EPN

SFB5110 Psykiske tilstandsbilder hos barn og unge Emneplan

Engelsk emnenavn
Issues of Child and Adolescent Mental Health
Studieprogram
Master Programme in Applied Social Sciences - Study Option International Social Welfare and Health Policy / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevernsarbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevernsarbeid / Masterstudium i sosialfag - studieretning familiebehandling, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, deltid / Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emnet Psykiske tilstandsbilder hos barn og unge skal studenten tilegne seg kunnskap om barn og unge som strever. Det vil omhandle kunnskap om ulike tilstandsbilder i psykisk helsevern for denne aldersgruppen. Studenten skal tilegne seg forståelse for hvilke prinsipielle hensyn som må tas i utforming av behandling ved ulike psykiske tilstandsbilder hos barn og unge. 

Emnet presenterer ulike teoretiske perspektiver på naturlige endringsprosesser, basert på utviklingspsykologiske bidrag og herunder salutogenetisk perspektiv. Med dette utgangspunktet analyseres forståelser av psykopatologi. Studenten skal tilegne seg forståelser av barn og unges situasjon og utvikling, og kunne kritisk reflektere over ulike kontekstuelle modeller til bruk i familiebehandlingsarbeid.

Undervisningsspråk er norsk. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • fordypet kunnskap om anvendelse av biopsykososialt perspektiv, stress-sårbarhets perspektiv samt noen utviklingspsykologiske perspektiver i møte med barn og familie
 • fordypet kunnskap om traumer, salutogenese og resiliens
 • kritisk fundert kunnskap om anvendte kategoriseringssystemer, som diagnoser
 • fordypet kunnskap om psykiske tilstandsbilder og behandlingsformer, herunder brukerinvolvering
 • kunnskap om sårbarhet hos barn samt foreldreskap, der foreldre er psykisk syke/har rusproblemer

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere i behandlingsarbeid ved hjelp av biopsykososiale forståelser og utviklingspsykologiske perspektiver
 • gjenkjenne ulike psykiske tilstandsbilder
 • begrunne iverksettelsen av relevante behandlingstiltak for barn som strever, og for foreldre som strever
 • vurdere nødvendigheten av samarbeid med andre instanser, eventuelt adekvat videre henvisning til annen behandling eller utredning

Generell kompetanse

Studenten kan

 • tenke kritisk på kunnskapsgrunnlaget innen psykisk helsevern for barn og unge
 • analysere, evaluere og iverksette endringstiltak for barn og unge
 • utøve faglig praktisk dømmekraft i behandlingsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger av faglærere og gjesteforelesere. Det legges opp til studentaktiv læring underveis i forelesningene, som kasus og drøftingsoppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må følgende obligatorisk aktivitet være godkjent:

 • deltakelse på 3-timers oppgaveseminar. Studentene vil få tildelt en eksamenslignende oppgave å jobbe med før seminaret. På seminaret vil studentene jobbe gruppevis videre med drøftelse av dette. 

Om en student er forhindret fra å møte, må studenten levere et skriftlig arbeidskrav på 3 sider som må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen. 

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 4 dager (96 timer). Besvarelsen skal ha et omfang på 8 sider (+/- 10 prosent). Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene. 

Emneansvarlig

Astrid Christensen og Gunn Astrid Baugerud