EPN

MAVIT4060 Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder Emneplan

Engelsk emnenavn
Qualitative and Quantitative Research Methods
Studieprogram
Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for barn og unge / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for eldre personer / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i empowerment og helsefremmende arbeid / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ernæringskompetanse for helsepersonell / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i rehabilitering og habilitering / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i helsesykepleie / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i kreftsykepleie / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i fysioterapi for muskelskjeletthelse / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i psykomotorisk fysioterapi / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i samfunnsernæring / Masterstudium i helsevitenskap – tverrfaglig spesialisering i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid / Masterstudium i helsevitenskap - spesialisering i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Undervisningsspråk: Engelsk (norsk dersom ingen engelskspråklige er oppmeldt til emnet)

Emnet gir en innføring i kvalitativ og kvantitativ metodologi slik at studenten kan forstå og anvende vitenskapelige metoder kritisk. Det gis en anvendbar innføring i grunnleggende begreper i statistikk og sentrale statistiske metoder, herunder relevante statistikkprogrammer. Gjennom kritisk vurdering av forskningsmetoder og -resultater skal studentene opparbeide avansert kunnskap om troverdighet og gyldighet i kvalitativ og kvantitativ forskning, samt publisering og formidling av vitenskapelig kunnskap. Analyse og tolkning av data vektlegges både i digitale forelesninger og øvelser. Forskerrollen diskuteres og betydningen av refleksjon over egen forforståelse drøftes. Særskilte forskningsetiske utfordringer ved planlegging og gjennomføring av kvalitative og kvantitative studier vil belyses.

Anbefalte forkunnskaper

MAVIT4050 Vitenskapsteori og forskningsmetode, 10 stp.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på masterstudiet i helsevitenskap.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan identifisere egnet metode til valgte problemstillinger
 • kan drøfte styrker og svakheter ved kvalitative og kvantitative metoder

 Ferdigheter 

Studenten 

 • kan planlegge datainnsamling av kvalitative og/eller kvantitative data
 • kan anvende de mest sentrale metodene i kvalitativ og kvantitativ forskning
 • kan vurdere/drøfte forskningsetiske problemstillinger
 • kan registrere og bruke kvantitative data i statistikkprogram
 • kan kritisk tolke resultater fra kvalitative og kvantitative analyser
 • kan analysere kvantitative data og utarbeide systematiske presentasjoner av resultater, bl.a. i form av tabeller og figurer
 • kan analysere og presentere kvalitative data, som ulike former for tekstmateriale

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan avgjøre hvilke analysemetoder som er egnet til å besvare gitte problemstillinger
 • kan formidle betydningen av kvalitative og kvantitative forskningsresultater

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Undervisningen vil i hovedsak bli gjennomført digitalt, i tillegg til blandet læring («blended learning») med seminarer på campus i løpet av emnet.

Arbeids- og undervisningsformene omfatter digitale forelesninger, gruppeoppgaver digitalt og på seminar, muntlig presentasjon, hverandrevurdering, øvelser med statistikkprogram og selvstudier.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • Muntlig presentasjon i gruppe på inntil 4 studenter, etter nærmere gitte kriterier
 • Én hverandrevurdering av en skriftlig oppgave i gruppe på inntil 4 studenter, etter nærmere gitte kriterier

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 3 timer, bestående av regne- og analyseoppgaver, tolkningsoppgaver og flervalgstest.

Ved engelsk gjennomføring av emnet kan studenter som ønsker det besvare eksamen på skandinavisk (norsk, svensk eller dansk).

Hjelpemidler ved eksamen

Klargjort kalkulator fra universitetet er eneste hjelpemiddel på eksamen. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 % av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

-