EPN

SFF4110 Kunnskapsproduksjon i sosialfag - kvantitativ metode Emneplan

Engelsk emnenavn
Knowledge production in social sciences - quantitative methods
Studieprogram
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevernsarbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevernsarbeid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern / Masterstudium i sosialfag - studieretning familiebehandling, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir inngående kjennskap til kvantitative design og statistisk analyse for bruk i egen masteroppgave, muligheter og begrensninger ved ulike kvantitative design, kjennskap til ulike datakilder og kvalitetskrav til studier basert på statistisk analyse innen en samfunnsvitenskapelig forskningstradisjon. 

Emnet omfatter inngående kjennskap til tverrsnittsdesign, tidsdesign, eksperiment og surveymetoden. Studentene vil også få inngående kunnskap om forhold som kan påvirke validiteten og reliabiliteten i en undersøkelse, samt ferdigheter til å vurdere slike forhold. Videre vil studentene både lære og ikke minst praktisere univariate, bivariate og multivariate analyser.

Det vil være et særlig fokus på regresjonsanalyse, og gjennom forelesninger, e-ressurser og seminarer vil studentene få inngående kunnskap om og ferdigheter i bruken av regresjonsbasert analyse, med siktemål om å kunne benytte regresjonsanalyse i egen masteroppgave for de som velger et kvantitativ design.  

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studentene har

 • inngående kunnskap om kvantitative design og hvilken type kunnskap disse kan bidra med
 • avansert kunnskap om ulike metoder for å skape/framskaffe et empirisk materiale, som survey og registerdata
 • inngående kunnskap om kvalitetsvurdering innenfor en kvantitativ tradisjon
 • innsikt i generaliseringsmuligheter av resultater fra kvantitative studier
 • avansert kunnskap om formidling av resultater
 • inngående kunnskap om regresjonsbasert analyse/statistisk analyse

Ferdigheter

Studentene kan

 • reflektere metodologisk rundt sammenhengen mellom forskningsspørsmål og design
 • utvikle forskningsdesign for sin masteroppgave med hensyn til eget forskningsspørsmål
 • anvende statistiske analyseteknikker og tolke resultater fra disse
 • utvikle statistiske analysemodeller med utgangspunkt i teori og empiri
 • reflektere metodologisk rundt sammenhengen mellom forskningsdesign og kunnskapspåstander
 • tilegne seg fordypet kunnskap om valgt metodologisk tilnærming i eget masterprosjekt
 • reflektere metodologisk og kritisk over annen forskningslitteratur
 • vurdere forskningsetiske spørsmål i forbindelse med eget masterprosjekt
 • vurdere hvilke spørsmål som kan undersøkes empirisk

Generell kompetanse

Studentene

 • er kjent med og kan reflektere kritisk over ulike konsekvenser av forskning
 • kan bruke etisk skjønn med hensyn til egen posisjon som forsker og hvordan deltakelse i forskning kan virke intervenerende i menneskers liv
 • kjenner til og kan forholde seg til etiske forskrifter som; korrekt og fullstendig kildeinformasjon, informantanonymisering, konfidensialitet, forskeransvar

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår både i form av forelesninger, øvelser med statistikkprogram, e-forelesninger og oppgaver som studentene jobber med på egenhånd og får veiledning i via e-baserte ressurser.   

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må studentene ha følgende arbeidskrav: 

 

Innlevering av prosjektskisse i form av skjema. Emneansvarlig vurderer til godkjent/ikke godkjent. 

 

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Vurdering i emnet er todelt, en individuell  skoleeksamen og en individuell semesteroppgave. 

 

Skoleeksamen er i form av en to-timers flervalgsoppgave. Teller 30 prosent av endelig karakter.  

 

Individuell semesteroppgave med et omfang på maks 10 sider (+/- 10 prosent) inkludert mellomrom. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand: 1,5. Tabeller og figurer kommer i tillegg. Teller 70 prosent av endelig karakter. 

   

Alle eksamensdeler må være bestått for å bestå emnet. Hvis en av eksamensdelene vurderes til ikke bestått, kan delen som ikke er bestått tas på nytt. Ved stryk eller sykdom på en av eksamensdelene kan delen som ikke er bestått tas på nytt.  

Hjelpemidler ved eksamen

Skoleeksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt.  

 

Semesteroppgave: Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene.

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Åsmund Hermansen