EPN

ITPE3200 Webapplikasjoner Emneplan

Engelsk emnenavn
Web Application
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg kunnskap og innsikt i aktuelle teknologier og teknikker som benyttes i næringslivet til utvikling av avanserte web-applikasjoner. Emnet vil være et nyttig fundament for studenter som ønsker å arbeide med web-applikasjoner i forbindelse med bacheloroppgaver. 

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på emnene DATA1200 (klientsideprogrammering) og DAPE/ITPE1400 Programmering (Java programmering) eller tilsvarende til disse. Det er en fordel om studenter behersker (eller har tatt på forhånd) emnene DATS/ITPE1600 Programutvikling og ADTE/ITPE1700 Webprogrammering (tjenersideprogrammering) eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • forklare lagdeling av applikasjoner og viktigheten av en god applikasjonsarkitektur
 • gjøre rede for viktigheten av testing av applikasjoner
 • gjøre rede for ulike designmønstre
 • gjøre rede for tjenerhåndtert autentifisering og økter
 • forklare hvordan web-tjenester kan utvikles i webapplikasjoner.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utvikle avanserte web-applikasjoner med databasekoblinger
 • bruke Model View Controller (MVC) rammeverket (eller tilsvarende)
 • sette opp automatiske enhetstester
 • utvikle rike brukergrensesnitt i Ajax
 • utvikle applikasjoner som benytter databaseabstraksjon og SQL-dialektnøytralitet
 • utvikle sikkerhetsmekanismer i webapplikasjoner

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • ha generell forståelse for web-applikasjonsutvikling i i et eller flere web-rammeverk.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledningstimer. Studentene vil arbeide dels individuelt og dels i grupper. Gruppestørrelse normalt 3 til 5 studenter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deleksamner som teller 50 % hver. 

 • Gruppeprosjekt 1 (3-5 studenter, programkode) teller 50 %
 • Gruppeprosjekt 2 (3-5 studenter, programkode) teller 50 %

Begge deler må være bestått for å få bestått i emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved stryk kan student få en annen oppgave som må leveres med en ny innleveringsfrist.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.