EPN

MAEN5300 Forskningsmetoder og etikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Research Methods and Ethics
Studieprogram
Masterstudium i energi og miljø i bygg / Masterstudium i energi og miljø i bygg - deltid / Master’s Programme in Civil Engineering / Master's Degree Programme in Smart Mobility and Urban Analytics
Omfang
5 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet gir studentene en mulighet til å etablere sin forståelse av forskning gjennom kritisk utforskning av forskningsspråk, etikk og tilnærminger. Det legges særlig vekt på å belyse forskningsmetoder og forskningsetiske problemstillinger som er relevante for ingeniørstudenter.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om induksjon, deduksjon og abduksjon som vitenskapelige tilnærminger
 • kunnskap om struktur og innhold i vitenskapelig artikler og avhandlinger
 • kunnskap til å vurdere forskningsetiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt
 • kunnskap om kjennetegn ved situasjoner som kan betraktes som plagiat og korrupsjon 

Ferdighet

Studenten kan:

 • anvende relevante metoder for forsknings- eller utviklingsarbeid i eget arbeid
 • anvende nettbasert søketeknologi for søk etter relevant informasjon
 • anvende relevante ressurser for å avklare og finne løsninger på etiske problemstillinger
 • bruke relevant teknologisk kunnskap og naturvitenskapelige metoder og prinsipper ved planlegging og gjennomføring av forskningen 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • vurdere forskningsetiske problemstillinger i forbindelse med planlegging og gjennomføring av en masteroppgave
 • analysere komplekse teknologiske problemstillinger og bidra til løsninger som er nytenkende og bærekraftige

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, prosjektarbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen:

To individuell skriftlig innlevering, omfang, 500 ord +/-10%.

 

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisning.

Vurdering og eksamen

Gruppearbeid, skriftlig prosjektrapport på 20 - 40 sider. 

Hver gruppe bør være mellom 4 og 6 studenter.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor.

Ekstern sensur brukes jevnlig.