EPN

SFV4800 Forberedelse til masteroppgaven - kvantitativ metode Emneplan

Engelsk emnenavn
Master Thesis Preparation Workshop - Quantitative Methods
Studieprogram
Master Programme in Applied Social Sciences - Study Option International Social Welfare and Health Policy / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene som tar emnet «Anvendt analyseverksted» får mulighet til å lære mer om forskningsprosessen, ulike kvantitative design og sammenhengen mellom empiriske analyser og sosialfaglig/sosialpolitisk kunnskap. Emnet har en praktisk tilnærming og passer for studenter som ønsker å benytte kvantitativ metode i sin masteroppgave.

Emnet vil gi innføring i forskningsprosessen, ulike kvantitative forskningsdesign og analyseteknikker, variabelkoding, sammenhengen mellom teori og analyseopplegg, og hvordan denne prosessen framstilles i et vitenskapelig artikkelformat. Studentene vil få mulighet til å velge ett av flere forhåndsdefinerte sosialfaglige/sosialpolitiske temaområder med tilhørende forskningsdata og tema-spesifikt pensum. Studentene arbeider i løpet av kurset med å lese og søke litteratur, utvikle problemstilling, analysere data og skrive et kurs-paper innenfor ett av de forhåndsdefinerte temaene.

For å se hvilke temaer/data som tilbys neste semester, se denne siden (ekstern lenke).

Forkunnskapskrav

For masterstudenter fra Master i sosialfag må emnet SFF4110 eller SFF4100 (eventuelt SIW4210 eller SIW4200) være gjennomført og bestått for å kunne velge «Anvendt analyseverksted». Søkere fra andre masterstudier må ha fullført og bestått kvantitativ metode på minimum 5 studiepoeng.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • Avansert kunnskap om forskningsprosessen, ulike kvantitative design, datatilrettelegging, sammenheng mellom teori og analyse.
  • Inngående kunnskap om ulike kvantitative analyseteknikker, praktisk gjennomføring av kvantitative analyser og fortolkning av resultater.
  • Avansert kunnskap om presentasjon av resultater og formidling av kvantitative studier.
  • Inngående kunnskap om det valgte deltemaet.

Ferdigheter

Studenten kan

  • Finne frem, forholde seg kritisk til og anvende relevant litteratur innen et avgrenset tematisk område.
  • Arbeide selvstendig med praktisk tilrettelegging, analyse og fortolkning av kvantitative data.
  • Analysere empirisk forskning basert på kvantitative data.
  • Forstå kvantitative forskningsartikler og presentere eget forskningsspørsmål, analyser resultater og konklusjoner i artikkelform.

Generell kompetanse

Studenten

  • Kan anvende teoretiske perspektiver, tidligere forskning og ferdigheter i kvantitativ metode på nye områder for å gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter.
  • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen kvantitativ metode.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformer er forelesninger, e-forelesninger, seminarundervisning og gruppeveiledning. Hovedvekten ligger på studentaktiv undervisning i verkstedsform

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er ingen obligatoriske arbeidskrav i dette emnet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er et individuelt skriftlig arbeid i artikkelformat.  Artikkelen skal ha et omfang på 10 sider (+/- 10 prosent), Calibri, pkt. 12, 1.5 linjeavstand, inkludert figurer og tabeller. Artikkelen skal gjøre bruk av selvvalgt pensum.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene. 

Opptakskrav

Du kan søke opptak til dette emnet utenom masterutdanningen.

Opptakskrav: Opptak til et masterstudium og ha fullført og bestått kvantitativ metode på minimum 5 stp.

Emneansvarlig

Nan Bakkeli