EPN

DATA3720 Samfunnskontaktprosjekt Emneplan

Engelsk emnenavn
Community outreach project
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet gjennomfører studentene et IT-prosjekt for å skape interesse for IT-utdanningene. For å nå publikumet, skal studentene presentere prosjektet på et relevant arrangement, som for eksempel utdanningsmesser, skolebesøk, åpen dag, osv. Andre relevante samfunnskontakt-prosjekter kan også vurderes i samråd med veileder.

Forutsetning for å kunne ta samfunnskontakt prosjekt er at studenten avtaler prosjekt-temaet med en intern veileder ved OsloMet og får prosjekttemaet godkjent av emneleder før semesterstart.

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på datafaglige emner fra 1. studieår.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • er bevisst relevante samfunnsmessige problemstillinger knyttet til teknologiutviklingen
 • behersker flere metoder for å kommunisere informasjon om teknologiutvikling til et variert publikum.
 • forstår de forskjellig faktorene som påvirker forståelse for IT og motivasjon til å lære mer om IT-relaterte problemstillinger.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • presentere et teknisk produkt eller prosjekt på en forståelig måte til et publikum med variert nivåer av faglig kunnskap om IT
 • presentere og diskutere rollen som IT spiller i samfunnet, med aktuelle eksempler fra hverdagslivet, nyhetssaker og populærkulturen.
 • beherske metoder for å engasjere og involvere publikum gjennom gjenkjennelige eksempler og gode historier.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • presentere og diskutere IT-relaterte temaer til et bredt publikum.
 • kommunisere klart skriftlig og muntlig om IT-relaterte problemstillinger til et publikum som ikke nødvendigvis er datakyndig.
 • motivere og engasjere et variert publikum ved hjelp av aktuelle problemstillinger innen IT

Arbeids- og undervisningsformer

Jevnlig oppfølging av prosjektarbeidet av en prosjektveileder. Det skal skrives en rapport som beskriver prosjektet og hva studenten har fått ut av deltakelse i prosjektet.

Prosjektene velges/tildeles ved semesterstart.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen:

 • En standard samarbeidskontrakt må inngås mellom prosjekttilbyder/veileder og studenten(e), og denne må godkjennes av emnekoordinatoren før prosjektet kan starte.
 • Muntlig presentasjon midtveis i semesteret, individuelt eller i gruppe (maks. 5 studenter), 10 minutter + 5 minutter til spørsmål.

Fristene for prosjektskissen og møtereferater vil fremgå av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering med følgende mappekrav:

 • Prosjektrapport på 2000 ord +/-10 % som beskriver hvordan oppgaven har blitt løst, og som viser at studenten har en grunnleggende forståelse av prosesser og metoder som har blitt benyttet.
 • Videopresentasjon på 10 minutter som demonstrerer læringsutbyttet som studentene har oppnådd under arbeidet med prosjektet.

Mappen gis en helhetlig vurdering med én karakter, men både prosjektrapporten og videopresentasjonen må vurderes til bestått for at mappen som helhet skal bli vurdert til E eller bedre.

Normalt får alle i gruppen samme karakter, men under eksepsjonelle omstendigheter kan individuelle karakterer tildeles etter prosjektveilederen(e) og studieleder sin vurdering

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.