EPN

SBV4000 Kunnskapsperspektiver i barnevern Emneplan

Engelsk emnenavn
Knowledge perspectives in child welfare
Studieprogram
Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Barnevern er et samfunnsmessig virksomhetsfelt hvor praksis baseres på implisitte og eksplisitte teorier fra en rekke fagdisipliner. Barnevern er en normativ virksomhet, og det er behov for et kritisk grunnlag for å vurdere hva som er gyldig og relevant kunnskap for praksis. Forståelser av barn og barns samfunnsmessige status er viktige premisser for barnevernets virksomhet til enhver tid. Et mål for emnet er å utvikle kritisk og analytisk tenkning rundt barnevernets kunnskapsgrunnlag og virksomhet

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

  • fordypet kunnskap om sentrale teoretiske forståelser av barn og barndom, herunder barnekonstruksjoner som rommer barn som deltakere i hverdagsliv og i barnevernets profesjonelle praksiser
  • innsikt i teoretisk forståelses relevans for barnevernfaglig virksomhet
  • kunnskap om betydninger av sosial klasse, etnisitet, alder/generasjon og kjønn i en barnevernkontekst
  • kunnskap om metodologiske implikasjoner av de ulike teoretiske forståelsene

Ferdigheter

Studenten kan

  • analysere barnevernets implisitte og eksplisitte kunnskapsgrunnlag
  • analysere barnevernrelevante fenomener
  • analysere og drøfte barnevernfaglige fenomener med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelig teori og samfunnsvitenskapelige perspektive

Generell kompetanse

Studenten har

  • utvidet kunnskapskritisk kompetanse

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen veksler mellom forelesninger av faglærere og gjesteforelesere. Studentene deltar aktivt i undervisningen og i gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • gruppebasert oppgave i å lage sammendrag og vurdere et antall pensumartikler tilsvarende antall gruppemedlemmer. Pensumartikler fordeles på gruppene. Det forutsettes at gruppa samarbeider om arbeidskravet. Sammendragene av pensumartikler leveres i Canvas, og blir tilgjengelig for medstudentene. 

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en individuell hjemmeeksamen over en periode på 7 dager. Et barnevernrelevant tema skal drøftes analytisk i lys av pensumlitteratur og eventuell annen litteratur. Besvarelsen skal ha et omfang på 10 sider (+/- 10 prosent). Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. 

Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Oddbjørg Skjær Ulvik