EPN

SFV4500 Anvendt analyseverksted - kvalitativ metode Emneplan

Engelsk emnenavn
Applied analyses workshop - qualitative method
Studieprogram
Master Programme in Applied Social Sciences - Study Option International Social Welfare and Health Policy / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet handler om språkets makt i offentlige tekster som sirkulerer mellom profesjonelle og brukere i velferdsstaten. Velferdsstaten virker og eksisterer gjennom tekster. Tekster så forskjellige som NOUer, journaler, stortingsmeldinger, nyhetsreportasjer og møtereferater bidrar til å forme politikk og påvirker viktige beslutningsprosesser. Hvordan en «klient», «bruker», «pasient» eller «beboer» fremstilles i en journal kan få avgjørende betydning for personens videre liv. Emnet fokuserer på språk som en maktfaktor i velferdsstaten og i møte med den enkelte klient.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har innsikt i

  • ulike tekstanalytiske tradisjoner
  • ulike teorier om makt og språk
  • ulike tekstsjangre med betydning for velferdssamfunnet

Ferdigheter

Kandidaten kan selvstendig

  • diskutere anvendeligheten av ulike tekstanalytiske metoder
  • analysere ulike velferdstekster
  • reflektere over språk og tekst som maktfaktorer innenfor velferdssamfunnet og i eget arbeid

Generell kompetanse

  • Studenten kan reflektere kritisk over etiske konsekvenser av kvalitativ forskning og analyse

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp med en kombinasjon av forelesninger og praktisk analysearbeid i grupper og gjennom plenumsdiskusjoner. Studenten får et reflektert forhold til analyseredskapene gjennom selvstendig arbeid med ulike typer tekster.

Det praktiske analysearbeidet foregår i form av to skriveseminar. I forkant av første seminar leverer studenten inn et førsteutkast til essay. Det gis tilbakemelding fra seminaransvarlig på første seminar. I forkant av andre seminar leverer studenten et bearbeidet utkast av eget essay, og leser to medstudenters førsteutkast. På det andre seminaret skal studenten gi skriftlige og muntlige opponentkommentarer på disse. For å få opponentkommentarer og tilbakemelding fra seminarleder, forutsettes deltakelse i begge seminar.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav og obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er et essay med utgangspunkt i en selvvalgt foreliggende tekst. I essayet skal studenten analysere den selvvalgte teksten med utgangspunkt i en av analysemetodene på pensum. Valg av analysemetode skal begrunnes ut fra dens anvendelighet i forhold til valgte problemstilling og tekst.  

Besvarelsen skal ha et omfang på 10 sider (+/- 10 prosent). Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av essayet til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Marit Haldar