EPN-V2

MAVIT4070 Forskningsdesign og prosjektbeskrivelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Design and Project Description
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i empowerment og helsefremmende arbeid
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ernæringskompetanse for helsepersonell
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i helsesykepleie
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i kreftsykepleie
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i samfunnsernæring
Masterstudium i helsevitenskap – tverrfaglig spesialisering i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid
Masterstudium i helsevitenskap
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Engelsk (norsk dersom ingen engelskspråklige er oppmeldt til emnet)

Emnet tar for seg forskningsprosessen fra planleggingsfase til ferdigstillelse av masteroppgave, inkludert litteratursøk og referering, formulering av forskningsspørsmål/hypoteser/problemstillinger, valg av forskningsmetode og utvikling av prosjektbeskrivelse samt etiske vurderinger i tilknytning til eget arbeid. Videre skal formelle krav til en prosjektbeskrivelse gjennomgås slik at studentene ved endt emne har ferdigstilt en prosjektbeskrivelse for egen masteroppgave.

Anbefalte forkunnskaper

MAVIT4050 Vitenskapsteori og forskningsmetode, 10 stp eller tilsvarende. MAVIT4060 Kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode, 10 stp

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan utvikle og begrunne problemstilling til masteroppgave
 • kan selvstendig beskrive relevant teoretisk referanseramme og/eller kontekst som danner grunnlag for prosjektplan til masteroppgaven

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge et forskningsprosjekt og skrive en prosjektbeskrivelse med presist vitenskapelig format og språk
 • kan gjennomføre omfattende og systematisk litteratursøk relatert til egen prosjektbeskrivelse, sammenfatte og diskutere andres funn, samt referere korrekt
 • kan reflektere rundt etiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og kritisk vurdere ulike kilder til data og kan anvende kildene i faglige resonnementer
 • kan kritisk vurdere relevante etiske normer og verdier knyttet til valgt metode i prosjektbeskrivelse
 • kan vurdere om et forskningsprosjekt krever ulike former for registreringer eller godkjenninger i henhold til gjeldende lovverk

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Undervisningen vil i hovedsak bli gjennomført digitalt, i tillegg til blandet læring («blended learning») med seminarer på campus i løpet av emnet.

Arbeids- og undervisningsformene omfatter digitale forelesninger, individuelle litteraturstudier og skrivearbeid, muntlige presentasjoner, gruppediskusjoner og veiledning. Det gis inntil 2 timer veiledning på prosjektbeskrivelsen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • obligatorisk tilstedeværelse og deltakelse på seminardager
 • presentasjon av egen prosjektskisse for masteroppgaven med påfølgende diskusjon i plenum
 • gi tilbakemelding skriftlig og muntlig til en medstudents prosjektskisse (hverandrevurdering/opponent)

Vurdering og eksamen

Prosjekteksamen i form av prosjektbeskrivelse for eget masterprosjekt, individuelt eller gruppe, avhengig av om masteroppgaven skal skrives individuelt eller i gruppe. Omfang: 3000 ord (+/- 20 %). Ved gruppebesvarelse gis det samlet karakter for gruppen.

Ny eksamen: Dersom oppgaven vurderes til ikke bestått har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Ved engelsk gjennomføring av emnet kan studenter som ønsker det besvare eksamen på skandinavisk (norsk, svensk eller dansk).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to interne sensorer. Ekstern tilsynssensor vil evaluere eksamensformen.

Emneoverlapp

-