EPN

DATA3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag – matematisk modellering og datavitenskap
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal utvikle ferdigheter i å løse, på en selvstendig og systematisk måte, et praktisk orientert og omfattende prosjekt, basert på en oppdragsgivers krav. Studentene skal demonstrere at de kan omsette sine kunnskaper til praktiske løsninger. De skal kunne bruke grunnreglene for brukerkvalitet i analyse, design, implementering, i grensesnitt og dokumentasjon. De skal kunne produsere tilfredsstillende dokumentasjon for dataprogrammer og datasystemer både når det gjelder produkt, drift og bruk med tilpasning til de ulike mottakerne av denne dokumentasjonen, og de skal kunne beskrive sin egen arbeidsprosess hensiktsmessig etter gitte standarder.

Forkunnskapskrav

Studenter må være registrert i 3. studieår og ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår per 1. oktober, før bacheloroppgaven kan tas.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Studenten kan:

Kunnskap:

 • forklare hvordan prosjekter drives og hvordan fremdrift sikres
 • gjøre rede for de ulike stegene i et utviklings- eller forskningsprosjekt og deres viktighet
 • gjøre rede for oppbyggingen av sluttdokumentasjon
 • forklare den valgte tekniske arkitektur og diskutere fordeler og ulemper med den

Ferdigheter:

 • lage prosjekt- og arbeidsplaner
 • sette opp utviklings- og test miljøer
 • utvikle og teste store IT-løsninger i grupper
 • evaluere, analysere eller utvikle brukergrensesnitt

Generell kompetanse:

 • kunne samarbeide i gruppe i et større IT-prosjekt
 • anvende kunnskap og resultater fra forskning
 • kommunisere faglig både muntlig og skriftlig
 • finne og vurdere kritisk relevant litteratur
 • vurdere sikkerhet, etiske- og/ eller personvernhensyn i prosjekter

Arbeids- og undervisningsformer

Prosjektarbeid i grupper. Gruppestørrelsen er normalt 3 til 4 studenter, det kan søkes om å kun være 2 studenter i en gruppe. Studentene skal utføre et prosjekt tilsvarende emnets omfang hos en ekstern oppdragsgiver i bedrift eller et forskningsprosjekt ved OsloMet.

Utfyllende informasjon samt frister for de ulike fasene i prosjektarbeidet vil framgå av emnets Canvas-rom som publiseres ved semesterstart. I tillegg til prosjektveiledning fra veileder ansatt ved OsloMet tilbys utvalgte workshops og seminarer, avhengig av tilgjengelighet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • En poster med bakgrunn, metode og resultater så langt fra prosjektoppgaven. Posteren vil bli presentert ved IT-Expo. Ved behov, kan det åpnes opp for å gjøre mindre endringer i forkant av IT-Expo.

Vurdering og eksamen

Prosjektarbeid i gruppe (3-4 studenter).

Prosjektarbeidet deles opp i en rapport som inneholder produkt/resultat, prosess og dokumentasjon og en presentasjon av prosjektarbeidet. Sluttkarakteren blir gitt på grunnlag av en totalvurdering av rapporten (med produkt/resultat, prosess og dokumentasjon) og presentasjonen.

Rapportdelen av eksamensresultat kan påklages. Dersom karakteren endres som resultat av ny vurdering, må ny presentasjon gjennomføres. Presentasjonsdelen av eksamen kan ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To sensorer (én intern og én ekstern).