EPN

INTER1100 INTERACT1 Den samme ungen - ulike arenaer Emneplan

Engelsk emnenavn
INTERACT1 The Same Child - Different Arenas
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid / Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 / Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 / Bachelorstudium i sykepleie
Kompletterende lærerutdanning
Omfang
0 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

INTER1100 «Den samme ungen - ulike arenaer» inngår i undervisningsopplegget Interprofessional Interaction With Children and Youth (INTERACT), som går på tvers av profesjonsutdanningene ved OsloMet, og der målet er å øke kvaliteten i profesjonsutdanninger som retter seg mot barn og unge. Gjennom INTERACT får studentene tilgang til forskningsbasert kunnskap om barn og unges hverdag, samtidig som de får trening i å samhandle med studenter fra andre utdanninger. Slik legger INTERACT grunnlaget for bedre samordning av samfunnets tjenester rettet mot barn og unge og deres foresatte. INTER1100 «Den samme ungen - ulike arenaer» utgjør den første modulen i undervisningsrekken INTERACT

 

INTER1100 gir en felles faglig plattform for alle involverte studenter.

Den handler om å få økt bevissthet og kunnskap om egen og andres profesjonsutdanninger som retter seg mot barn og unges oppvekst.

 

Det enkelte studieprogrammet innarbeider modulen på en hensiktsmessig måte i sine program/emneplaner. Alle skal markere tydelig hvor i studiet INTER1100 inngår, slik at det er identifiserbart for berørte parter.

Studentenes arbeidsbelastning for INTER1100 inklusive selvstudier er ca. 40 timer (1,5 stp.).

 

 

Læringsaktivitetene gjennomføres i tverrprofesjonelle studentgrupper.

Læringsutbytte

Etter gjennomført INTER1100 har studentene følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten kan

·         gjøre rede for barn og unges oppvekstprosesser i et samfunn preget av sosialt og kulturelt mangfold

 

Ferdigheter

Studenten kan

·        samhandle med studenter fra andre profesjonsutdanninger om relevante utfordringer i barn og unges hverdagsliv

·        diskutere og reflektere over sin egen, framtidige profesjonsrolle i et tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og deres foresatte.

 

Generell kompetanse

Studenten har

·        en forståelse av tverrprofesjonelt samarbeid med barn unge og familiene deres

Arbeids- og undervisningsformer

Digital samhandling er sentralt i undervisningen.  Studentene jobber i tverprofesjonelle grupper over to seminardager.  Studentgruppene skal samtale, reflektere, diskutere utvalgte case og gi hverandre tilbakemeldinger på arbeider.

Universitetets læringsplattform brukes for kommunikasjon, informasjon, kunnskapsinnhenting og kunnskapsutvikling. Studentene får tilgang til faglige tekster og/eller interaktive oppgaver, informasjon, pensum og caser på læringsplattformen.  

Studentene forventes å sette seg inn i ressursportalen for INTER1100 i forkant av de to seminardagene.

Gruppene blir tildelt en veileder som enten er vitenskapelig ansatte, masterstudenter fra aktuelle fagmiljøer ved universitetet, eller profesjonsutøvere fra praksisfeltet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent:

 

  • Innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10%. For å kunne skrive loggen, må studenten først ha deltatt på seminar over to dager.