Emneplan forDAVE3705 Matematikk 4000

Innledning

Emnet skal forberede for videre masterstudier ved universitet og høgskole hvor løsningsmetoder for ulike typer differensiallikninger inngår. Emnet bygger på Matematikk 1000 og Matematikk 2000.

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1000 og Matematikk 2000 (alle studieprogram), men er uavhengig av Matematikk 3000 og kan derfor tas i 4. semester hvis studieporteføljen for øvrig gir rom for dette.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • forklare begrepene analytisk funksjon, ordinært, singulært og regulært singulært punkt
 • anvende rekker i løsning av differensiallikninger
 • definere Laplacetransformen til en funksjon og utlede de grunnleggende egenskaper ved denne transformen
 • gjøre rede for hva som kjennetegner Fourierrekker og vite hvordan de kan brukes for å løse ordinære og partielle differensiallikninger
 • kjenne til eksempler på elliptiske, parabolske og hyperbolske partielle differensiallikninger og løsningsmetoder av disse.

Ferdigheter

Studentene kan:

 • løse høyere ordens lineære differensiallikninger med konstante koeffisienter
 • benytte potensrekker og Frobeniusrekker for å løse 2. ordens lineære differensiallikninger med variable koeffisienter
 • anvende Laplacetransformasjon på løsning av inhomogene lineære differensiallikninger som modellerer svingende systemer
 • bestemme Fourier sinusrekken og Fourier cosinusrekken til symmetrisk utvidete ikkeperiodiske funksjoner
 • løse grenseverdiproblemer knyttet til partielle differensiallikninger på lukkede områder ved separasjon av variable.

Generell kompetanse

Studenten:

 • har tilegnet seg gode ferdigheter i å løse ordinære og partielle differensiallikninger

Innhold

Ordinære differensiallikninger med variable koeffisienter.

Laplacetransformer

Fourierrekker

Partielle differensiallikninger

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger. Øvingsoppgaver løses individuelt vha. ferdigskrevet kompendium med løsningsforslag til alle oppgaver og tidligere eksamensoppgaver. Ved slutten av emnet gjennomgås eksamensoppgaver i alle 6 uketimene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • En individuell innlevering.

Vurdering og eksamen

Ny eksamen våren 2020: Individuell skriftlig hjemmeeksamen på 4 timer.

[Tidligere: Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.]

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

[Hjelpemidler vedlagt eksamensoppgaven, samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.]

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Ivar Johannesen

Om emnet

Engelsk emnenavn
Mathematics 4000
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg / Bachelorstudium i ingeniørfag - bioteknologi og kjemi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi
Emnehistorikk