EPN

MAVIT4600 Veiledning Emneplan

Engelsk emnenavn
Supervision / Counselling
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i samfunnsernæring / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Norsk

Emnet fokuserer på veiledning av studenter og fagpersoner både individuelt og i grupper.. Emnet belyser og problematiserer veiledning som begrep og strukturert pedagogisk prosess, samt hands-on veiledning, der man veileder studenten mens man selv praktiserer. Det legges vekt på utvikling av faglige og personlige ferdigheter som veileder gjennom egentrening og kritisk refleksjon. Vurdering og evaluering i veiledning problematiseres.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • kan kritisk vurdere tradisjoner, teorier, modeller og metoder i veiledning
  • kan kritisk vurdere rammer og føringer for studentveiledning

Ferdigheter

Studenten

  • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere veiledning individuelt og i grupper
  • kan anvende og kritisk vurdere sentrale veiledningsmetoder og kan reflektere over utfordringer i veiledning
  • kan lede refleksjonsgrupper

Generell kompetanse

Studenten

  • kan vurdere aktuelle faglige og etiske problemstillinger som gjenspeiles i veiledningsprosessen
  • kan kritisk reflektere over og analysere veilednings- og personlig kompetanse i egen og andres veiledning og gi konstruktive tilbakemeldinger
  • kan vurdere utfordringer og muligheter til fagutvikling og forskning innenfor veiledning

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, praktiske øvelser i veiledning individuelt og i gruppe, gruppearbeid og selvstudier (evt. ved bruk av digitale løsninger).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

  • deltakelse i praktiske øvelser der studenten skal planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere veiledning til medstudenter

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 2 uker, på grunnlag av utdelt problemstilling. Omfang: 2500 ord (+/-10 %).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor vurderer hver besvarelse.

Emneoverlapp

100 % overlapp med MAPO4430 Veiledning.