteroppgave. Oppgaven skal ha et omfang på 10 sider (+/- 10 prosent). Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5. Referanselisten teller ikke med i sideantallet.

Semesteroppgaven skal skrives som et essay som bygger på miniundersøkelsen fra arbeidskravet. I Essayet skal studenten anvende teori til å analysere funnene fra miniundersøkelsen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Erik Børve Rasmussen

Marit Haldar