Emneplan forMEK1200 Introduksjon til IT for ingeniører

Innledning

Studentene skal utvikle kunnskap om og forståelse av hvordan digitale verktøy brukes i ingeniørprofesjonene, og hvordan de påvirker samfunnet som disse profesjonene skal serve. Studentene skal få innsikt i programmering, IKT-sikkerhet og andre etiske problemstillinger knyttet til IKT-bruk. Kunnskapen utvikles blant annet gjennom praktiske caser og øvinger.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten:

 • kan forklare grunnleggende begreper innen programmering og beskrive virkemåten til programkode

 • er kjent med grunnleggende sikkerhetsideer og forstår hensikten med risikoanalyser

 • forstår GDPR og etiske problemstillinger knyttet til personvern

 • forstår rollen som informasjonsteknologi har i en bredere sammenheng (inkludert spørsmål om økonomisk vekst, miljø, og demokrati)

 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan omforme løsere problemformuleringer via programutforming til fungerende programkode

 • kan identifisere angrepspunkter som kan utnyttes ved bruk av teknisk programvare og forklare hvordan sertifisering og kryptering foregår

 • kan diskutere etiske problemstillinger knyttet til bruk av digitale verktøy, f.eks, inkludering, universell utforming, påvirkning på miljø og samfunn

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan arbeide systematisk, strukturert og målrettet for å løse et problem.

 • forstår social engineering og risikoen dette innebærer

 • er kjent med direktiver rundt databehandling og anonymitet

 • forstår endringer i teknologi og hvordan disse påvirker menneskers arbeid og hverdag.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og arbeid med caser og praktiske oppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 

Tre skriftlige prosjektoppgaver i gruppe på 4-5 studenter. Omfang er ca. 20 sider for hver oppgave.

Vurdering og eksamen

Eksamen høsten 2020 grunnet Covid-19:

Muntlig eksamen.

Muntlig eksamen kan ikke påklages.

[Eksamen tidligere:]

Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn på tre timer.

 

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Introduction to IT for Engineers
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin
Emnehistorikk