EPN

MEK2200 Statistikk og risikoanalyse Emneplan

Engelsk emnenavn
Statistics and Risk Management
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2019/2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emnet inngår opplæring i statistiske metoder for behandling av måledata, håndtering av feilkilder, beregning av sannsynligheter og estimering av måleusikkerhet. Videre gis det en innføring i regresjonsanalyse og metoder for kalibrering og kvantifisering, hypotesetesting og varians­analyse. Det blir lagt vekt på å vise anvendelsen av statistisk teori gjennom eksempler og problemstillinger. I emnet inngår også definisjon og diskusjon av grunnleggende begreper innenfor risikoanalyse. Emnet gir grunnleggende kunnskap og forståelse for kvalitetskontroll og kvalitetssikring gjennom bl.a. anvendelse av ervervet kunnskap i statistikk og risikoanalyse.

Forkunnskapskrav

Ingen utenom opptakskrav

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan gjøre rede for:

 • sannsynlighet, sannsynlighetsberegning og sannsynlighetsfordeling
 • grunnleggende statistisk behandling av måledata
 • konfidens og signifikans, konfidensintervall og hypotesetesting, variansanalyse
 • feil og usikkerhet, feilakkumulering og usikkerhetsoverslag
 • kalibrering og kalibreringskurver
 • hva en risikoanalyse er, hvordan en risikoanalyse gjennomføres, vanlige metoder som benyttes og hvordan risikoanalyse benyttes i risikostyring
 • prinsipper for kvalitetskontroll og kvalitetssikring

Ferdigheter Studenten:

 • kan vurdere usikkerhet og feilkilder i måleresultater
 • kan bruke statistiske metoder for å tolke og kvalitetskontrollere måleresultater
 • kan gjennomføre risikoanalyser av ulike problemstillinger og tolke og presentere resultatene fra analysen som et bidrag i beslutninger om risiko og kvalitet

Generell kompetanse Studenten:

 • har grunnleggende innsikt i vurdering og krav til kvalitet
 • har kunnskap om hvordan nøyaktighet og presisjon i måleresultatene påvirkes av feilkilder og usikkerhet i instrumentering, prosedyrer og arbeidsteknikker
 • har innsikt i statistiske metoder for behandling og tolkning av måleresultater
 • har grunnleggende forståelse for de etiske problemstillingene rundt risikoanalyse, bruk av risikoakseptkriterier og hvordan risikoanalyse kan brukes og misbrukes

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger og øvinger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 5 individuelle innleveringer, antall sider: 10-100
 • 2 prosjektoppgaver i grupper, 2-6 studenter pr gruppe

Vurdering og eksamen

Ny eksamen våren 2020: Individuell skriftlig hjemmeeksamen på 4 timer.

[Tidligere: Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.]

Eksamensresultatet kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamensform bli benyttet istedenfor skriftlig eksamen. Ved eventuell muntlig eksamensform ved ny og utsatt eksamen, kan denne ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

[Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.]

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

En sensor. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.