EPN-V2

DATA3730 Introduksjon til IT-forskning Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to IT research
Studieprogram
Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Bachelorstudium i ingeniørfag - data
Bachelorstudium i informasjonsteknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Emnehistorikk

Innledning

Studentgruppen gjennomfører et IT-prosjekt som en del av et forskningsprosjekt ved OsloMet eller i ved en annen forsknings- eller utdanningsinstitusjon. Gjennomføringen av emnet forutsetter arbeid på prosjektet tilsvarende to dager i uken over en 12-ukers periode. Dersom prosjektet gjennomføres om sommeren skal arbeidet tilsvare 4 dager i uken over en 6-ukers periode.

I tillegg til prosjektene som tilbys, kan studenten(e) selv finne et relevant forskningsprosjekt som er en del av et forskningsprosjekt ved OsloMet eller i ved en annen forsknings- eller utdanningsinstitusjon. Studenten(e) må få formell godkjenning for deltakelse av forskningsprosjektets leder, delprosjekt som studentgruppen skal utføre skal defineres. Delprosjektet må formelt godkjennes av emneleder som relevant og passenende i tema og omfang. I de tilfellene forskningsprosjektet ikke foregår på OsloMet, skal forskningsprosjektets leder utnevne en veileder i prosjektet.

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • forstår de grunnleggende problemstillingene knyttet til gjennomføring av forskningsprosjekter, inkludert fag- og forskningsetikk, samarbeidsmetoder, hypotesedannelse og eksperiment
 • har grunnleggende forståelse av finansiering, rapportering og organisatorisk struktur i et forskningsprosjekt
 • forstår muligheter og utfordringer knyttet til generalisering av forskningsresultater.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende vitenskapelige metoder, inkludert grunnleggende kvalitative og/eller kvantitative metoder.
 • søke etter, anvende og sitere relevant vitenskapelig litteratur.
 • reflektere kritisk over sammenhenger mellom forskningsspørsmål, forskningsdesign og metodevalg.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • definere et forskningsproblem, forskningsspørsmål og aktuelle metoder
 • gjennomføre et vitenskapelig eksperiment vha. f.eks. brukertesting, eksperiment, spørreundersøkelse, eller prototypeimplementasjon.
 • vurdere kvaliteten av de forskjellige aspektene ved en vitenskapelig undersøkelse

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledningstimer med intern og/eller ekstern veileder. Studentene vil arbeide i grupper på 3-5 studenter i et prosjekt som inngår som en del av et forskningsprosjekt ved OsloMet eller utenfor OsloMet, i samarbeid med forskningsprosjektets deltakere og med relevante forskningsgruppe.

Emnet kan gjennomføres individuelt etter avtale med emneleder.

Prosjektene velges/tildeles ved semesterstart.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen:

 • En prosjektskisse som beskriver hvordan gruppen vil gå fram for å gjennomføre sitt prosjekt.
 • En standard samarbeidsavtale må inngås mellom prosjekttilbyder/veileder og studenten(e), og denne må godkjennes av intern veleder før prosjektet kan starte.
 • Tre møtereferater fra veiledningsmøter i løpet av prosjektperioden
 • Muntlig presentasjon midtveis i semesteret, individuelt eller i gruppe (maks. 5 studenter), 10 minutter + 5 minutter til spørsmål.

Fristene for innlevering av prosjektskisse og møtereferatene vil fremgå av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Vurdering og eksamen

Skriftlig prosjektrapport (100% av karakteren)

Skriflig prosjektrapport levert på slutten av semesteret. individuelt eller i gruppe (maks. 5 studenter), 4000 ord +/-10 %

Normalt får alle i gruppen samme karakter, men under eksepsjonelle omstendigheter kan individuelle karakterer tildeles etter prosjektveilederen(e) og studieleder sin vurdering.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.