EPN

Emneplan forMEK1000 Matematikk 1000

Engelsk emnenavn
Mathematics 1000
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Ved å arbeide med emnet, vil studentene opparbeide innsikt i deler av matematikken som står sentralt når man skal modellere tekniske og naturvitenskapelige systemer og prosesser. Temaene som tas opp inngår i ingeniørutdanninger over hele verden. Temaene er nødvendige for at ingeniører skal kunne faglig kommunisere effektivt og presist, og for at de skal kunne delta i faglige diskusjoner og senere i studiet.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Studenten kan:

Kunnskap:

Studenten kan

 • forklare bruk og løsning av differensialligninger i modellering av praktiske systemer og utføre enkle analyser av slike modeller,

 • gjøre rede for funksjonsbegrepet, den deriverte og bestemt og ubestemt integral,

 • gjøre rede for sammenhenger mellom lineære ligningssystem og praktiske problemstillinger,

 • løse likninger numerisk ved halveringsmetoden og Newtons metode.

Ferdigheter:

Studenten kan

 • løse separable og lineære differensialligninger ved hjelp av antiderivasjon,

 • løse homogene og inhomogene andreordens differensialligninger med konstante koeffisienter,

 • regne med komplekse tall og løse likninger med komplekse løsninger,

 • bruke grunnleggende regneoperasjoner for matriser som multiplikasjon, addisjon og invertering,

 • løse lineære ligningssystemer ved reduksjon til trappeform og invertering,

 • regne ut eksakte verdier for den deriverte og den antideriverte for visse elementære ,funksjoner,

 • bruke det bestemte integralet til å regne ut størrelser som areal og volum,

 • bruke derivasjon i anvendelser som optimering og koblede hastigheter.

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • overføre praktiske problem fra eget fagområde til matematisk form,

 • skrive presise forklaringer og begrunnelser til framgangsmåter, og demonstrere korrekt bruk av matematisk notasjon,

 • bruke matematiske metoder og verktøy som er relevante for sitt fagfelt,

 • bruke matematikk til å kommunisere om ingeniørfaglige problemstillinger,

 • gjøre rede for at endring og endring per tidsenhet kan måles, beregnes, summeres og inngå i likninger.

Arbeids- og undervisningsformer

Det undervises i fellesforelesning og øving. I øvingstimene arbeider studentene med oppgaver, dels individuelt, dels i grupper og får veiledning av faglærer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

6-7 individuelle skriftlige innleveringer.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt.

Kalkulator.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent med KJEFE100, MAFE1000 og ELFE1000, og overlapper 10 studiepoeng med TRFE1000, EMFE1000, DAFE1000, BYFE1000.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.