EPN-V2

SFF5000 Vitenskapsteori Emneplan

Engelsk emnenavn
Philosophy of Social Science
Studieprogram
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern
Masterprogram i sosialfag: Studieretning familiebehandling
Masterstudium i sosialfag - studieretning familiebehandling, deltid
Masterprogram i sosialfag
Masterprogram i sosialfag
Enkeltemner knyttet til masterprogram i sosialfag
Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid
Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Vitenskapsteori er studiet av vitenskapelig kunnskap og aktivitet. Emnet omhandler samfunnsvitenskapenes grunnlag og tar opp spørsmål med relevans for profesjonelt sosialt arbeid og arbeidet med masteroppgaven. Aktuelle tema er verdiers rolle i forskning, realisme/sosialkonstruktivisme, evidensbasert praksis og politikk, grunntrekk i sosial virkelighet, kriterier for fortolkning, kausale slutninger m.m.

Emnet innbefatter analyse og diskusjon av relevant samfunnsforskning. Emnet henger nært sammen med masterstudiets øvrige emner og utvikling av masteroppgave.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • inngående innsikt i sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner med relevans for sosialfagene
 • avansert kunnskap om teorier og begreper som gjør det mulig å reflektere systematisk over samfunnsvitenskapelig virksomhet og sosialfaglig praksis.
 • avansert kunnskap om kvantitative og kvalitative metoders teoretiske forankring

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere og diskutere samfunnsforskning ved bruk av sentrale vitenskapsteoretiske begrep og teorier
 • analysere og vurdere vitenskapsteoretiske posisjoner i faglitteratur
 • vurdere og diskutere vitenskapsteoretisk forankring av eget forskningsprosjekt

Generell kompetanse

Studenten har

 • kan kommunisere om forholdet mellom forskning og teorier om forskning.
 • kan analysere grunnlaget for forskningsresultater.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, e-forelesninger, tilbakemelding på arbeidskrav og kollokviegrupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Essay på 500 ord (+-10%).
 • Arbeidskrav 2: Essay på 500 ord (+-10%).
 • Arbeidskrav 3: Essay på 500 ord (+-10%).

Essayene skal drøfte ulike sider ved pensum og evt. også trekke inn eget masterprosjekt eller relevante eksempler på forskning. Det blir gitt en liste over mulige tema for essay når emnet starter.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell skoleeksamen på seks timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av oppgavene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Dag Jenssen

Jorunn Vindegg